Απόφαση αριθμ. 18/308/2018

  Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-07-2018

….Ορθή Επανάληψη….

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21273/28-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 308η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές αποφάσεις του Δήμου Κορινθίων», ενημερώνει τα μέλη ότι με το υπ’ αριθμ.πρωτ.εισερχ.12145/10-04-2018 κατατέθηκε στον Δήμο Κορινθίων από τον πληρεξούσιο κ.Λαμπρινάκο Αλέξανδρο, η υπ’ αριθμ. Α66/2018 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης επί της από 19-09-2012 Αγωγής της Κοινοπραξίας “ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ-ΠΙΣΤΕΥΟΣ Δ.” κατά του Δήμου Κορινθίων, που αφορά σε σύμβαση εκτέλεσης έργου “Ανάπλαση-Διαμόρφωση οδού Εθνικής Αντίστασης” η οποία υποχρεώνει τον Δήμο Κορινθίων να καταβάλει στην ενάγουσα Κοινοπραξία για την αναφερόμενη αιτία, το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (31.229,09) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (5.12.2012) με βάση το προαναφερόμενο επιτόκιο της παρ.4 του άρθρου 4 του π.δ. 166/2003, καθώς και τον αναλογούντα επί του ανωτέρω ποσού, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτών (5.820,66).

Ακολούθως θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ.19208/13-06-2018 ενημερωτικό σημείωμα – γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Γκότση Γεωργίου επί της ως άνω υποθέσεως, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

 

..Σας ενημερώνω ότι κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. Α66/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σχετικά με την αγωγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ-ΠΙΣΤΕΥΟΣ Δ.” η οποία εδρεύει στην Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Δήμου Κορινθίων, σχετικά με το ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί κατά αυτής και εν προκειμένω εφόσον πρόκειται για απόφαση Διοικητικού Εφετείου, αυτό της αναίρεσης, ισχύουν τα εξής:

Κατά το άρθρο 53 Π.Δ.18/1989 “….4.Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται αποφάσεις που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελιωση του δικαιώματος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισμό του ύψους της. Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.” Κατά την άποψη του γράφοντος, δεν κρίνεται πρόσφορη για τα συμφέροντα του δήμου, η άσκηση του ανωτέρω ένδικου μέσου, ένεκα του ότι η ανωτέρω δικαστική απόφαση δεν εμπεριέχει τους προβλεπόμενους από την σχετική διάταξη λόγους και πλημμέλειες για την ευδοκίμηση της τυχόν ασκηθείσας αναίρεσης αλλά και εν γένει τις τασσόμενες, εκ του Νόμου προϋποθέσεις, ένεκα του ποσού της ένδικης διαφοράς.”

 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. Α66/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σχετικά με την αγωγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ-ΠΙΣΤΕΥΟΣ Δ.” κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς, σύμφωνα με το ως άνω ενημερωτικό σημείωμα – γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Γκότση Γεωργίου επί της ως άνω υποθέσεως, δεν κρίνεται πρόσφορη για τα συμφέροντα του δήμου η άσκηση περαιτέρω ένδικου μέσου, επειδή η ανωτέρω δικαστική απόφαση δεν εμπεριέχει τους προβλεπόμενους από την σχετική διάταξη λόγους και πλημμέλειες για την ευδοκίμηση της τυχόν ασκηθείσας αναίρεσης αλλά και εν γένει τις τασσόμενες, εκ του Νόμου προϋποθέσεις, ένεκα του ποσού της ένδικης διαφοράς.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ.19208/13-06-2018 ενημερωτικό σημείωμα – γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Γκότση Γεωργίου, την υπ’ αριθμ. Α66/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να μην ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. Α66/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, διότι δεν κρίνεται πρόσφορη για τα συμφέροντα του Δήμου η άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων, ένεκα του ότι η ανωτέρω δικαστική απόφαση δεν εμπεριέχει τους προβλεπόμενους από την σχετική διάταξη λόγους και πλημμέλειες για την ευδοκίμηση της τυχόν ασκηθείσας αναίρεσης αλλά και εν γένει τις τασσόμενες, εκ του Νόμου προϋποθέσεις ένεκα του ποσού της ένδικης διαφοράς, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Γκότση Γεωργίου.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/308/2018.-

 

 

Leave a Comment