Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κόρινθος, 05-07-2018

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:  21905

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

        Εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 4.583,26τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει γήπεδο mini soccer, γήπεδα τένις (2), αποδυτήρια και αναψυκτήριο, και το οποίο βρίσκεται στη θέση «Γκοριτσά», Παραλιακή οδός και δημοτική οδός Δημοκρατίας της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, για χρήση ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα τένις) και Αναψυκτήριο.

    Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα στην Κόρινθο, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

Το δημοτικό ακίνητο που θα εκμισθωθεί βρίσκεται στη θέση «Γκοριτσά», Παραλιακή οδός και δημοτική οδός Δημοκρατίας της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων.

Το εν λόγω ακίνητο, που βρίσκεται εντός συνολικής δημοτικής έκτασης 12.402,20τ.μ., έχει έκταση 4.583,26τ.μ. και εντός αυτού υπάρχει γήπεδο mini soccer, γήπεδα τένις (2), αποδυτήρια και αναψυκτήριο.  Το προς εκμίσθωση τμήμα ακινήτου αποτυπώνεται στο από 21-11-2017 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων με στοιχεία (α-β-γ-δ-Γ-Β-ε-ζ-η-Ξ-Ν-Μ-Λ1-Λ-α).

    Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

Ο πλειοδότης μισθωτής θα διαμορφώσει το ήδη υπάρχον γήπεδο mini soccer σε γήπεδο τένις, θα επισκευάσει και θα συντηρήσει τα δύο ήδη υπάρχοντα γήπεδα τένις, με υλικά πιστοποιημένα και διάρκεια κατασκευής – συντήρησης – επισκευής οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο πλειοδότης μισθωτής θα επισκευάσει τα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϋ, που υπάρχουν νότια του πάρκου και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκμίσθωσης, με εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του, με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.  Τους εν λόγω χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε πολίτης.

Ο πλειοδότης μισθωτής θα επισκευάσει τα δημοτικά WC, που βρίσκονται εντός του πάρκου και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εκμίσθωσης, όταν ο Δήμος κατασκευάσει βόθρο, με εργασίες που θα γίνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Πολεοδομικές και Υγειονομικές Διατάξεις και Νομοθεσία, με επιμέλεια και κόστος δικό του, με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.  Τους εν λόγω χώρους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε πολίτης.

Ο πλειοδότης μισθωτής δύναται να κατασκευάσει γήπεδο μίνι τένις (για παιδιά μικρής ηλικίας) στο χώρο που βρίσκεται δυτικά των γηπέδων τένις, με υλικά πιστοποιημένα.

    Όσoι εvδιαφέρovται vα λάβoυv μέρoς, πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή δημοπρασίας, μεταξύ άλλων, και εγγυητική επιστoλή συμμετοχής πoσoύ τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00€) και vα έχoυv αξιόχρεο εγγυητή (ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα καταθέσει στην επιτροπή δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας), o oπoίoς θα υπoγράφει μαζί με τov εvδιαφερόμεvo τα πρακτικά της δημoπρασίας.

   Επίσης ο πλειοδότης μισθωτής με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος, καθώς και επιπλέον εγγύηση στο Δήμο Κορινθίων το συμφωνηθέν μίσθωμα υπολογιζόμενο επί ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες).

      Ως μίσθωμα εκκίvησης oρίσθηκε τo πoσό τωv τριακοσίων ευρώ (300,00€).  

  Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ύψους 2% πλέον του Τιμαρίθμου Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

   Για περισσότερες πληρoφoρίες oι εvδιαφερόμεvoι μπoρoύv v’ απευθύvovται στα Γραφεία τoυ Δήμoυ Κορινθίων (πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία, Κoλιάτσoυ 32, 2ος όρoφoς, τηλ. 27413 61021, 61099) κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment