Απόφαση αριθμ. 20/327/2018

Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  16-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 23114/12-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζήμος Κων..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ..

 

          Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Περί αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς», διότι πρόκειται για υπόθεση πολλών ετών κι οι απαιτούμενες διαδικασίες θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 327η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 13-02-2018 αίτηση του Ιωάννη Τζουανάκη του Εμμανουήλ, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

Ιωάννη Τζουανάκη του Εμμανουήλ, κατοίκου Κορίνθου (οδός Άργους αρ. 4) με ΑΦΜ 090117813

 

  Ως γνωρίζετε ο Δήμος Σας και για τις ανάγκες του προσωπικού του σε είδη ατομικής προστασίας, διενέργησε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.  Συγκεκριμένα ο αντίδικος με την με αριθμό 17/167/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κορινθίων νόμιμα δημοσιευμένης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία ΑΔΑ: 45ΠΝΩΛ7-ΛΔΔ αποφάσισε με την με αριθμό 167 Απόφασή του την επικύρωση των από 15-7-2011, 5-8-2011, 12-8-2011, 9-8-2011 και 2-9-2011 πρακτικών της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας (έτους 2011) προϋπολογισμού 218.899,41€.  Με την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε, ήτοι με το με αριθμό 17/12-9-2011 πρακτικό της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κορινθίων η ανάθεση σε εμένα για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, ήτοι «ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ» με ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης.  Ακολούθως υπογράφηκε μεταξύ εμού και του Δήμου Κορινθίων το με αριθμό πρωτ. 48985/22-11-2011 συμφωνητικό ποσού 4.750€ χωρίς το ΦΠΑ, για την ανάθεση και προμήθεια εκ μέρους μας 250 τεμαχίων «Νιτσεράδες» προς 19€ έκαστη, συνολικού κόστους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (5.842,50€).  Η σύμβαση αναρτήθηκε ως υποχρεούται ο Δήμος στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία ΑΔΑ: 457ΓΩΛ7-049.

  Εκτέλεσα την ανωτέρω συμφωνία, ήτοι η επιχείρησή μου προμήθευσε τα ανωτέρω είδη ατομικής προστασίας προς τον Δήμο Σας, και για την σχετική πώληση εκδόθηκε από την επιχείρησή μου το με αριθμό 00695/12-12-2011 δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, το οποίο και παραδόθηκε και παρελήφθη από τον αρμόδιο υπάλληλο Νικόλαο Συριόπουλο.  Πλην όμως μέχρι και σήμερα και μετά από συνεχή οχλήσεις μου και εξώδικες και δικαστικές ο δήμος Σας, δεν έχει προβεί στην εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου.

  Αναφέρω δε, και για την ισότητα και την αντιμετώπιση της αιτήσεώς μου αναλόγως, πως ο συμβαλλόμενος στην ίδια σύμβαση προμήθειας εταιρεία γαλακτοκομικών Μανδρέκας Α.Ε. έχει ήδη λάβει το ποσό και έχει εξοφληθεί ολοσχερώς.

  Με την παρούσα και με δεδομένο πως, μετά από την έκδοση της απόφασης με αριθμό 1148/2017 του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, με την οποία η υπόθεση παραπέμπεται στα Διοικητικά Δικαστήρια, ΑΙΤΟΥΜΑΙ την συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ μας διαφοράς, με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού κεφαλαίου (5.842,50€) και την εκ μέρους μου παραίτηση από αξιώσεις για τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα.

 

    Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.11/199/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου Θωμαΐδου Αγλαΐα με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12801/16-04-2018 ως άνω αιτήσεως του Ιωάννη Τζουανάκη περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 03-07-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

  “..Επί του αιτήματος Ιωάννη Τζουανάκη:

  Κατόπιν μελέτης όλων των προσκομιζομένων εγγράφων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων προκύπτει σαφώς ότι η προμήθεια εκτελέστηκε, ο Δήμος προμηθεύτηκε 250 τεμάχια νιτσεράδες έναντι του ποσού των 19€ έκαστης εξ αυτών και για την προμήθεια αυτή εξέδωσε και το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα, το οποίο όμως παρέμεινε αθεώρητο από τον Επίτροπο και εξ αυτού του λόγου και ουδέποτε κατεβλήθη το τίμημα στον κο Ιωάννη Τζουανάκη.

  Δεδομένων λοιπόν των ανωτέρω και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών διενέξεων και δικαστικών εξόδων, αφού είναι προφανές ότι ο κος Ιωάννης Τζουανάκης θα προχωρήσει στην έγερση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων προκειμένου να διεκδικήσει το οφειλόμενο από το Δήμο Κορινθίων ποσό των 5.842,50€, ποσό όμως το οποίο θα επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας από τον μήνα Νοέμβριο του 2011 μέχρι και σήμερα (ενδεικτικό ποσό τόκων με περίοδο τοκοφορίας από 22/11/2011 μέχρι και σήμερα = 2.961,24) και ποσό δικαστικής δαπάνης, φρονώ ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό το με αριθμό πρωτ. 12801/16-4-2018 αίτημα του ανωτέρω Ιωάννη Τζουανάκη για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς στο ποσό των 5.842,50€, παραιτουμένου του ανωτέρω από την αξίωσή του για τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα. …»

 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του ως άνω αναφερομένου αιτήματος  εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς του Ιωάννη Τζουανάκη, καθώς είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και  συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 03-07-2018 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 23128/13-07-2018) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Ιωάννη Τζουανάκη του Εμμανουήλ και την εξωδικαστική επίλυση της μεταξύ των διαφοράς, αποδεχόμενη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12801/16-04-2018 αίτημα του ανωτέρω και σύμφωνα με την  από 03-07-2018 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 23128/13-07-2018) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐας, και την καταβολή σε αυτόν μόνο του οφειλόμενου από τον Δήμο Κορινθίων κεφαλαίου, που απορρέει από την εκτέλεση της προμήθειας 250 τεμαχίων νιτσεράδων έναντι του ποσού των 19€ έκαστης εξ αυτών, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (5.842,50€), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Κατόπιν της καταβολής του ανωτέρω ποσού εξοφλείται ολοσχερώς η απαίτηση του Ιωάννη Τζουανάκη του Εμμανουήλ από τον Δήμο Κορινθίων και ουδεμία άλλη απαίτηση έχει αυτός από τον Δήμο Κορινθίων για καταβολή τόκων υπερημερίας και δικαστικά έξοδα, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο παραίτησή του από περαιτέρω αξιώσεις για τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα.

   Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 20/8111.0002 ποσού 5.842,50€ και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» (ΑΟΕ 7/90/2018, ΑΑΥ 599/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/327/2018.-