Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης έργου

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης :

17/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1

Επιστρώσεις δια λινοτάπητα (linoleum)

ΟΙΚ 7396.ΣΧ

ΟΙΚ 7396

1

m2

300,00

29,90

8.970,00

 

2

Κοίλο περιθώριο δαπέδου (σοβατεπί) από λινοτάπητα ή PVC ή αγώγιμο PVC

ΟΙΚ 7396.ΣΧ.1

ΟΙΚ 7396

2

m

80,00

10,00

800,00

 

3

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm (σωληνωτή, κυκλική)

ΑΤΗΕ Ν.8062.5

 

3

kg

10,00

15,25

152,50

 

4

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1100

ΑΤΗΕ Ν.8431.7

ΗΛΜ 26

4

m2

5,00

108,00

540,00

 

5

Συλλεκτήριος αγωγός/αγωγός καθόδου αλεξικέραυνου

ΑΤΗΕ Ν.9341.Α

ΗΛΜ 45

5

m

3.000,00

9,15

27.450,00

 

6

Ακίδα σύλληψης κεραυνού διαστάσεων Φ=16Χ1500mm

ΑΤΗΕ Ν.9341.Β

ΗΛΜ 45

6

ΤΕΜ

40,00

30,31

1.212,40

 

7

Ρευματοδότης  χωνευτός SCHUKO, Εντάσεως  16  Α

ΑΤΗΕ Σ.8826.03.02

ΗΛΜ 8826.03.02

7

ΤΕΜ

1,00

9,24

9,24

 

8

Επισκευές στεγης με κεραμιδια οποιαδηποτε τύπου.

ΝΑΟΙΚ Ν.72.11

ΟΙΚ 7211

8

m2

40,00

30,00

1.200,00

 

9

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.05.01

ΟΙΚ 2124

9

m3

40,00

6,70

268,00

 

10

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ 22.15.01

ΟΙΚ 2226

10

m3

20,00

58,20

1.164,00

 

11

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

ΟΙΚ 2236

11

m2

250,00

7,90

1.975,00

 

12

Καθαίρεση επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.23

ΟΙΚ 2252

12

m2

500,00

5,60

2.800,00

 

13

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.45

ΟΙΚ 2275

13

m2

54,00

16,80

907,20

 

14

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

ΝΑΟΙΚ 23.03

ΟΙΚ 2303

14

m2

200,00

5,60

1.120,00

 

15

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

ΟΙΚ 3214

15

m3

90,00

90,00

8.100,00

 

16

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.05.04

ΟΙΚ 3214

16

m3

20,00

106,00

2.120,00

 

17

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.

ΝΑΟΙΚ 35.02

ΟΙΚ 3504

17

m3

40,00

110,00

4.400,00

 

18

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΝΑΟΙΚ 38.02

ΟΙΚ 3811

18

m2

80,00

22,50

1.800,00

 

19

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

ΝΑΟΙΚ 61.30

ΟΙΚ 6118

19

kg

500,00

3,10

1.550,00

 

20

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

ΝΑΟΙΚ 61.31

ΟΙΚ 6118

20

kg

30,00

2,80

84,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

66.622,34

 

 

Σελίδα 1 από 5

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

66.622,34

 

21

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 – 24 kg/m2

ΝΑΟΙΚ 65.01.02

ΟΙΚ 6501

21

m2

300,00

200,00

60.000,00

 

22

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

ΝΑΟΙΚ 65.05

ΟΙΚ 6502

22

m2

150,00

175,00

26.250,00

 

23

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

ΝΑΟΙΚ 65.41

ΟΙΚ 6541

23

kg

500,00

13,50

6.750,00

 

24

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

ΝΑΟΙΚ 71.31

ΟΙΚ 7131

24

m2

500,00

11,20

5.600,00

 

25

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

ΝΑΟΙΚ 71.71

ΟΙΚ 7171

25

m2

200,00

0,68

136,00

 

26

Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

ΝΑΟΙΚ 72.70

ΟΙΚ 7231

26

m2

30,00

67,50

2.025,00

 

27

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30×30 cm

ΝΑΟΙΚ 73.33.02

ΟΙΚ 7331

27

m2

200,00

33,50

6.700,00

 

28

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

ΝΑΟΙΚ 75.11.02

ΟΙΚ 7513

28

ΜΜ

10,00

10,10

101,00

 

29

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

ΝΑΟΙΚ 75.31.04

ΟΙΚ 7534

29

m2

10,00

95,00

950,00

 

30

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)

ΝΑΟΙΚ 76.22.02

ΟΙΚ 7609.2

30

m2

300,00

45,00

13.500,00

 

31

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ 77.10

ΟΙΚ 7725

31

m2

500,00

3,90

1.950,00

 

32

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού

ΝΑΟΙΚ 77.20.05

ΟΙΚ 7744

32

m2

200,00

2,20

440,00

 

33

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

ΝΑΟΙΚ 77.71.02

ΟΙΚ 7771

33

m2

50,00

13,50

675,00

 

34

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΝΑΟΙΚ 77.80.01

ΟΙΚ 7785.1

34

m2

3.000,00

9,00

27.000,00

 

35

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ 77.80.02

ΟΙΚ 7785.1

35

m2

3.800,00

10,10

38.380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

257.079,34

 

 

Σελίδα 2 από 5

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

257.079,34

 

36

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο- ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ 77.84.02

ΟΙΚ 7786.1

36

m2

40,00

12,40

496,00

 

37

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

ΝΑΟΙΚ 78.05.01

ΟΙΚ 7809

37

m2

20,00

13,00

260,00

 

38

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

ΝΑΟΙΚ 78.10.02

ΟΙΚ 7809

38

m2

5,00

31,50

157,50

 

39

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

ΝΑΟΙΚ 78.34

ΟΙΚ 7809

39

m2

20,00

22,50

450,00

 

40

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

ΝΑΟΙΚ 79.08

ΟΙΚ 7903

40

kg

25,00

5,60

140,00

 

41

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΝΑΟΙΚ 79.11.01

ΟΙΚ 7912

41

m2

700,00

14,60

10.220,00

 

42

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

ΝΑΟΙΚ 79.17

ΟΙΚ 7244

42

ΜΜ

200,00

2,80

560,00

 

43

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό

ΝΑΟΙΚ 79.36

ΟΙΚ 7936

43

ΜΜ

13,00

16,80

218,40

 

44

Αντικραδασμιακό δάπεδο ασφαλείας.

ΝΑΟΙΚ Ν.73.97

ΟΙΚ 7397

44

m2

600,00

39,00

23.400,00

 

45

Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)

ΝΑΟΔΟ Β95.1

ΟΔΟ 2412

45

m2

100,00

86,50

8.650,00

 

46

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

ΝΑΟΔΟ Δ01

ΟΙΚ 2269Α

46

m

20,00

1,00

20,00

 

47

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες

ΝΑΥΔΡ 11.02.03

ΥΔΡ 6752

47

kg

500,00

3,10

1.550,00

 

48

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

ΝΑΟΙΚ 22.60

ΟΙΚ 2236

48

m2

412,00

2,20

906,40

 

49

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής  6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

ΑΤΗΕ 8063

ΗΛΜ 8

49

m

30,00

10,51

315,30

 

50

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

ΝΑΟΙΚ 22.56

ΟΙΚ 6102

50

kg

1.000,00

0,35

350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

304.772,94

 

 

Σελίδα 3 από 5

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

Από μεταφορά

304.772,94

 

51

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

ΝΑΟΙΚ 47.01.02

ΟΙΚ 4702

51

m2

53,00

20,00

1.060,00

 

52

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

ΝΑΟΙΚ 54.40.01

ΟΙΚ 5441.1

52

m2

12,00

155,00

1.860,00

 

53

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

ΝΑΟΙΚ 64.01.01

ΟΙΚ 6401

53

kg

800,00

4,50

3.600,00

 

54

Πλήρης κάλυψη οροφής με μισόταβλες και ταβάνι ραμποτέ

ΝΑΟΙΚ 52.94ΣΧΕ

ΟΙΚ ΟΙΚ52

54

m2

360,00

35,00

12.600,00

 

55

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ”

ΝΑΟΙΚ 64.26.03

ΟΙΚ 6428

55

ΜΜ

124,00

12,30

1.525,20

 

56

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1”

ΝΑΟΙΚ 64.26.01

ΟΙΚ 6426

56

ΜΜ

180,00

7,30

1.314,00

 

57

Σιδηρές μικροκατασκευές.

ΝΑΟΙΚ Ν.64.03

ΟΙΚ 6403

57

kg

750,00

6,70

5.025,00

 

58

Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα

ΝΑΟΙΚ 78.91

ΟΙΚ 7231

58

m2

25,00

29,00

725,00

 

59

Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινακων

ΝΑΟΙΚ Ν.79.17

ΟΙΚ 7244

59

μ2

300,00

20,00

6.000,00

 

60

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

ΝΑΟΙΚ 73.76

ΟΙΚ 7396

60

ΜΜ

100,00

5,60

560,00

 

61

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

ΝΑΟΙΚ 79.10

ΟΙΚ 7912

61

m2

247,50

7,90

1.955,25

 

62

Καθαίρεση επικεραμώσεων  με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

ΝΑΟΙΚ 22.22.02

ΟΙΚ 2241

62

m2

247,50

9,00

2.227,50

 

63

Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

ΝΑΟΙΚ 52.80.03

ΟΙΚ 5283

63

m2

247,50

22,50

5.568,75

 

64

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

ΝΑΟΙΚ 72.16

ΟΙΚ 7211

64

m2

150,00

23,50

3.525,00

 

65

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

ΝΑΟΙΚ 22.51

ΟΙΚ 5276

65

m3

17,00

56,00

952,00

 

66

Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 18.000 Btu/h, επιτοίχια

ΑΤΗΕ Ν.8531.3

ΗΛΜ 32

66

ΤΕΜ

3,00

1.250,00

3.750,00

 

67

Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 9.000 Btu/h, επιτοίχια

ΑΤΗΕ Ν.8531.1

ΗΛΜ 32

67

ΤΕΜ

3,00

625,00

1.875,00

 

68

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

ΑΤΗΕ 8153.1

ΗΛΜ 15

68

ΤΕΜ

5,00

144,92

724,60

 

69

Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

ΑΤΗΕ 8152

ΗΛΜ 14

69

ΤΕΜ

7,00

138,28

967,96

 

70

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ40, 6atm

ΑΤΗΕ Ν8042.1.2

ΗΛΜ 8

70

m

10,00

16,45

164,50

 

71

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ100, 6 atm

ΑΤΗΕ Ν8042.1.7

ΗΛΜ 8

71

m

10,00

30,20

302,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μεταφορά

361.054,70

 

 

Σελίδα 4 από 5

                         

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης

Α.Τ.

Μον.

Mετρ.

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

 

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

 

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

 

 

Από μεταφορά

361.054,70

 

 

72

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20×10 cm, κολλητά

ΝΑΟΙΚ 73.31.03

ΟΙΚ 7331

72

m2

12,00

45,00

540,00

 

 

73

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15×15 cm, κολλητά

ΝΑΟΙΚ 73.26.03

ΟΙΚ 7326.1

73

m2

24,00

31,00

744,00

 

 

74

Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

ΝΑΟΙΚ 62.50

ΟΙΚ 6236

74

m2

16,00

200,00

3.200,00

 

 

75

Κινητές σίτες αερισμού

ΝΑΟΙΚ 65.25

ΟΙΚ 6530

75

m2

325,00

45,00

14.625,00

 

 

76

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

ΝΑΟΙΚ 61.29

ΟΙΚ 6118

76

kg

500,00

3,40

1.700,00

 

 

77

Επίστρωση με ελαστομερή στεγανωτική μεμβράνη

ΝΑΟΙΚ Ν.79.10

ΟΙΚ 7912

77

m2

300,00

15,50

4.650,00

 

 

78

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm

ΝΑΟΔΟ Δ02.1

ΝΟΔΟ 1132

78

m2

2.850,00

1,15

3.277,50

 

 

79

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

ΝΑΟΔΟ Δ04

ΝΟΔΟ 4120

79

m2

2.850,00

0,45

1.282,50

 

 

80

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

ΝΑΟΔΟ Δ06

ΝΟΔΟ 4421Β

80

ton

95,00

78,80

7.486,00

 

 

81

Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

ΝΑΟΔΟ Δ05.1

ΝΟΔΟ 4321Β

81

m2

2.850,00

7,10

20.235,00

 

 

 

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

418.794,70

418.794,70

 

Άθροισμα

 

418.794,70

 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

18,00%

75.383,05

 
 

Άθροισμα

 

494.177,75

 

Απρόβλεπτα

15,00%

74.126,66

 

Άθροισμα

 

568.304,41

 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

313,70

 

Άθροισμα

 

568.618,11

 

ΦΠΑ

24,00%

136.468,35

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

705.086,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ       16/03/2018

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ        16/03/2018

 

Οι συντάξαντες

 

 

 

 

 

 

Εγκριθηκε & Θεωρήθηκε

Ο Προι/νος Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Κορινθίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment