Απόφαση αριθμ. 18/303/2018

 Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-07-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21273/28-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 303η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 35.854,00€», υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 10/138/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 16/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 11-05-2018.

Κατόπιν, θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 11-05-2018 πρακτικό Αρ.1, αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφορών για τον εν θέματι διαγωνισμό, των οικονομικών φορέων: 1)Η ΕΘΝΙΚΗ, 2)ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε., και 3)INTERLIFE ΑΑΕΓΑ.

 

Ακολούθησε η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.Α.Α.,της υπ’αριθμ.πρωτ.14067/2018 αναλυτικής Διακήρυξης. Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όπου διαπιστώθηκε ότι οι Τεχνικές Προσφορές των οικονομικών φορέων “ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.” και “INTERLIFE ΑΑΕΓΑ” πληρούν τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.Α.Β., της υπ’ αριθμ. πρωτ.14067/2018 αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ η Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα “Η ΕΘΝΙΚΗ” στην οποία αναφέρεται :

Προϋποθέσεις Ασφάλισης … Η εξόφληση των ασφαλίστρων θα πραγματοποιείται πριν την έκδοση των συμβολαίων”

δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και το άρθρο 16 αυτής και η επιτροπή δεν κάνει δεκτή την Τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», διότι δεν πληροί και δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης.

Ολοκληρώνοντας το έργο της, η Επιτροπή εισηγείται την πρόκριση των προσφορών των οικονομικών φορέων: 1.ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 2. INTERLIFE AAEΓΑ, στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, διότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης και την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Η ΕΘΝΙΚΗ» διότι η Τεχνική προσφορά του δεν πληροί τους όρους της Διακήρυξης.

Με το υπ’αριθμ.πρωτ.18916/11-06-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής το από 15-06-2018 πρακτικό Αρ.2 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 1.ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 2. INTERLIFE AAEΓΑ και προέκυψε ότι :

Α) η οικονομική προσφορά της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ η οποία κρίνεται ως συμφερότερη βάσει τιμής παρότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, επιδέχεται διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής.

Β) η οικονομική προσφορά της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ακολούθως η Επιτροπή απέστειλε στον οικονομικό φορέα INTERLIFE ΑΑΕΓΑ το υπ’ αριθμ. 20056/19-6-2018 έγγραφο με θέμα “Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων” και σε απάντηση αυτού κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 26/6/2018, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΙ/2351/25-06-2018 έγγραφο της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ που έλαβε τον αριθμ. Πρωτ. Δήμου Κορινθίων 21032/27-06-2018, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι η πληρωμή των ασφαλίστρων οφείλει να είναι ευθυγραμμισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και πάντως σύμφωνη με το άρθρο 16 της με αρ. πρωτοκ. 14067/26-4-2018 διακήρυξης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις έως και την 27 Ιουνίου 2018, εισηγείται την ανάδειξη της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ ως προσωρινού αναδόχου για την AΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ σύμφωνα με σχετικό πίνακα, καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.16/2018 μελέτης και κρίνεται ως συμφερότερη βάσει τιμής, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

OXHMATA

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟ­ΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟ­ΓΗΣΙΜΟΙ

ΙΠΠΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ­ΚΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

BONUS -MALUS

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

INTERLIFE

1

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

68

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

355,00

351,52

2

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

68

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

355,00

351,52

3

ΚΗΥ 2219

MAN

41

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

314,00

323,79

4

ΚΗΥ 2244

MAN

41

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

314,00

323,79

5

ΚΗΗ 2940

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

307,00

303,35

6

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

307,00

303,35

7

KHI 5499

MERCEDES

25

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

275,00

256,46

8

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

254,00

179,01

9

YOX 1104

SCANIA

51

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

2

314,00

323,79

10

Α.Α.Κ.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ Αρ. πλ. 568955)

2

191,00

168,82

11

ΚΗΙ 5514

RENAULT

29

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

290,00

256,46

12

ΚΗΙ 5515

RENAULT

29

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

290,00

256,46

13

ΚΗΙ 5516

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

307,00

303,35

14

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

41

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

314,00

323,79

15

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

307,00

303,35

16

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

307,00

303,35

17

ΚΗΗ 5452

VOLVO

43

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

332,00

323,79

18

ΚΗΙ 5501

RENAULT

37

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

307,00

303,35

19

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

307,00

303,35

20

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

25

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

290,00

256,46

21

ΚΗΗ 5465

MLTSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

254,00

179,01

22

KHH 2950

IVECO

35

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

368,00

303,35

23

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

254,00

179,01

24

ΚΗΗ 5467

DAIMLER CHRYSLER.

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

307,00

303,35

25

ΚΗΥ 5136

RENAULT

18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

661,00

736,86

26

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΜΙΝΙ BUS)

2

274,00

164,44

27

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

307,00

303,35

28

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

254,00

179,01

29

IotH 2919

MERCEDES

38

ΥΔPOΦOPO

2

307,00

303,35

30

KHH 2949

MITSUBISHI

17

ΦOPTΗΓO

2

254,00

179,01

31

ΚΗΙ 5483

MAΝ

41

ΦOPTΗΓO

2

314,00

323,79

32

KHI 5487

MSSAN

10

EΠΙBATΙΚO

2

176,00

139,63

33

KHI 5506

TOYOTA

17

ΦOPTΗΓO

2

254,00

179,01

34

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

14

ΦOPTΗΓO

2

255,00

171,73

35

KHY 5108

DAIHATSU

9

EΠΙBATΙΚO

2

176,00

139,63

36

ΚΗΥ 2226

VW

13

ΦOPTΗΓO

2

242,00

171,73

37

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

34

ΓΕΡΑΝΟΣ

2

369,00

303,35

38

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

36

ΦOPTΗΓO

2

307,00

303,35

39

ΚΗ 5479

MAZDA

17

AΓPOTkO

2

254,00

149,91

40

KHI 5498

HYUNDAI

16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (MINI BUS)

2

274,00

164,44

41

ΚΗΗ 2928

TOΥOTA

17

AΓPOTΙΚO

2

269,00

149,91

42

A.A.K.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ

Αρ. Πλ: 01384)

2

191,00

168,82

43

ΚΗΗ 2914

OPEL

9

ΦOPTΗΓO

2

181,00

168,82

44

KHY 2208

HYUNDAI

9

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

176,00

139,63

45

KHI 5477

RENAULT

18

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2

274,00

315,35

46

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

13

ΦΟΡΤΗΓΟ (AΓPOTΙΚO)

2

242,00

171,73

47

ΚΗΗ 2916

CITROEN

10

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

181,00

168,82

48

ΚΗΥ 2191

M!TSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ (AΓPOTΙΚO)

2

254,00

179,01

49

KHH 2942

VOLVO

43

ΥΔPOΦOPO

2

314,00

323,79

50

KHH 2911

VOLVO

43

ΥΔPOΦOPO

2

314,00

323,79

51

KHI 5517

SCANIA

77

ΥΔPOΦOPO

2

368,00

390,82

52

KHI 4148

MAZDA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

254,00

179,01

53

KHI 5484

FORD

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

661,00

736,86

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

54

ΜΕ 107063

JCB

167

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

164,00

190,91

55

ΜΕ 92449

DULEVO

80

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

164,00

190,91

56

ΜΕ 37392

IVECO

177

ΣΑΡΩΘΡΟ (ΣΚΟΥΠΑ)

2

164,00

190,91

57

ΜΕ 70089

MAN

220

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

2

164,00

190,91

58

ΜΕ 92404

IVECO

210

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚAΔΩΝ

2

164,00

190,91

59

ME 117488

VOLVO

241

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

164,00

190,91

60

ME 117487

BUCHER

26

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

126,00

126,94

61

ME 68280

RAM

113

ΤΣΑΠΑ

2

164,00

190,91

62

ME 68558

CATERPILLAR 963

150

ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ Αρ. Πλ: 21Ζ 0372)

2

164,00

190,91

63

ME 95964

HYUNDAI

166

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

164,00

190,91

64

ME 122529

LIEBHERR

180

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

2

164,00

190,91

65

ME 117492

BOBCAT

75

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

151,00

179,11

66

ME 128150

JCB

110

TΣΑΠΑ Αρ. Πλ JCB3CX4TV0211 2300)

2

164,00

190,91

67

ME 26846

JCB

89

ΤΣΑΠΑ

2

164,00

190,91

68

ME 45017

KOMATSU

94

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

164,00

190,91

69

ME 80518

NISSAN

120

ΚAΛAΘOΦΟΡΟ

2

164,00

190,91

70

ME 88755

JCB

93

ΤΣΑΠΑ

2

164,00

190,91

71

AAK

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

 

 

ΤΣΑΠΑΚΙ Αρ. Πλ 152763000000/10 2991/400)

2

164,00

190,91

72

ME 113702

NISSAN

125

ΚAΛAΘOΦΟΡΟ

2

164,00

190,91

73

ME 129346

NISSAN

130

ΚAΛAΘOΦΟΡΟ

2

164,00

190,91

74

ME 117491

PIAGGIO

66

ΚAΛAΘOΦΟΡΟ

2

151,00

179,11

75

ME 113688

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

164,00

190,91

76

ME 104409

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

164,00

190,91

77

ME 107054

INTERNATIONAL -LOADSTAR

210

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

164,00

190,91

78

ME 109636

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

164,00

190,91

79

A.A.K

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ Αρ. πλ.

WMU2M26E48

W000130)

2

164,00

190,91

80

A.A.K

DODCE DACOTA

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Aρ.

1B7XGG23X6PS

198400)

2

164,00

190,91

81

ME 109644

NISSAN

133

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

164,00

190,91

ΔΙΚΥΚΛΑ

 

1

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

37,00

47,30

2

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

37,00

47,30

3

ΕΗΜ 1492

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

37,00

47,30

4

ΕΗΜ 1494

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

37,00

47,30

5

ΚΡΤ 101

MOTIVE

124cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

37,00

63,63

6

PBH 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ Αρ. πλ.:81158605)

2

70,00

67,71

7

PBH 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ αρ. πλ:81158597)

2

70,00

67,71

8

ΥΡ 9200

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

37,00

47,30

9

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

37,00

47,30

10

ΕΗΜ 1232

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

37,00

47,30

ΣΥΝΟΛΟ

20.541,00

19.900,84

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει την έγκριση των από 11-05-2018 και από 15-06-2018 πρακτικών Αρ. 1 και Αρ. 2 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», διότι δεν πληροί και δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα INTERLIFE ΑΑΕΓΑ ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του πρακτικού Αρ.2, με συνολικό ποσό προσφοράς δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (19.900,84 €).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει τα α) από 11-05-2018 πρακτικό Αρ. 1 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την αποσφράγιση προσφορών, έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και β) από 15-06-2018 πρακτικό Αρ. 2 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 35.854,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Β.- Απορρίπτει την προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», διότι δεν πληροί και δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 11-05-2018 πρακτικό Αρ. 1 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ με συνολικό ποσό προσφοράς δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (19.900,84 €) σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

 

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟ­ΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟ­ΓΗΣΙΜΟΙ

ΙΠΠΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙ­ΚΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

BONUS -MALUS

INTERLIFE

1

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

68

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

351,52

2

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

68

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

351,52

3

ΚΗΥ 2219

MAN

41

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

323,79

4

ΚΗΥ 2244

MAN

41

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

323,79

5

ΚΗΗ 2940

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

303,35

6

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

303,35

7

KHI 5499

MERCEDES

25

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

256,46

8

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

179,01

9

YOX 1104

SCANIA

51

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΟ)

2

323,79

10

Α.Α.Κ.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ Αρ. πλ. 568955)

2

168,82

11

ΚΗΙ 5514

RENAULT

29

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

256,46

12

ΚΗΙ 5515

RENAULT

29

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

256,46

13

ΚΗΙ 5516

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

303,35

14

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

41

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

323,79

15

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

303,35

16

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

303,35

17

ΚΗΗ 5452

VOLVO

43

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

323,79

18

ΚΗΙ 5501

RENAULT

37

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

303,35

19

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

38

ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

2

303,35

20

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

25

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

256,46

21

ΚΗΗ 5465

MLTSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

179,01

22

KHH 2950

IVECO

35

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

303,35

23

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

179,01

24

ΚΗΗ 5467

DAIMLER CHRYSLER.

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

303,35

25

ΚΗΥ 5136

RENAULT

18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

736,86

26

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΜΙΝΙ BUS)

2

164,44

27

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

303,35

28

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

179,01

29

IotH 2919

MERCEDES

38

ΥΔPOΦOPO

2

303,35

30

KHH 2949

MITSUBISHI

17

ΦOPTΗΓO

2

179,01

31

ΚΗΙ 5483

MAΝ

41

ΦOPTΗΓO

2

323,79

32

KHI 5487

MSSAN

10

EΠΙBATΙΚO

2

139,63

33

KHI 5506

TOYOTA

17

ΦOPTΗΓO

2

179,01

34

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

14

ΦOPTΗΓO

2

171,73

35

KHY 5108

DAIHATSU

9

EΠΙBATΙΚO

2

139,63

36

ΚΗΥ 2226

VW

13

ΦOPTΗΓO

2

171,73

37

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

34

ΓΕΡΑΝΟΣ

2

303,35

38

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

36

ΦOPTΗΓO

2

303,35

39

ΚΗ 5479

MAZDA

17

AΓPOTkO

2

149,91

40

KHI 5498

HYUNDAI

16

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (MINI BUS)

2

164,44

41

ΚΗΗ 2928

TOΥOTA

17

AΓPOTΙΚO

2

149,91

42

A.A.K.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ

Αρ. Πλ: 01384)

2

168,82

43

ΚΗΗ 2914

OPEL

9

ΦOPTΗΓO

2

168,82

44

KHY 2208

HYUNDAI

9

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

139,63

45

KHI 5477

RENAULT

18

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2

315,35

46

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

13

ΦΟΡΤΗΓΟ (AΓPOTΙΚO)

2

171,73

47

ΚΗΗ 2916

CITROEN

10

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

168,82

48

ΚΗΥ 2191

M!TSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ (AΓPOTΙΚO)

2

179,01

49

KHH 2942

VOLVO

43

ΥΔPOΦOPO

2

323,79

50

KHH 2911

VOLVO

43

ΥΔPOΦOPO

2

323,79

51

KHI 5517

SCANIA

77

ΥΔPOΦOPO

2

390,82

52

KHI 4148

MAZDA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

179,01

53

KHI 5484

FORD

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

736,86

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

54

ΜΕ 107063

JCB

167

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

190,91

55

ΜΕ 92449

DULEVO

80

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

190,91

56

ΜΕ 37392

IVECO

177

ΣΑΡΩΘΡΟ (ΣΚΟΥΠΑ)

2

190,91

57

ΜΕ 70089

MAN

220

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

2

190,91

58

ΜΕ 92404

IVECO

210

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚAΔΩΝ

2

190,91

59

ME 117488

VOLVO

241

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

190,91

60

ME 117487

BUCHER

26

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

126,94

61

ME 68280

RAM

113

ΤΣΑΠΑ

2

190,91

62

ME 68558

CATERPILLAR 963

150

ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ Αρ. Πλ: 21Ζ 0372)

2

190,91

63

ME 95964

HYUNDAI

166

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

190,91

64

ME 122529

LIEBHERR

180

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

2

190,91

65

ME 117492

BOBCAT

75

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

179,11

66

ME 128150

JCB

110

TΣΑΠΑ Αρ. Πλ JCB3CX4TV0211 2300)

2

190,91

67

ME 26846

JCB

89

ΤΣΑΠΑ

2

190,91

68

ME 45017

KOMATSU

94

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

190,91

69

ME 80518

NISSAN

120

ΚAΛAΘOΦΟΡΟ

2

190,91

70

ME 88755

JCB

93

ΤΣΑΠΑ

2

190,91

71

AAK

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

 

 

ΤΣΑΠΑΚΙ Αρ. Πλ 152763000000/10 2991/400)

2

190,91

72

ME 113702

NISSAN

125

ΚAΛAΘOΦΟΡΟ

2

190,91

73

ME 129346

NISSAN

130

ΚAΛAΘOΦΟΡΟ

2

190,91

74

ME 117491

PIAGGIO

66

ΚAΛAΘOΦΟΡΟ

2

179,11

75

ME 113688

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

190,91

76

ME 104409

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

190,91

77

ME 107054

INTERNATIONAL -LOADSTAR

210

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

190,91

78

ME 109636

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

190,91

79

A.A.K

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ Αρ. πλ.

WMU2M26E48

W000130)

2

190,91

80

A.A.K

DODCE DACOTA

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Aρ.

1B7XGG23X6PS

198400)

2

190,91

81

ME 109644

NISSAN

133

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

190,91

ΔΙΚΥΚΛΑ

 

1

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

47,30

2

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

47,30

3

ΕΗΜ 1492

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

47,30

4

ΕΗΜ 1494

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

47,30

5

ΚΡΤ 101

MOTIVE

124cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

63,63

6

PBH 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ Αρ. πλ.:81158605)

2

67,71

7

PBH 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ αρ. πλ:81158597)

2

67,71

8

ΥΡ 9200

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

47,30

9

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

47,30

10

ΕΗΜ 1232

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

47,30

ΣΥΝΟΛΟ

19.900,84

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 15-06-2018 πρακτικό Αρ. 2 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

 

Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/303/2018.-

 

 

Leave a Comment