Απόφαση αριθμ. 17/282/2018

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-06-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20602/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 8/109/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 22/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 04-06-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 11-06-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 15/246/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 73317.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 22-06-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των ένδεκα (11) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εγκαίρως στο Δήμο Κορινθίων τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, των οποίων διαπιστώθηκε η εγκυρότητα κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου.

Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.

Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας “ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ” υπέβαλλε στον ηλεκτρονικό φάκελο, εγγυητική συμμετοχής άλλου διαγωνισμού. Επίσης διαπιστώθηκαν λάθη όχι ουσιώδη στην συμπλήρωση πεδίων του ΤΕΥΔ από μέρος των συμμετεχόντων που ωστόσο δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού τους.

Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα φορέα “ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ”, με αριθμό προσφοράς 77051, διότι υπέβαλλε στον ηλεκτρονικό φάκελο, εγγυητική συμμετοχής άλλου διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ A.E.” ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 54,26%.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 22-06-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο, την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα φορέα “ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ” και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ A.E.” ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 54,26%.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 22-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 73317.

Β.- Απορρίπτει την προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα “ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ”, με αριθμό προσφοράς 77051, διότι υπέβαλλε στον ηλεκτρονικό φάκελο, εγγυητική επιστολή συμμετοχής άλλου διαγωνισμού.

Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ A.E.” με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 76970 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 54,26% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 22-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/282/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 04-07-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 22-06-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 22/6/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 15502/2018

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003076492

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 73317

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο την 11/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Παναγιώτης Δεληγιώργης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,

2. Κωνσταντίνος Τυρλής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου &

3. Ιωάννης Ηλιού, Δασολόγος ΠΕ, υπάλληλος Δασαρχείου Κορίνθου

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 15/246/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 15502/10-5-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έγκαιρα κατατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

 

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1

76970

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

2

77027

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

3

76990

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

4

77099

ΑΝΑΞ ΙΚΕ

5

77051

ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

18426/6-6-18

6

77085

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

7

75150

ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ Ο.Ε.

8

77023

ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9

77058

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

18499/6-6-18

10

76217

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

11

75677

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

54,26

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

52,95

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

47,79

ΑΝΑΞ ΙΚΕ

47,59

ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

47,50

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

47,20

ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. – ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

46,45

ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

45,22

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

41,81

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

40,43

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

36,84

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

76970

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

19462

3ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

3ης Η/Μ

X

X

77027

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

22605

3ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

3ης Η/Μ

X

X

76990

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

18721

3ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

3ης Η/Μ

X

X

77099

ΑΝΑΞ ΙΚΕ

29206

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2ης Η/Μ

X (δεν έχει χρησιμοποιηθεί το έντυπο της υπηρεσίας)

X

77051

ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

Υποβλήθηκε στον ηλεκτρονικό φάκελο εγγυητική συμμετοχής άλλου διαγωνισμού (δεν εξετάζεται ο φάκελος προσφοράς και προτείνεται ο αποκλεισμός του συμμετέχοντα)

77085

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

30487

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

1ης Η/Μ

X

X

75150

ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. -ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

28355

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2ης Η/Μ

X

X

77023

ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5795

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

1ης Η/Μ

Χ

Χ

77058

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

19130

4ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

4ης Η/Μ

X

X

76217

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2ης Η/Μ

Χ

Χ

75677

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

28353

3ης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

3ης Η/Μ

Χ (δεν έχει χρησιμοποιηθεί το έντυπο της υπηρεσίας)

Χ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπίστωσε λάθη, όχι ουσιώδη στην συμπλήρωση πεδίων του ΤΕΥΔ από μέρος των συμμετεχόντων (δεν λήφθηκε υπόψη η κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ), που ωστόσο δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού τους.

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Ε.Δ. επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

e-17418/1-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12172/14-6-18

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

e-17475/4-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12173/14-6-18

3

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

e-17380/1-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12163/14-6-18

4

ΑΝΑΞ ΙΚΕ

e-17266/1-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12174/14-6-18

5

ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ

Υποβλήθηκε στον ηλεκτρονικό φάκελο εγγυητική συμμετοχής άλλου διαγωνισμού (δεν εξετάζεται ο φάκελος προσφοράς και προτείνεται ο αποκλεισμός του συμμετέχοντα)

6

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

e-16404/21-5-18

ΤΜΕΔΕ

V/12177/14-6-18

7

ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. – ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

e-17007/29-5-18

ΤΜΕΔΕ

V/12171/14-6-18

8

ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

e-17415/1-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12166/14-6-18

9

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

1740621/25-5-18

ΤΜΕΔΕ

37020/12-6-18

10

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-17085/30-5-18

ΤΜΕΔΕ

V/12162/14-6-18

11

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

e-17431/1-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12168/14-6-18

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων:

(α) την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ» με αριθμό Προσφοράς 77051, διότι στον ηλεκτρονικό φάκελο κατατέθηκε εγγυητική επιστολή συμμετοχής άλλου διαγωνισμού

 

(β) την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 54,26 %.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

 

Παναγιώτης Δεληγιώργης Κωνσταντίνος Τυρλής Ιωάννης Ηλιού

 

 

 

Leave a Comment