Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  25/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΤΕΝΕΑΣ

 

 

ΔΑΠΑΝΗ : 850.000,00 €

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

1.      Τεχνική Έκθεση

2.      Προμέτρηση

3.      Προϋπολογισμός μελέτης

4.      Τιμολόγιο Μελέτης

5.      Ειδική – Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων

6.      ΣΑΥ – ΦΑΥ

7.      Σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας

8.      Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

9.      Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 850.000,00 EURO

 

Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                               Ευρώ             685.476,34

β) Για τυχόν προμήθειες από Δήμο ή άλλες

   δαπάνες που δεν αφορούν τον εργολάβο     

γ) Αναθεώρηση                                                           Ευρώ                        7,53

δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)     Ευρώ             164.516,13

                                                                                      ——————————–

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                Ευρώ             850.000,00

 

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των ΕΥΡΩ: 850.000,00 από πόρους του Δήμου Κορινθίων.

Κωδικός Κ.Α. : ….…………….

 

και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύει σήμερα.

 

Το εν λόγω αφορά την ανακατασκευή οδών στην Δημοτική Ενότητα Τενέας.

Ειδικότερα για την κατασκευή του έργου προβλέπεται να γίνει:

Η συντήρηση του αγροτικού / δημοτικού οδικού δικτύου με εργασίες ισοπέδωσης / διαμόρφωσης του καταστρώματος και τμηματικών χαλικοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων και ασφαλτοστρώσεων καθώς και η κατασκευή μικρών τοιχίων από  οπλισμένο σκυρόδεμα / λιθοδομή.

Σημειώνεται ότι οι μεταφορές των ασφαλτικών, αδρανών έχουν υπολογιστεί σε απόσταση 10 km δια οδού καλής βατότητας και των εκσκαφών, καθαιρέσεων σε 5 km δια οδού καλής βατότητας.

Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, καθ’ όσον το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης.

 

Κόρινθος 13 – 04 – 2018

Η συντάξας

 

 

 

Θεοδοσίου Αναστασία

Πολ/κός μηχ/κός

Leave a Comment