Απόφαση αριθμ. 20/332/2018

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  16-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 23114/12-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζήμος Κων..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ..

 

          Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 332η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 34/497/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 16/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-02-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 51741,1.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 09-02-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό κατατέθηκαν τρεις προσφορές, των:

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

Παπαθανάσης Βασίλειος του Γεωργίου

89665

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

87279

3

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε

86526

 

       Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι: α)Ο Παπαθανάσης Βασίλειος του Γεωργίου δεν κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το EEEΠ ούτε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Δεν κατέθεσε φάκελο με στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, ούτε και τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης.  Ως εκ τούτου η προσφορά του απορρίπτεται σύμφωνα με τις παρ.(α) και (θ) του άρθρου 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της σχετικής Διακήρυξης.  β)H KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. υπέβαλλε σωστά όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στο άρθρο 2.4.3.1 “Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»” της Διακήρυξης κι ως εκ τούτου η προσφορά της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.  γ) Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατέθεσε τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2014, 2015  και 2016, χωρίς να φέρουν αυτές ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Οι υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποβληθεί ως έγγραφα, που έχουν συνταχθεί από τον οικονομικό φορέα και όχι ως δημόσια έγγραφα (δηλαδή ενσωματωμένοι σε δημόσιο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ), οπότε σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, και όχι να κατατεθούν ως απλά φωτοαντίγραφα. Επομένως οι οικονομικές καταστάσεις της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δε γίνονται αποδεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού κι ως εκ τούτου η προσφορά της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. απορρίπτεται και δεν προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

       Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 16/2017 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 16/2017.

  Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την προώθηση της προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για όλα τα τμήματα της διακήρυξης στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων Παπαθανάσης Βασίλειος του Γεωργίου και ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση του από 09-02-2018 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, β)την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου και 2)ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. και γ)την προώθηση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, της προσφοράς του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για όλα τα τμήματα της αριθμ. 60801/2017 διακήρυξης, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 09-02-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 51741,1 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 466.500,08€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Αποκλείει από τον διαγωνισμό τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου με αριθμό προσφοράς συστήματος 89665 και 2)ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 86526, διότι οι προσφορές τους, όσον αφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της αριθμ. 60801/29-12-2017 αναλυτικής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 09-02-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος 87279 για όλα τα τμήματα της αριθμ. 60801/2017 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 09-02-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/332/2018.-

                          

Επισυνάπτεται το από 09-02-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

 

Στην Κόρινθο, την 09-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 51741,1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 60801/29-12-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 60801/29-12-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 51741,1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 05-02-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 09-02-2018 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 51741,1 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

 

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Παπαθανάσης Βασίλειος του Γεωργίου

03-02-2018, 15:11:26

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

05-02-2018, 12:25:54

3

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε

05-02-2018, 13:35:52

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

Παπαθανάσης Βασίλειος του Γεωργίου

89665

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

87279

3

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε

86526

 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

1.       Για τον κο Παπαθανάση Βασίλειο του Γεωργίου

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

1.                   Δραστηριότητες επιχείρησης

2.                   ΕΕΕΠ

3.                   Τεχνική Προσφορά συστήματος

 

2.       Για την KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

1.       Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Ν.379/703409129/01/2018 Εθνικής Τράπεζας

2.       Πιστοποιητικό/ανακοίνωση  αρ.πρωτ.4375/20/07/2015 για την ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων 2014

3.       Πιστοποιητικό/ανακοίνωση  αρ.πρωτ.564359/15-09-2016 για την ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων 2015

4.       Πιστοποιητικό/ανακοίνωση  αρ.πρωτ.905764 για την ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων 2016

5.       Βεβαίωση πιστοληπτικης ικανότητας αρ.πρ.100078339_18/31-1-2018 Εθνική Τράπεζα

6.       Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.07/11-1-2017 Δήμος Φυλής

7.       Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.59/16-1-2017 Δήμος Φυλής

8.       Βεβαίωση καλής συνεργασίας αρ.πρωτ.713/17-5-2016 Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

9.       Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.50/13-1-2017 Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

10.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.125/16-1-2018 Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

11.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.353/17-06-2016 Δήμος Φυλής Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

12.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.11/25-01-2017 Δήμος Φυλής Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

13.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.20/17-01-2018 Δήμος Φυλής Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

14.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.31858/22-06-2016 Δήμος Φυλής  Δ/νση Κοινωνικής προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού

15.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.11693/06-03-2017 Δήμος Φυλής

16.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.2137/19-01-2018 Δήμος Φυλής Δ/νση Κοινωνικής προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού

17.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.2627/24-01-2018 Δήμος Φυλής Γραφείο Δημάρχου

18.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.2628/24-01-2018 Δήμος Φυλής Γραφείο Δημάρχου

19.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τη σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου αρ.πρωτ.3735/30-01-2017 Δήμος  Κορινθίων

20.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τη σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου αρ.πρωτ.51771/09-11-2017 Δήμος  Κορινθίων

21.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τη σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου αρ.πρωτ.3644/29-01-2018 Δήμος  Κορινθίων

22.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ αρ.πρωτ.3735/30-01-2017 Δήμος Κορινθίων

23.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.99/2-3-2017 Δήμος  Κορινθίων Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής ΝΠΔΔ

24.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.28/19-1-2018 Δήμος  Κορινθίων Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής ΝΠΔΔ

25.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.73/30-08-2017 Δήμος  Κορινθίων Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης

26.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.28/10-01-2018 Δήμος  Κορινθίων ΚΕΠΑΠ

27.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.112/30-08-2017 Δήμος  Κορινθίων Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ βάθμιας εκπαίδευσης

28.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.185/15-03-2017 Δήμος  Κορινθίων Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής ΝΠΔΔ

29.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.3641/29-01-2018 Δήμος  Κορινθίων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

30.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.31/12-01-2017 Δήμος Ελευσίνας Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α

31.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.82/06-02-2017 ΔΗ. Κ.Ε. Δήμου Μεγαρέων

32.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.1596/9-06-2017 Δήμος Μεγαρέων Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού “ΗΡΟΔΩΡΟΣ”

33.    Αίτηση προς  Δήμος Μεγαρέων Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” για την έκδοση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και επιστροφή ΕΕ καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.1596 Κόρινθος 6 Ιουνίου 2017

34.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  αρ.πρωτ.9622/26-05-2016 Δήμου Μεγαρέων

35.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προμήθειας αρ.πρωτ.638/8-6-2017 Δήμος Παλληνης ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής  Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας

36.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 68898/2-11-2017 Δήμος Αχαρνών Τμήμα Προμηθειών

37.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  με α.π. 48355/2016 Δήμος Καλαμάτας Δ/νση Οικονομικών τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης

38.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης αρ.πρωτ.42/17-1-2018 Δήμος Σπάρτης Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας

39.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 693/9-11-2015 με Δήμο Φυλής ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου

40.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 694/9-11-2015 με Δήμο Φυλής ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου

41.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 176/17-04-2016 με Δήμο Φυλής ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου

42.    Σύμβαση αρ.πρωτ.179/18-4-2015 με Δήμο Φυλής ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου

43.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 177/18-04-2016 με Δήμο Φυλής ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου

44.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 178/18-4-2016 με Δήμο Φυλής ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου

45.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 556/20-9-2016 με Δήμο Φυλής  ΝΠΔΔ  Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου

46.    Σύμβαση προμήθεια Παντοπωλείου ελαιολάδου και κρεοπωλείου, Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ Παιδικοί σταθμοί Άνω Λιοσίων

47.    Σύμβαση αρ.πρωτ.591/15-4-2016 Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ Παιδικοί σταθμοί Άνω Λιοσίων

48.    Σύμβαση αρ.πρωτ.2155/20-9-2015 Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ Παιδικοί σταθμοί Άνω Λιοσίων

49.    Σύμβαση  προμήθεια Παντοπωλείου ελαιολάδου και κρεοπωλείου,Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ Α’ Παιδικός Σταθμός Φυλής

50.    Σύμβαση  για προμήθεια  τροφίμων ειδών Παντοπωλείου ελαιολάδου και κρεοπωλείου, αρ.πρωτ.181/14-4-2016, Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ Α’ Παιδικός Σταθμός Φυλής

51.    Σύμβαση  αρ.πρωτ.528/20-9-2016, Δήμος Φυλής ΝΠΔΔ Α’ Παιδικός Σταθμός Φυλής

52.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 55001/18-11-2015  Δήμος Φυλής  Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών

53.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 19236/12-04-2016  Δήμος Φυλής  Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών

54.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 46694/21-09-2016  Δήμος Φυλής  Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών

55.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 60102/20-11-2017  Δήμος Φυλής  Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών

56.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 60829/23-11-2017 Δήμος Φυλής  Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών

57.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 65456/15-12-2017 Δήμος Φυλής  Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών

58.    Σύμβαση έτους 2014  αρ.πρωτ. 3066 Δήμος Κορινθίων

59.    Σύμβαση αρ.πρωτ.25439 Σίτιση Μουσικού Γυμνασίου Δήμος Κορινθίων

60.    Σύμβαση αρ.πρωτ.53/3-2-2015 Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

61.    Σύμβαση αρ.πρωτ.363/24-6-2016  Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

62.    Σύμβαση αρ.πρωτ.24150 για το ΤΕΒΑ, φορέας Δήμος Κορινθίων

63.    Συμφωνητικό αρ.πρωτ.86 Σχολική επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Δήμου Κορινθίων

64.    Συμφωνητικό αρ.πρωτ.549/3-8-2016 ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων

65.    Συμφωνητικό αρ.πρωτ.160 Σχολική επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Δήμου Κορινθίων

66.    Σύμβαση αρ.πρωτ.694/14-9-2016 Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

67.    Συμφωνιτικό αρ.πρωτ.33290/2016 Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας Δήμος Κορινθίων

68.    Σύμβαση αρ.πρωτ.79/29-1-2016 ΚΑΕ:6481.0003 Φορέας ΝΠΔΔ  ΠΑΚΠΠΑ Δήμος Ελευσίνας

69.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 248/8-4-2016 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγάρων

70.    Σύμβαση αρ.πρωτ.583/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

71.    Σύμβαση αρ.πρωτ.580/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

72.    Σύμβαση αρ.πρωτ.581/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

73.    Σύμβαση αρ.πρωτ.582/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

74.    Σύμβαση αρ.πρωτ.579/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

75.    Σύμβαση αρ.πρωτ.577/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

76.    Σύμβαση αρ.πρωτ.574/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

77.    Σύμβαση αρ.πρωτ.572/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

78.    Σύμβαση αρ.πρωτ.572/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

79.    Σύμβαση αρ.πρωτ.575/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

80.    Σύμβαση αρ.πρωτ.576/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

81.    Σύμβαση αρ.πρωτ.573/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

82.    Σύμβαση αρ.πρωτ.578/16-3-2016 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού “Ηρόδωρος” Δήμου Μεγαρέων

83.    Σύμβαση αρ.πρωτ.5402/21-3-2016 Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Μεγάρων

84.    Σύμβαση προμήθειας τροφίμων αρ.πρωτ.463/6-5-2016 ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης

85.    Σύμβαση αρ.πρωτ. 3454/14-07-2016 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ

86.    Σύμβαση αρ.πρωτ.54751/13-9-2016 Νομός Αττικής Δήμος Αχαρνών

87.    Σύμβαση αρ.πρωτ.48355/9-11-2016 Δήμος Καλαμάτας Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης

88.    Συμφωνητικό αρ.πρωτ.1253/8-11-2017 Δήμος Σπάρτης Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας

89.    Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 8131

90.    Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6230

91.    Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6255

92.    Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος ΚΡΤ 6135

93.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 8131

94.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6230

95.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6255

96.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. Με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΤ 6135

97.    Άδεια Λειτουργίας Ψυκτικών Αποθηκών για τη συντήρηση νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης αρ. Πρωτ. 13478/13-8-2015

98.    Άδεια Λειτουργίας Ψυκτικών Αποθηκών για τη συντήρηση νωπών, κατεψυγμένων και τυποποιημένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης  λόγω προσθήκης δύο containers κατάψυξης αρ.πρωτ.36290/7511/23-2-2017

99.    Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την κατάψυξη, συντήρηση και διανομή έτοιμων γευμάτων στην εταιρεία “KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.” αρ.πρωτ.271698/58329/27-10-2016

100.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας Catering της εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. αρ.πρωτ.5469/17-06-2011

101.ΕΦΕΤ  Χορήγηση κωδικού αριθμού έγκρισης αρ.πρωτ.13830/21-8-2012

102.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/15-ιδ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 2014,2015,2016,2017 καθώς και τη σίτιση ενισχυτικής δύναμης στην Α.Δ. Κορινθίας το 2014

103.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/15-α Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 23-8-2012 εως και 30-11-2014

104.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/16-β, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-12-2014 εως και 30-4-2015

105.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/16-δ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-5-2015 εως 31-7-2015

106.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/17-β, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-8-2014 εως 30-9-2015

107.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/17-γ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-10-2015 εως 30-4-2016

108.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/17-δ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-10-2015 εως 31-05-2016

109.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/17-ε, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-5-2016 εως 31-7-2016

110.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/17-στ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-8-2016 εως 30-9-2016

111.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/17-θ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-10-2016 εως 31-12-2016

112.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/15-ιγ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-1-2017 εως 31-3-2017

113.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/17-η, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-4-2017 εως 31-7-2017

114.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/15-ιγ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-1-2017 εως 30-3-2017

115.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/17-η, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-4-2017 εως 31-7-2017

116.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/15-ιστ, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-8-2017 εως 30-11-2017

117.Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ, αρ.πρωτ.8007/6/15-ιη, Βεβαίωση σίτισης στο Κέντρο προαναχωρησιακής κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου για το διάστημα 1-12-2017 εως 31-12-2017

118.Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης  Μουσικό Σχολείο Κορίνθου αρ.πρωτ.234/22-5-2015

119.Βεβαίωση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου για τη σίτιση από 25-9-2015  εως 17-11-2015

120.Βεβαίωση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου αρ. Σύμβασης 274/12-01-2016 για τη σίτιση διαστήματος από 12-1-2016 εως 12-5-2016

121.Βεβαίωση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου αρ. Σύμβασης 25439/22-6-2016 για τη σίτιση διδακτικού έτους 2016-2017

122.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.71/18-10-2016 Δήμου Καλαμάτας Δ/νση Παιδείας σχολική επιτροπή μονάδων Δ/θμιας εκπ/σης

123.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Δήμου Καλαμάτας Δ/νση Παιδείας σχολική επιτροπή μονάδων Δ/θμιας εκπ/σης για τις συμβάσεις 62506/29-12-2015 και 43753/11-10-2017 για τη σίτιση του Μουσικού σχολείου.

124.Συστατική επιστολή καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.οικ.-15343/14-6-2017 του Δήμου Σπάρτης για τη σίτιση που αφορά στη σίτιση του Μουσικού Σχολείου για την περίοδο 2016-2017

125.Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης για την 17240/20-8-2018 Σύμβαση Μουσικού Σχολείου Αλίμου

126.Βεβαίωση  για την υπ.αρ.41711/2017 σύμβαση του Μουσικού σχολείου Κορίνθου για το διδακτικό έτος 2017-2018

127.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την υπ.αρ.30502/17-10-2016 για την Αθλητική κατασκήνωση Ο.Ε.2017 Δ/νση Παιδείας Αθλητισμού

128.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.1538/23-1-2015 ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” από τις 27-10-2014 εως 31-12-2014 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης

129.Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης αρ.πρωτ.361/3-7-2015 ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” από τις 11-01-2015 εως 22-6-2015 ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

130.Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης αρ.πρωτ.361/3-7-2015  ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” από τις 11-1-2015 εως και 22-6-2015 ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

131.Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης αρ.πρωτ.88/29-3-2016  ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” από τις 123-12-2015 εως 8-3-2016&9-3-2016 εως της παρούσης ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

132.Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης αρ.πρωτ.12579/23-3-2017 ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ  απί τις 9-3-2016 εως 8-3-2017

133.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.5235/17-7-2015 συμβάσεων για τη σίτιση φοιτητών της Πανεπιστημιακής μονάδας Κορίνθου του Πανεπιστιμίου Πελοποννήσου

134.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.2278/04-7-2017 συμβάσεων για τη σίτιση φοιτητών της Πανεπιστημιακής μονάδας Κορίνθου και Τριπόλεως του Πανεπιστιμίου Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα 1-9-2015 εως 7-3-2016

135.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αρ.πρωτ.2891/25-4-2016 συμβάσεων για τη σίτιση φοιτητών της Πανεπιστημιακής μονάδας Κορίνθου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

136.Βεβαίωση καλής συνεργασίας  αρ.πρωτ.703/9-2-2017 συμβάσεων για τη σίτιση φοιτητών των  Πανεπιστημιακών  μονάδων  Τριπόλεως, Καλαμάτας, Σπάρτη, Κορίνθου, Ναυπλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το διάστημα 9-9-2016 εως 31-3-2017

137.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου αρ.πρωτ.7045/26-10-2017 για τη σίτιση φοιτητών των Πανεπιστημιακών  μονάδων  Τριπόλεως, Καλαμάτας, Σπάρτη, Κορίνθου, Ναυπλίου του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου αρ. σύμβασης 6886/09-09-2016 για το χρονικό διάστημα 9-9-2016 εως 31-12-2018

138.Συστατική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης αρ.πρωτ.376/7-11-2016 Τμήματος Σερρών της σχολής Επιστήμης της  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ από 25-9-2015 εως 30-6-2016

139.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου για τις συμβάσεις 3/16 και 6/16 του Δήμου Ανδραβίδας -Κυλλήνης Ν. Ηλείας για τη σίτιση προσφύγων -μεταναστών στην περιοχή Μυρσίνης

140.Βεβαίωση για τη Σύμβαση 11/16 για τη σίτιση προσφύγων στην περιοχή Μυρσίνης Κυλλήνης από την 117ΠΜ της πολεμικής αεροπορίας

141.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των συμβάσεων 8/16 και 9/16 για το διάστημα 7-7-16 εως 2-11-16  και 3-11-16 εως 31-12-16 αντίστοιχα για τη σίτιση προσφύγων -μεταναστών στην περιοχή Μυρσίνης  Κυλλήνης  Ν.Ηλείας  από την 117ΠΜ της πολεμικής αεροπορίας

142.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων την υπ.αρ.4/2016 σύμβαση για τη σίτιση αιτούντων άσυλο στη δομή Ραφήνας Αττικής

143.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων από 14/12/16 για τη σίτιση σε δομές Ραφήνας, Ελευσίνας

144.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων από 17/1/2017 για τη σίτιση στη  δομή της Ραφήνας

145.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων από 13-10-16 για τη σίτιση  στη  δομή της Ελευσίνας με αρ. Σύμβασης 006/2016

146.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων από 14-12-16 για τη σίτιση  σε δομές Ραφήνας, Ελευσίνας

147.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων από 17/1/17 για τη σίτιση  στη  δομή της Ελευσίνας με αρ. συμβάσεων 020 022 023/12/2016

148.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 10ο Σύνταγμα Πεζικού Χ ΜΠ, 13-10-16 για τη σίτιση Προσφύγων και Μεταναστών στη δομή φιλοξενίας Πρώην Γεωργική Σχολή Σερρών με αρ. 1/2016 και 2/2016

149.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 10ο Σύνταγμα Πεζικού Χ ΜΠ, 19-1-17 για τη σίτιση Προσφύγων και Μεταναστών στη δομή φιλοξενίας Πρώην Γεωργική Σχολή Σερρών με αρ. 6/2016 και 7/2016

150.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Πολεμική Αεροπορία ΚΕΔΑ/Ζ 18-10-16 για τη σίτιση Προσφύγων και Μεταναστών στις παιδικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα στην Ν. Μάκρη για το διάστημα από 1-9-2016 εως 20-9-2016

151.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Πολεμική Αεροπορία ΚΕΔΑ/Ζ 14-12-2016για τη σίτιση Προσφύγων και Μεταναστών στις παιδικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα στην Ν. Μάκρη για το διάστημα από 21-9-2016 εως 22-11-2016

152.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Πολεμική Αεροπορία ΚΕΔΑ/Ζ 9-1-2017 για τη σίτιση Προσφύγων και Μεταναστών στις παιδικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα στην Ν. Μάκρη για το διάστημα από 23-11-2016 εως  31-12-2016

153.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 117 Πτέρυγα Μάχης 7-3-2017  για τη σίτιση Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή Μυρσίνη Κυλλήνης  από 17-2-17 συμφωνητικού για την περίοδο 1-1-17 εως 19-2-17 & 20-2-17 εως  8-2-17

154.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 117 Πτέρυγα Μάχης 7-6-2017  για τη σίτιση Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή Μυρσίνη Κυλλήνης  για την περίοδο 1-3-17 εως 26-4-17

155.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης 117 Πτέρυγα Μάχης 7-6-2017  για τη σίτιση Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή Μυρσίνη Κυλλήνης  της σύμβασης 4/17 για την περίοδο 27-04-17 εως 30-4-17

156.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 16-2-17 αφορά στη σίτιση στη δομή Ελευσίνας αρ. Σύμβασης 025/2016 για το διάστημα 1-1-17  εως 30-1-17

157.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 20-3-17 αφορά στη σίτιση στη δομή Ελευσίνας αρ. Σύμβασης 003/17 & 004/17  για το διάστημα 10-19/2/2017  και 20-28/2/2017

158.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 31-3-17 αφορά στη σίτιση στη δομή Ελευσίνας αρ. Σύμβασης 007/2017 για το διάστημα 1-3-17  εως 20-3-17

159.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 25-4-17 αφορά στη σίτιση στη δομή Ελευσίνας αρ. Σύμβασης 011/2017 για το διάστημα 31-3-17  εως 09-4-17

160.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 17-8-17 αφορά στη σίτιση  δομών Ελευσίνας και Ραφήνας αρ. Σύμβασης 012/2017,015/2017,018/2017,018/2017,019/2017,020/2017,021/2017,022/2017,023/2017

161.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 27-12-17 αφορά στη σίτιση στη δομή Ελευσίνας αρ. Σύμβασης 024/17 025/17 026/17 028/17 029/17 030/17

162.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 20-3-17 αφορά στη σίτιση στη δομή Ελευσίνας αρ. Σύμβασης 006/17

163.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 25-4-17 αφορά στη σίτιση στη δομή Ελευσίνας αρ. Σύμβασης 008/2017 για το διάστημα 11-3-17  εως 09-4-17

164.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  Συμβατικών Υποχρεώσεων της 862 Αποθήκης Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων 17-8-17 αφορά στη σίτιση των δομών  Ελευσίνας & Ραφήνας αρ. Σύμβασης 012/4/17, 015/4/17,018/5/17,019/6/2017,020/6/2017,021/6/2017,022/7/2017,023/7/17

165.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  10ο Σύνταγμα Πεζικού “Χ ΜΠ” 29-3-17 για τη σίτιση προσφύγων μεταναστών στη δομή “ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ” για την υπ’ αρ.8/2016 την περίοδο 1-1-2017 εως 30-1-2017

166.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  10ο Σύνταγμα Πεζικού “Χ ΜΠ” 07-3-17 για τη σίτιση προσφύγων μεταναστών στη δομή “ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ” για την υπ’ αρ.1/2017 την περίοδο31-1-2017 εως 28-2-2017

167.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  10ο Σύνταγμα Πεζικού “Χ ΜΠ” 3-4-17 για τη σίτιση προσφύγων μεταναστών στη δομή “ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ” για την υπ’ αρ.2/2017 την περίοδο 1-3-2017 εως 30-3-2017

168.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  10ο Σύνταγμα Πεζικού “Χ ΜΠ” 3-5-17 για τη σίτιση προσφύγων μεταναστών στη δομή “ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ” για την υπ’ αρ.4/2017 την περίοδο 31-3-2017 εως 30-4-2017

169.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Πολεμική Αεροπορία ΚΕΔΑ/Ζ 3-4-17 για την υπ’αρ.01/17 σύμβαση σίτισης στις παιδικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη ΠΕ Αττικής

170.Συμβάσεις με Μουσικά σχολεία

171.Συμβάσεις με Πανεπιστήμια

172.Συμβάσεις με 117 Πτέρυγα Μάχης

173.Συμβάσεις με 10ο Σύνταγμα Πεζικού

174.Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας  Korinthian Palace Catering AE

175.LETRINA S.A. ISO 22000:2005 αρ.πιστ.3061936-Ι22

176.LETRINA S.A. ISO 9001:2015  αρ.πιστ.3061936

177.LETRINA S.A. ISO 1801:2007 αρ.πιστ.3061936-HS-OH

178.LETRINA S.A. ISO 14001:2015 αρ.πιστ.3061936-Ε

179.LETRINA S.A. ISO 22005:2007 αρ.πιστ.3061936

180.LETRINA S.A. CODEX ALIMENTARIUS αρ.πιστ.3061936-CA

181.LETRINA S.A 243/17 19-1-2018 βεβαίωση εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης προτύπων

182.Πιστοποιητικό Διαπίστευσης αρ. 12-4

183.Πιστοποιητικά ποιότητας προμηθευτών

184.TUV AUSTRIA  πιστοποιητικό για το HACCP METRO, MY MARKET

185.TUV HELLAS πιστοποιητικό για το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ

186.Πιστοποιητικό Εγκρισης

187.Confidence through competence

188.Πιστοποιητικό έγκρισης

189.Certificate of Approval

190.Q-Cert Φάρμα Κουκάκη ΑΕ

191.Πιστοποιητικό Έγκρισης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ ΑΕ BS EN ISO 22000:2005

192.Πιστοποιητικό Έγκρισης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ ΑΕ BS EN ISO 9001:2008

193.Πιστοποιητικό Έγκρισης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ ΑΕ BS EN ISO 22000:2005

194.TUV AUSTRIA Πιστοποιητικό EN ISO 22000:2005

195.Πιστοποιητικό No ΣIEN/114661 ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ  ISO 22000:2005 2αντίτυπα

196.ΣΕΛΛΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΠΕ  ISO 22000:2005

197.Πιστοποιητικό Έγκρισης  BS EN ISO 22000:2005 CRETA FARM ABEE

198.Πρόγραμμα Πιστοποιητικού CRETA FARM ABEE

199.TUV HELLAS πιστοποιητικό για το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ

200.LETRINA SA   ISO 22000:2005  ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΑΕ

201.LETRINA SA  HELLENIC BAKERY AE  ISO 22000:2005

202.Πιστοποιητικό ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ HACCP της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΡΑΦΑΗΛ ΜΟΝ.ΙΚΕ  ISO 22000:2005

203.TUV AUSTRIA Πιστοποιητικό ISO 22000:2005  ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

204.TUV AUSTRIA Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ΖΙΟΥΒΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

205.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΙΠΙΛΟΣ ΑΕΒΕ  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

206.TUV HELLAS πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ

207.TUV HELLAS πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ

208.TUV HELLAS πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005  ΚΡΕΚΑ  ΑΕ

209.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΝΔΟΣ ISO 22000:2005

210.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005  ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΕ

211.TUV HELLAS πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ

212.TUV CERTIFICATE  ΣΕΡΚΟ FOODS AE 15-F-0411016-TIC

213.ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ αρ.πρωτ.3207/22-1-2015

214.ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

215.ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

216.ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

217.ΣΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΠΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

218.ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ  περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

219.ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

220.ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

221.HELLENIC BAKERY AE περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

222.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΟΝ. ΙΚΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

223.ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

224.ΖΙΟΥΒΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ ΕΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

225.ΣΕΡΚΟ FOODS AE περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

226.ΠΙΠΙΛΟΣ ΑΒΕΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

227.ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

228.ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

229.ΚΡΕΚΑ  ΑΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

230.ΠΙΝΔΟΣ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

231.ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

232.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΤΡΟΦΙΝΚΟ  ΑΕΒΕ περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

233.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ Π. περί αποδοχής & εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων, γάλακτος  & ειδών Παντοπωλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και τη σίτιση των μαθητών του  Μουσικού Γυμνάσιου Κορίνθου

234.Κωδικοποιημένο καταστατικό

235.Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

236.Αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας

237.Πιστοποιητικό εκπροσώπησης

238.Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

239.Ανακοίνωση νέου Δ.Σ. – Εκπροσώπηση

240.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου

241.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Κορινθίων

242.Πιστοποιητικά Υγείας

243.Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου

244.Βεβαίωση από κτηνιατρική υπηρεσία

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο την εγγυητική επιστολή με αρ. N.379/7034091/29-01-2018 από την Εθνική Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 100421734_18/27-6-2018.    

 

3.       Για την ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

1.       Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς Νο587159/31-1-2018

2.       Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αρ.528502.751875/29-1-2018

3.       Ανακοίνωση Τροποποίησης αρ.6277/15-10-2015

4.       Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης αρ.528502.751878/29-1-2018

5.       Καταστατικό της “Γαλακτοκομικά Μανδρέκας ΑΕ” αρ.16854

6.       Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης ΓΕΜΗ αρ. 5285/16-1-2015

7.       Ισολογισμοί χρήση 2016

8.       Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας Τράπεζα Πειραιώς 19-1-2018

9.       Σχέδιο Σύμβασης 67148/2015 είδη παντοπωλείου ΤΕΒΑ

10.    Σχέδιο Σύμβασης 6717/2015 είδη βρεφικών τροφών  ΤΕΒΑ

11.    Σύμβαση 1/21-12-2015 ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

12.    Βεβαίωση καλή εκτέλεσης για τη σύμβαση 6717/2015 ΤΕΒΑ

13.    Βεβαίωση καλής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για την “προμήθεια τροφίμων για τους άστεγους και άτομα που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής”

14.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης (υπ.αριθμ.16/2015) “προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και γιαουρτιού αγελάδας” Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού

15.    Βεβαιώσεις κατακύρωσης και επιτυχούς εκτέλεσης των παρακάτω συμβάσεων 73/10, 17/11,07/12,144/14, Φορέας Πολεμικό Ναυτικό Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού

16.    Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για την υπ. Αρ32773/19-10-2017 , Φορέας Δήμος Νέας Σμύρνης

17.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης για την υπ.αριθμ. Σύμβαση 20591/5-9-2016, Φορέας Δήμος Ρεθύμνης

18.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 27672/30-6-2016, Φορέας Δήμος Τρίπολης

19.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 16454/24-10-2017, Φορέας Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

20.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 25/29232/29-9-2015, Φορέας Δήμος Ηλιούπολης

21.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 10698/17-8-2015, Φορέας Φηρά Θήρας

22.    Βεβαίωση καλής Συνεργασίας  της υπ.αριθμ. Σύμβασης 29258/21-8-2015, φορέας Δήμος Αιγάλεω

23.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 56362/18-10-2017 φορέας Δήμος Καλλιθέας

24.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της από 30-1-2015  Σύμβασης, φορέας ΣΤΑΣΥ ΑΕ

25.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. Σύμβασης 23545/6-8-2014, Φορέας Δήμος Παπάγου Χολαργού

26.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της  από 4-4-2016 έως και 31-10-2017 Σύμβασης, φορέας 2η ΥΠΕ

27.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της υπ.αριθμ. 30/2015 Σύμβασης, φορέας Κ.Κ.Π.Π.Α. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Αττικής

28.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της από 15-6-2015 έως 14-06-2016 Σύμβασης Φορέας 1η ΥΠΕ Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

29.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας για τα έτη 2014-2015  Σύμβασης, φορέας 2η ΥΠΕ ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο

30.    Βεβαίωση καλής Εκτέλεσης προμήθειας της 173/08-09-2014 βΣύμβασης, φορέας 1η ΥΠΕ Νοσοκομείο Η ΣΩΤΗΡΙΑ

31.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΚΡΜ 4152

32.    Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΜ 4152

33.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΚ 8775

34.    Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος ΚΡΚ 4152

35.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΤ 3295

36.    ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΤ 3295

37.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς Ζ.Π. αρ.κυκλ. ΖΗΒ 9218

38.    ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος  ΖΗΒ 9218

39.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΗ 2842

40.    Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς ΚΡΗ 2842

41.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΚ 8776

42.    Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς  ΚΡΚ 8776

43.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΤ 5594

44.    ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΤ 5594

45.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΑΤΗ 2945

46.    ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΑΤΗ 2945

47.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π  ΚΡΤ 7035

48.    Άδεια κυκλοφορίας Οχήματος/στοιχεία οχήματος μεταφοράς ΚΡΤ 7035

49.    Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π ΚΡΖ 1173

50.    ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ Άδειας κυκλοφορίας Οχήματος τεχνικά στοιχεία οχήματος ΚΡΖ 1173

51.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αρ.πρωτ. 321205/31-8-2009 Άδεια λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών

52.    Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 αρ.πιστ.0373317-Ι22

53.    Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 αρ.πιστ.0373317

54.    Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 αρ.πιστ.0373317-Ε

55.    Πιστοποιητικό ISO 1801:2008 αρ.πιστ.0373317-Ι22

56.    Πιστοποιητικό ISO 22005:2007 αρ.πιστ.0373317-Ι22

57.    Πιστοποιητικό H.A.C.C.P. Από την TUV AUSTRIA αρ.εγγρ.πιστ.14410015

58.    Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 από την EQA HELLAS

59.    Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 από την TUV HELLAS αρ.μητρ.πιστ.049 10 0009

60.    Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 από την TUV HELLAS αρ.μητρ.πιστ.049 15 0043

61.    Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 από την REAL TIME AUDIT

62.    Πιστοποιητικό FSSC 22000  από την TUV AUSTRIA αρ.εγγρ.πιστ.02910002

63.    Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 TUV HELLAS  αρ.μητρ.πιστ.049 08 0048

64.    Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 κωδ.πιστ.     ΑV340/R1603F

65.    Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 κωδ.πιστ.     ΑV340/R1604F

66.    Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 αρ.εγγρ.πιστ.0708012

67.    Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Κορινθίων της εταιρείας αρ.πρωτ.4289/5-2-2018

68.    Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Κορινθίων του Μανδρέκα Βασιλείου αρ.πρωτ.4300/5-2-2018

69.    Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Κορινθίων της κα Κακιζή Άννας αρ.πρωτ.4301/5-2-2018

70.    Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Κορινθίων της κα Γκιώνη Ελένης αρ.πρωτ.4302/5-2-2018

71.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ περί αποδοχής της προμήθειας

72.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΚΑΛΛΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ περί αποδοχής της προμήθειας

73.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΛΕΑΔΕΡ ΑΕ περί αποδοχής της προμήθειας

74.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΛΕΣΒΙΓΑΛ ΑΦΟΙ Δ. ΡΟΔΟΥ ΟΕ  περί αποδοχής της προμήθειας

75.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚ.& ΥΙΟΙ ΟΕ  περί αποδοχής της προμήθειας

76.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ περί αποδοχής της προμήθειας

77.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ περί αποδοχής της προμήθειας

78.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ- ΣΒΙΝΤΖΗΡΑΣ ΣΤ. ΟΕ περί αποδοχής της προμήθειας

79.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ περί αποδοχής της προμήθειας

80.    Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΑΚΟΣ ΑΒΕΕ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΟΣ περί αποδοχής της προμήθειας

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε την εγγυητική επιστολή με αρ. 850ΙLG1846386 από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ.311361-1/27-6-2018 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Οικονομικός φορέας

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

4640/06-02-2018

2

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε

4774/07-02-2018

 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται ότι:

Α.

Ο Παπαθανάσης Βασίλειος του Γεωργίου δεν κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το EEEΠ ούτε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Δεν κατέθεσε φάκελο με στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, ούτε και τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης. Ως εκ τούτου η προσφορά του απορρίπτεται σύμφωνα με τις παρ.(α) και (θ) του άρθρου 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της Διακήρυξης.

 

Β.

H KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. υπέβαλλε σωστά όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στο άρθρο 2.4.3.1 “Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»”, ήτοι:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης.

γ) τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3, Β4 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτήριων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τα αποδεικτικά μέσα της περίπτωσης Β6 της παραγράφου 2.2.9.2 για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα.

δ) Βεβαίωση περί μη οφειλής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς:

·       από το Δήμο Κορινθιών και

·       από το Δήμο της έδρας δραστηριότητας του Οικονομικού Φορέα

ε) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν κατασκευάζει, δεν επεξεργάζεται, δεν τυποποιεί, δεν μεταποιεί, δεν συσκευάζει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρησή του τα προς διακίνηση ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να προσκομίζει το HACCP ή το ISO της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του παραγωγού ή της επιχείρησης από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη και στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν αποδεχθεί έναντι του Οικονομικού Φορέα, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτόν (Οικονομικό Φορέα). Ως εκ τούτου η προσφορά της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

 

Γ.

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατέθεσε τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2014, 2015  και 2016, χωρίς να φέρουν αυτές ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Οι υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποβληθεί ως έγγραφα, που έχουν συνταχθεί από τον οικονομικό φορέα και όχι ως δημόσια έγγραφα (δηλαδή ενσωματωμένοι σε δημόσιο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ), οπότε σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, και όχι να κατατεθούν ως απλά φωτοαντίγραφα. Επομένως οι οικονομικές καταστάσεις της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. δε γίνονται αποδεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού.

Έχοντας υπόψη:

(α) την παρ.Β3 του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» σύμφωνα με την οποία: “Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:  Οικονομικές Καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων”,

(β) το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών», σύμφωνα με το οποίο: “H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω καισυγκεκριμένα στις παραγράφους […]  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς [..], β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση”.

η προσφορά της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. απορρίπτεται και δεν προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 16/2017 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 16/2017.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού, εισηγείται :

 

(Α) την προώθηση της προσφοράς της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. για όλα τα τμήματα της διακήρυξης στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

 

(Β) την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων: Παπαθανάσης Βασίλειος του Γεωργίου και ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν πρακτικό.

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος