Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2018

 ΠΡΟΫΠ: 705.086,46 €

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

  1. Τεχνική Έκθεση
  2. Προμέτρηση
  3. Προϋπολογισμός μελέτης
  4. Τιμολόγιο Μελέτης
  5. Ειδική-Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  6. ΣΑΥ
  7. Διακήρυξη
  8. Έντυπο Προσφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄BΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ: 705.086,46 Ευρώ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 08-08-2016 τεύχος Α΄), προβλέπεται η κατασκευή του παραπάνω έργου συνολικής δαπάνης 705.086,46 ευρώ.

Αναλυτικότερα η δημοπρατούμενη δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α)Για εργασίες                                                                       Ευρώ              418.794,70

β)Για εργολαβικό όφελος                                                      Ευρώ                75.383.05

γ)Για απρόβλεπτα                                                                   Ευρώ                74.126,66

δ)Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (γ)                Ευρώ             136.468.35

                                                                                                 ——————————

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                             Ευρώ            705.086,46

 

 

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30/7331.0016.

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (409.486,46) & ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (295.600,00), για την συντήρηση σχολικών κτιρίων, με το συνολικό ποσό των 705.086,46 και  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08-0082016 τεύχος Α΄).

 

Η μελέτη αφορά τις κάτωθι εργασίες που θα γίνουν στα πλαίσια συντήρησης των σχολικών κτιρίων της Α/Βάθμιας  & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου  προβλέπεται και το κόστος αγοράς ειδικής πινακίδας σήμανσης του έργου με τα στοιχεία του προγράμματος.

 

 

Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΝΗΠΙΩΝ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ

ΧΡΩΜΑΑΤΙΣΜΟΙ

 

Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-2ο ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ (ΠΛΑΚΑΚΙΑ – ΛΕΚΑΝΕΣ- ΝΙΠΤΗΡΕΣ – ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ)

ΧΡΩΜΑΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΕΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 

 

 

 

CPV  Εργασιών

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ

1

Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια

 

45214200-2

 

Κόρινθος  16 / 03 /2018

Οι Συντάκτες

 

 

      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ       

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.