Απόφαση αριθμ. 14/231/2018

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  18-05-2018

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή   και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15928/14-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 231η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι στις 27-04-2018 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η με αριθμό 4755/2017 απόφαση του 4ου Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επί εφέσεως του Δήμου Κορινθίων κατά των Μαρίας Καραγεώργου και λοιπών (σύνολο 9) και κατά της με αριθμό 2081/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  Ακολούθως, λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα ασκήσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της ως άνω απόφασης Εφετείου Αθηνών, που απορρίπτει την από 18/10/2013 και με αριθμό κατάθεσης 5967/2013 έφεση του Δήμου Κορινθίων ως ανυποστήρικτη, και κατά της πρωτόδικης με αριθμό 2081/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθόσον ο Δήμος Κορινθίων δεν άσκησε εμπρόθεσμη ανακοπή ερημοδικίας κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης του 4ου Τμήματος Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, θα παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί η συζήτηση της ανωτέρω αίτησης αναίρεσης  ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής,  θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εάν αυτή θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε κάθε απαραίτητη νομική ή εξωδικαστική ενέργεια υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  Για το λόγο δε αυτό προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

    Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα), που απορρίπτει την από 18-10-2013 και με αριθμό κατάθεσης 5967/2013 έφεση του Δήμου Κορινθίων ως ανυποστήρικτη, και κατά της με πρωτόδικης με αριθμό 2081/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθόσον ο Δήμος Κορινθίων δεν άσκησε εμπρόθεσμα ανακοπή ερημοδικίας κατά της με αριθμό 4755/2017 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4ο Τμήμα), να παρασταθεί ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί η συζήτηση της ασκηθείσας αίτησης αναίρεσης ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εάν αυτή θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε κάθε απαραίτητη νομική – δικαστική και εξωδικαστική ενέργεια προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών κατά την διαδικασία εκτέλεσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 

      Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.    

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/231/2018.-

Leave a Comment