Απόφαση αριθμ. 17/283/2018

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-06-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 20602/22-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 283η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 6/77/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 5/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεσή του, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 07-06-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 14-06-2018 από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 14/220/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 73438.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 18-06-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των επτά (7) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ενώ παρελήφθησαν από το πρωτόκολλο του Δήμου οι σφραγισμένοι φάκελοι των συμμετεχόντων με τις τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.

Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.

Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι η προσφορά του συμμετέχοντα «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αριθμό συστήματος 75662 απορρίπτεται, διότι δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του Τ.Π.&Δ., η οποία είχε επισυναφθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα. Κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, οι λοιπές πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, βρέθηκαν έγκυρες.

Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα φορέα «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αριθμό συστήματος 75662 διότι δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του Τ.Π.&Δ., η οποία είχε επισυναφθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 57,37%.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 18-06-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο, την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα φορέα «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αριθμό συστήματος 75662 και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 57,37%.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 18-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 73438.

Β.- Απορρίπτει την προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αριθμό συστήματος 75662, διότι δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του Τ.Π.&Δ., η οποία είχε επισυναφθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα.

Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77262 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 30458 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και έργα Υδραυλικά 2ης Τάξης με μέση έκπτωση 57,37% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 18-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/283/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 04-07-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 18-06-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

 

 

 

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 18/06/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 15865/18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003089505

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :73438

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Χιλιομοδίου» προϋπολογισμού 300.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο την 14/06/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

2. Κων/νος Παπανικολάου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &

3. Παναγιώτης Δεληγιώργης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Χιλιομοδίου», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 14/220/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 15865/14-5-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έγκαιρα κατατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

α/α

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1

77262

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.

18925/11-6-2018

2

77120

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

3

76597

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

4

75662

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

5

77481

VALION ATE

6

77647

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

7

77653

Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.

57,37

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

57,32

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

54,30

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

49,05

VALION ATE

46,63

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

43,14

Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

34,14

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

77262

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.

30458

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Χ

Χ

77120

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

30620

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Χ

Χ

76597

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Χ

Χ

75662

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δεν προσκομίστηκε η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του ΤΠ&Δ

77481

VALION ATE

28452

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Χ

Χ

77647

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

30487

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Χ

Χ

77653

Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

28912

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &

2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Χ

Χ

 

Η προσφορά του συμμετέχοντα «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αριθμό συστήματος 75662 απορρίπτεται, διότι δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του Τ.Π.&Δ., η οποία είχε επισυναφθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.

61845/4-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12272/14-6-18

2

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

e-17567/4-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12582/18-6-18

3

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-16983/29-5-18

ΤΜΕΔΕ

V/12598/18-6-18

4

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δεν προσκομίστηκε η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του ΤΠ&Δ

5

VALION ATE

e-17865/7-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12580/18-6-18

6

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

e-16405/21-5-18

ΤΜΕΔΕ

V/12581/18-6-18

7

Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

e-17674/5-6-18

ΤΜΕΔΕ

V/12590/18-6-18

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων:

(α) την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αριθμό Προσφοράς 75662, διότι δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του Τ.Π.&Δ., η οποία είχε επισυναφθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα

 

(β) την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 57,37 %.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Έλλη Καμτσιώρα

 

 

Κων/νος Παπανικολάου

 

 

Παναγιώτης Δεληγιώργης

 

Leave a Comment