Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ.  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

         

         

                                                                      

 

 

 

 

                                           ΔΗΜΟΣ:ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ:¨ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε  ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

 

 

                                                  

                             

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ (Τ.Ε.Υ.Δ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Φ.Α.Υ-Σ.Α.Υ     

 

 

 

                                                               Κόρινθος    12  /  04 / 2018

                                                                            Ο   Συντάξας

 

 

                                                                

                                                                    ΝΙΚΟΣ  ΚΑΚΑΒΑΣ

                                                                      Πολιτικός  Μηχ-κός  Τ.Ε

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 &  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

                    ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε  ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 760.000,00 EURO

 

Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                               Ευρώ             612.865,98

β) Για τυχόν προμήθειες από Δήμο ή άλλες

   δαπάνες που δεν αφορούν τον εργολάβο     

γ) Αναθεώρηση                                                           Ευρώ                     37,25

δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)     Ευρώ             147.096,77

                                                                                      ——————————–

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                Ευρώ             760.000,00

 

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των ΕΥΡΩ: 760.000,00 από πόρους του Δήμου Κορινθίων.

Κωδικός Κ.Α. : ….…………….

 

και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύει σήμερα.

 

Η  εν λόγω  μελέτη  αφορά την   βελτίωση   της  δημοτικής  και  άγροτικής  όδοποιίας    της   Δημοτικής  Ενότητας  Σολυγείας.

Ειδικότερα για την κατασκευή του έργου προβλέπεται να γίνει:

Η συντήρηση του αγροτικού / δημοτικού οδικού δικτύου με εργασίες ισοπέδωσης / διαμόρφωσης του καταστρώματος και τμηματικών χαλικοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων και ασφαλτοστρώσεων καθώς και η κατασκευή μικρών τοιχείων από  οπλισμένο σκυρόδεμα / λιθοδομή.

Θα  έκτελεσθούν  έργασίες  στις  Τ.Κ  Σοφικού,  Αγγελοκάστρου  και  Κόρφου.

Σημειώνεται ότι οι μεταφορές των ασφαλτικών, αδρανών έχουν υπολογιστεί σε απόσταση 30 km δια οδού καλής βατότητας και των εκσκαφών, καθαιρέσεων σε 2 km δια οδού καλής βατότητας.

Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, καθ’ όσον μεγάλο  τμήμα  τού έργου  θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης.

 

 

                                                                        Κόρινθος 12 – 04 – 2018

Ο   συντάξας

 

 

 

ΚΑΚΑΒΑΣ  ΝΙΚΟΣ

Πολιτικος  Μηχανικός  Τ.Ε