Απόφαση αριθμ. 20/334/2018

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-07-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 23114/12-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζήμος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 334η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 33/491/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 70/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 10-01-2018.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ.16/263/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 10-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν πέντε φάκελοι προσφορών, των οικονομικών φορέων: 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε., 2)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 3)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES”, 4)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 5)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, και απορρίφθηκαν οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε. για τα τμήματα 7 και 8 της σχετικής μελέτης και 2)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τα τμήματα 3 και 4 της σχετικής μελέτης, διότι δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό/Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο τους ζητήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.

Επίσης με την ίδια απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 25-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 1)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 2)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” και 3)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., οι οποίες συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν ορθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού και στην σχετική μελέτη και ανακηρύχθηκε προσωρινος ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, του οποίου η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και η οικονομική προσφορά του είναι η χαμηλότερη, με συνολικό ποσό προσφοράς τα τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (31.596,68€) προ Φ.Π.Α..

Ακολούθως, με το αριθμ. 20585/22-06-20018 έγγραφο του Δήμου, κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο Πρόεδρος κατόπιν, θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 10-07-2018 Πρακτικό για την Αποσφράγιση και τον Έλεγχο δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος δικαιολογητικών του Προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 60038/2017 αναλυτική διακήρυξη. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι η κατατεθείσα φορολογική ενημερότητα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνεπώς δεν έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή. Ακολούθως, η Επιτροπή με σχετικό έγγραφο ζήτησε την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο ο οικονομικός φορέας προσκόμισε στο πρωτόκολλο του Δήμου και αυτό έγινε αποδεκτό, οπότε και η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 Μελέτης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με σχετικούς πίνακες του εν λόγω Πρακτικού.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει την έγκριση του από 10-07-2018, Πρακτικού Αρ.3 για την Αποσφράγιση και τον Έλεγχο δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ και την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 Μελέτης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με σχετικούς πίνακες του εν λόγω Πρακτικού και με συνολικό ποσό προσφοράς τα τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (31.596,68€) προ Φ.Π.Α..

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 10-07-2018, Πρακτικού Αρ.3 για την Αποσφράγιση και τον Έλεγχο δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ .

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κόρινθος Τ.Κ.20131, Α.Φ.Μ.: 800615635, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με συνολικό ποσό προσφοράς τα τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (31.596,68€) προ Φ.Π.Α..για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 Μελέτης, ως εξής :

Τ Μ Η Μ Α 1

 

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 

1

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΜΠΛΕ

 

100

0,10

10,00

2

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΜΑΥΡΟ

 

60

0,10

6,00

3

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

 

80

0,10

8,00

4

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΜΠΛΕ

 

60

1,00

60,00

5

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

 

60

1,00

60,00

6

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.5mm ΜΠΛΕ

 

50

1,00

50,00

7

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΜΠΛΕ

 

50

0,76

38,00

8

ΜΟΛΥΒΙ FABER 138

 

36

0,19

6,84

9

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 

25

0,12

3,00

10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ STABILO BOSS KITΡΙΝΟ

 

120

0,57

68,40

11

ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ

 

15

0,15

2,25

 

12

ΓΟΜΑ PELIKAN AL-20 ΛΕΥΚΗ

 

20

0,50

10,00

13

ΓΟΜΑ PELIKAN AL-30 ΛΕΥΚΗ

 

20

0,34

6,80

14

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No2

 

50

0,14

7,00

15

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No3

 

70

0,14

9,80

16

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No4

 

70

0,15

10,50

17

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No5

 

70

0,40

28,00

18

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

 

30

0,63

18,90

19

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 25mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

25

0,43

10,75

20

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 32mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

25

0,63

15,75

 

21

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 19mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

25

0,27

6,75

22

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 41mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

25

0,88

22,00

 

23

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 51mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

25

1,45

36,25

24

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 50gr

 

6

0,33

1,98

25

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ+ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELIKAN (ΣΕΤ) 20ml

 

40

1,13

45,20

26

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ PELIKAN ΥΓΡΟ 20ml

 

40

0,29

11,60

27

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELIKAN ΥΓΡΟ 20ml

 

5

0,56

2,80

28

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ PELIKAN 4,2mmΧ6m

 

25

0,63

15,75

29

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ PΕLIKAN BLANCO PEN 7ml

 

20

1,03

20,60

30

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ TIPP-EX 4,2mmΧ5m MINI POCKET MOUSE

 

20

1,28

25,60

31

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 200064 MAESTRI (Κυτίο 2000τεμ.)

 

50

0,30

15,00

32

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 24/6 MAESTRI 126 (Κυτίο 1000τεμ.)

 

50

0,30

15,00

33

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 24/8 MAESTRI 128 (Κυτίο 2000τεμ.)

 

30

0,86

25,80

34

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/13 (Κυτίο 1000τεμ.)

 

20

0,19

3,80

35

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PΑRVA 64 ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ

 

10

5,51

55,10

36

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA 12 24/6

 

10

8,46

84,60

37

AΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ

 

5

0,67

3,35

38

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 10-12 ΦΥΛΛΩΝ

 

6

0,48

2,88

39

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 15-20 ΦΥΛΛΩΝ

 

6

1,15

6,90

40

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 240 ΦΥΛΛΩΝ

 

2

9,32

18,64

41

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 15x33m

 

40

0,22

8,80

42

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 15x66m

 

40

0,90

36,00

43

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 12x33m

 

40

0,20

8,00

 

44

ΚΟΛΛΑ UHU STICK 8,2gr

 

10

0,53

5,30

 

45

TAINIA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48mmX60m ΔΙΑΦΑΝΗ

 

12

0,46

5,52

46

ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Νο1

 

15

0,73

10,95

47

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

 

20

0,21

4,20

48

ΧΑΡΑΚΑΣ 40cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

 

5

0,18

0,90

49

ΧΑΡΑΚΑΣ 30cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

 

5

0,15

0,75

50

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ 13/5mm ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ (ΠΑΚ. 1Kgr)

 

3

3,40

10,20

51

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35 10cm ΡΑΧΗ

 

120

0,70

84,00

52

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35 15cm ΡΑΧΗ

 

120

0,76

91,20

53

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 27Χ37 12cm ΡΑΧΗ

 

120

0,85

102,00

54

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 27Χ37 12cm ΡΑΧΗ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

 

120

1,54

184,80

55

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 30Χ40 10cm ΡΑΧΗ

 

120

0,91

109,20

56

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΛΑ ΔΙΦΥΛΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

 

120

0,15

18,00

57

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ 25Χ35 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ

 

850

0,29

246,50

58

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

 

250

0,085

21,25

59

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ FIBER ΡΑΧΗ 5cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ

 

80

1,34

107,20

60

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ FIBER ΡΑΧΗ 8cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ

 

120

1,34

160,80

61

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ FIBER ΡΑΧΗ 12cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ

 

120

1,42

170,40

62

ΚΛΑΣΕΡ 8-32 ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ

 

200

0,87

174,00

63

ΚΛΑΣΕΡ 8-20 ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ

 

40

1,13

45,20

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

2.454,76

 

 

Τ Μ Η Μ Α 2

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΜΠΛΕ

 

80

0,10

8,00

2

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΜΑΥΡΟ

 

20

0,10

2,00

3

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

 

30

0,10

3,00

4

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΜΠΛΕ

 

40

1,00

40,00

5

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

 

20

1,00

20,00

6

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.5mm ΜΠΛΕ

 

20

1,00

20,00

7

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ FABER CONTURA 0.7mm

 

10

0,55

5,50

8

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 

10

0,12

1,20

9

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ STABILO BOSS KITΡΙΝΟ

 

55

0,57

31,35

10

ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ

 

5

0,15

0,75

11

ΓΟΜΑ PELIKAN AL-20 ΛΕΥΚΗ

 

5

0,50

2,50

12

ΓΟΜΑ PELIKAN AL-30 ΛΕΥΚΗ

 

5

0,34

1,70

13

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No2

 

35

0,14

4,90

14

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No3

 

35

0,14

4,90

15

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No4

 

35

0,15

5,25

16

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No5

 

35

0,40

14,00

17

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

 

15

0,63

9,45

18

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 25mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

35

0,43

15,05

19

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 32mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

35

0,63

22,05

20

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 19mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

20

0,27

5,40

21

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 41mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

15

0,88

13,20

22

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 51mm (Κυτίο 12τεμ.)

 

15

1,45

21,75

23

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 50gr

 

3

0,33

0,99

24

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ+ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELIKAN (ΣΕΤ) 20ml

 

25

1,13

28,25

25

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ PELIKAN ΥΓΡΟ 20ml

 

25

0,29

7,25

26

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELIKAN ΥΓΡΟ 20ml

 

5

0,56

2,80

27

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ PELIKAN 4,2mmΧ6m

 

30

0,63

18,90

28

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ PΕLIKAN BLANCO PEN 7ml

 

15

1,03

15,45

29

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ TIPP-EX 4,2mmΧ5m MINI POCKET MOUSE

 

10

1,28

12,80

30

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 200064 MAESTRI (Κυτίο 2000τεμ.)

 

25

0,30

7,50

31

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 24/6 MAESTRI 126 (Κυτίο 1000τεμ.)

 

25

0,30

7,50

32

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 24/8 MAESTRI 128 (Κυτίο 2000τεμ.)

 

20

0,86

17,20

33

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/13 (Κυτίο 1000τεμ.)

 

10

0,19

1,90

34

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PΑRVA 64 ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ

 

6

5,51

33,06

35

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA 12 24/6

 

6

8,46

50,76

36

AΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ

 

5

0,67

3,35

37

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 10-12 ΦΥΛΛΩΝ

 

3

0,48

1,44

38

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 15-20 ΦΥΛΛΩΝ

 

3

1,15

3,45

39

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 240 ΦΥΛΛΩΝ

 

2

9,32

18,64

40

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 15x33m

 

20

0,22

4,40

41

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 15x66m

 

30

0,90

27,00

42

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 12x33m

 

25

0,20

5,00

43

TAINIA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48mmX60m ΔΙΑΦΑΝΗ

 

4

0,46

1,84

44

ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Νο1

 

8

0,73

5,84

45

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

 

10

0,21

2,10

46

ΧΑΡΑΚΑΣ 40cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

 

5

0,18

0,90

47

ΧΑΡΑΚΑΣ 30cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

 

5

0,15

0,75

48

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ 13/5mm ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ (ΠΑΚ. 1Kgr)

 

3

3,40

10,20

49

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35 10cm ΡΑΧΗ

 

45

0,70

31,50

50

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35 15cm ΡΑΧΗ

 

90

0,76

68,40

51

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 27Χ37 12cm ΡΑΧΗ

 

50

0,85

42,50

52

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 27Χ37 12cm ΡΑΧΗ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

 

60

1,54

92,40

53

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 30Χ40 10cm ΡΑΧΗ

 

60

0,91

54,60

54

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΛΑ ΔΙΦΥΛΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

 

100

0,15

15,00

55

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ 25Χ35 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ

 

800

0,29

232,00

56

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

 

200

0,085

17,00

57

ΚΛΑΣΕΡ 8-32 ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ

 

200

0,87

174,00

58

ΚΛΑΣΕΡ 4-32 ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ

 

30

0,87

26,10

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

1.294,72

 

Τ Μ Η Μ Α 3

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ A4 80gr/m2 σε δεσμίδα 500Φ ΛΕΥΚΟ

2,8

3515

2,42

8506,3

2

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ A3 80gr/m2 σε δεσμίδα 500Φ ΛΕΥΚΟ

6,5

20

6,10

122

3

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 80gr/m2 σε δεσμίδα 500Φ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

9,31

5

4,75

23,75

4

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 160gr/m2 σε δεσμίδα 250Φ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

9,31

5

5,35

26,75

5

ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 11Χ9,5 3Φ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ (Λ-Ρ-Κ)ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ (κυτίο 700φ)

27

30

17,75

532,5

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

9.211,30

 

 

 

Τ Μ Η Μ Α 4

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ A4 80gr/m2 σε δεσμίδα 500Φ ΛΕΥΚΟ

2,8

1685

2,42

4077,7

2

ΧΑΡΤΙ ΠΛΟΤΤΕΡ 0,61Χ50Μ 80ΓΡ. Φ50

5

11

4,00

44

3

ΧΑΡΤΙ ΠΛΟΤΤΕΡ 0,91Χ50Μ 80ΓΡ. Φ50

8

8

5,70

45,6

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

4.167,30

 

Τ Μ Η Μ Α 5

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23Χ32 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,08

2500

0,037

92,50

2

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 31Χ41 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,15

3000

0,060

180,00

3

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 17Χ23 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,06

1500

0,022

33,00

4

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 123 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,04

3000

0,019

57,00

5

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ 21Χ30 (ΠΑΚ. 400Φ)

9,48

10

5,20

52,00

6

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΡΙΣΤΟ

0,85

70

0,56

39,20

7

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ

2,75

6

2,30

13,80

8

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 40Χ50 (ΠΑΚ.3ΤΕΜ.)(100φ)

2,10

70

0,09

6,30

9

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75 (100φ)

0,30

70

0,18

12,60

10

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75 (400φ)

1,55

75

0,91

68,25

11

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 9Χ9 (Πακ.700φ)

0,70

100

0,37

37,00

12

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1-10

0,75

5

0,33

1,65

13

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α-Ω

1,10

3

0,84

2,52

14

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ Α4 (Πακ. 100τεμ.)

1,65

130

1,05

136,50

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

732,32

 

Τ Μ Η Μ Α 6

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23Χ32 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,08

1000

0,037

37,00

2

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 31Χ41 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,15

1000

0,06

60,00

3

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 17Χ23 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,06

500

0,022

11,00

4

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 123 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,04

1000

0,018

18,00

5

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ 21Χ30 (ΠΑΚ. 400Φ)

9,48

1

5,2

5,20

6

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΡΙΣΤΟ

0,85

25

0,56

14,00

7

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ

2,75

6

2,30

13,80

8

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 40Χ50 (ΠΑΚ.3ΤΕΜ.)(100φ)

2,10

25

0,09

2,25

9

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75 (100φ)

0,30

35

0,18

6,30

10

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75 (400φ)

1,55

30

0,91

27,30

11

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 9Χ9 (Πακ.700φ)

0,70

30

0,37

11,10

12

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ Α4 (Πακ. 100τεμ.)

1,65

52

1,05

54,60

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

260,55

 

Τ Μ Η Μ Α 7

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

EPSON FX-890

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ S015329

19

6,6

5,14

97,66

2

HP 3005DN

TONER Q7551X

3

210

150,50

451,50

3

HP Laserjet 2055DN

TONER CE505X

1

170

105,00

105,00

4

HP LaserJet P2014-2015

TONER Q7553X

5

193

119,00

595,00

5

KYOCERA Ρ3055DN

TONER TK 3190

4

155,6

110,00

440,00

6

KYOCERA 2100DN

TONER TK-3100

13

114

82,00

1066,00

7

KYOCERA 4200DN

TONER TK-3130

22

151

103,00

2266,00

8

Kyocera KM-3060

TONER TK-675

3

102

72,50

217,50

9

KYOCERA M2535DN

TONER 1140

9

104,7

76,00

684,00

10

KYOCERA TASKALFA 3501i

TONER TK-6305

5

123,5

89,30

446,50

11

Lexmark X5075

ΜΕΛΑΝΙ 34XL

2

38

28,50

57,00

12

Lexmark X5075

ΜΕΛΑΝΙ 35XL

2

47

33,90

67,80

13

LEXMARK T 652DN

TONER T650H11E

2

393

223,00

446,00

14

KYOCERA ECOSYS M2540DN

TK1170

3

109

72,00

216,00

15

OKI B411d

TONER 44574702

3

84,7

62,00

186,00

16

Ricoh-aficio

TONER 2220D

1

29,9

23,50

23,50

17

Samsung ML2160

TONER MLT-D101S

2

55

51,00

102,00

18

Samsung SCX-4727FD

TONER MLT-D103S

2

66,5

51,00

102,00

19

Samsung SF-650

TONER MLT-D1052L

4

78

61,00

244,00

20

Lexmark E250DN

toner ML E250A11E

1

97

72,12

72,12

21

Sharp AR-5618N

TONER MX-235GT

3

52,5

38,00

114,00

22

Sharp AR-M316

TONER AR-310LT

1

62

47,00

47,00

23

ΟKI ΜΒ470

TONER 43979102

3

79,8

58,50

175,50

24

ΗP LASER JET 1018

12A

5

82

49,90

249,50

25

OKI B 431d

TONER B431 44574702

2

84,7

63,00

126,00

26

CANON MF 5770

EP 27TONER

2

65

49,00

98,00

27

OKI ML 5520

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 1126301

2

17,5

13,50

27,00

29

LEXMARK MS 312DN

502E

2

45

46,00

92,00

30

Kyocera FS-1320MFP

TK-1115

2

70

58,00

116,00

31

SAMSUNG M2675F

 toner MLT-D116L

 1

67,2

56,50

56,50

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

8.987,08

 

Τ Μ Η Μ Α 8

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

HP 3005DN

TONER Q7551X

3

210

150,50

451,5

2

HP Officejet 7000

ΜΕΛΑΝΙ CD975A (BLACK)

5

36

24,50

122,5

3

HP Officejet 7000

ΜΕΛΑΝΙ CD972A (CYAN)

5

15

10,20

51

4

HP Officejet 7000

ΜΕΛΑΝΙ CD973A (MAGENTA)

5

15

10,20

51

5

HP Officejet 7000

ΜΕΛΑΝΙ CD974A (YELLOW)

5

15

10,20

51

6

HP OfficeJet 8500

ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL C4906A BLACK

2

40

26,80

53,6

7

HP OfficeJet 8500

ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL C4907A CYAN

2

26

17,70

35,40

8

HP OfficeJet 8500

ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL C4908A MAGENTA

2

26

17,70

35,40

9

HP OfficeJet 8500

ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL C4909A YELLOW

2

26

17,70

35,40

10

KYOCERA 2100DN

TONER TK-3100

3

114

82,00

246,00

11

KYOCERA 4200DN

TONER TK-3130

11

151

103,00

1133,00

12

KYOCERA KM-5050

TONER TK-715

2

117

95,00

190,00

13

LEXMARK T 652DN

TONER T650H11E

3

393

223,00

669,00

14

Lexmark X364dn

TONER X264H11G

2

201

156,00

312,00

15

OKI B411d

TONER 44574702

3

84,7

63,00

189,00

16

Ricoh-aficio 1018D

TONER 1220D

2

25,9

20,40

40,80

17

Ricoh-aficio 1027

TONER 2220D

2

29,9

23,50

47,00

18

Samsung ML1670

TONER MLT-D1042X

3

46

36,95

110,85

19

okib410

43979102

1

65

61,90

61,90

20

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72- C9403A Matte Black

2

78

58,40

116,80

21

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9370A Photo Black

1

78

58,40

58,40

22

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9371A Cyan

1

78

58,40

58,40

23

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9374A Gray

1

78

58,40

58,40

24

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9373A Yellow

1

78

58,40

58,40

25

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9372A Magenta

1

78

58,40

58,40

26

Samsung SF-650

TONER MLT-D1052L

3

78

64,50

193,50

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

4.488,65

 

 

Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ- Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

 

Κ.Α.

τίτλος

Α.Α.Υ.

ποσό

10

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

372/2018

4.495,98

30

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

374/2018

2.490,30

10

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

376/2018

1.992,18

30

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

378/2018

698,78

10

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

382/2018

13.485,12

30

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

739/2018

5.997,88

10

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

408/2018

15.998,60

30

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

409/2018

7.982,75

(Α.Ο.Ε.3/18 /2018)

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/334/2018.-

 

 

Leave a Comment