Απόφαση αριθμ. 18/309/2018

 Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-07-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21273/28-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 309η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων σε δικαστικές αποφάσεις του Δήμου Κορινθίων»,

υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την αριθμ. 20/236/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 990/2013 Απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, επί της από 21-12-2010, με αυξ. αριθμ. 533/2010, αγωγής της Μαριάντζελας Νομικού του Παύλου, η οποία είχε διατελέσει ιατρός εργασίας στον Δήμο Κορινθίων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ.20677/25-06-2018 σημείωμα-γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού που αναφέρει τα εξής:

Σας προσκομίζω ως πληρεξούσια δικηγόρος σας και για ενημέρωσή σας, φωτοαντίγραφο της με αριθμό 220/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που δίκασε ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο και απέρριψε την έφεση και τους πρόσθετους λόγους που είχαμε ασκήσει κατά της με αριθμό 990/2013 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και κατά της Μαριάντζελας Νομικού, που είχε διατελέσει ιατρός εργασίας στο Δήμο σας.

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης που σας προσκομίζω υποχρεούστε να της καταβάλλετε το ποσό των 8.000 Ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής της, καθώς και τα δικαστικά έξοδα ποσού 600 Ευρώ, για τυς δύο βαθμούς της δικαιοδοσίας.

Ως πληρεξούσια δικηγόρος σας, σας προτείνω να προβείτε άμεσα στην πληρωμή των παραπάνω ποσών, για να αποφύγετε την έκδοση απογράφου πρώτου εκτελεστού και επίδοση αυτού σε σας, που θα σας επιβαρύνει με περισσότερα έξοδα, αφού η επιταγή προς πληρωμή που θα συνταχθεί από την πληρεξούσια δικηγόρο της θα περιλαμβάνει εκτός του κεφαλαίου, των τόκων και τα δικαστικά έξοδα, τα τέλη απογράφου, τη σύνταξη επιταγής του δικηγόρου και την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τη σχετική επίδοση.”

 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθεί από πλευράς Δήμου κανένα περαιτέρω ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 220/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, που απέρριψε την έφεση και τους πρόσθετους λόγους που είχαμε ασκήσει κατά της με αριθμό 990/2013 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και κατά της Μαριάντζελας Νομικού καθώς, σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα-γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας κρίνεται πρόσφορη η άμεση πληρωμή των επιδικασθέντων ποσών, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος με περισσότερα έξοδα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 20677/25-06-2018 σημείωμα – γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 220/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην ασκήσει ο Δήμος Κορινθίων κανένα ένδικο μέσο κατά της υπ’ αριθμ. 220/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, επί της από 21-12-2010, με αυξ. αριθμ. 533/2010, αγωγής της Μαριάντζελας Νομικού του Παύλου, διότι δεν κρίνεται πρόσφορη για τα συμφέροντα του Δήμου η άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων, αντιθέτως κρίνεται πρόσφορη η άμεση πληρωμή των επιδικασθέντων ποσών, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος με περισσότερα έξοδα, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/309/2018.-

 

 

Leave a Comment