Ματαίωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 24080/19-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.),  4)Μπάκουλης Δημ. , 5)Νανόπουλος Βασ.

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Ζώγκος Ανδ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Ζήμος Κων..

 

          Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Ματαίωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου», διότι έχει ανακοινωθεί ημερομηνία δημοπράτησης της εκμίσθωσής του στις 25-07-2018 κι η ματαίωσή της θα πρέπει να γίνει και να αναρτηθεί άμεσα.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 340η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ματαίωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 79/2018 απόφασή της περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εν θέματι δημοπρασία, για την οποία εκδόθηκε η αριθμ. 12798/16-04-2018 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων και της οποίας ημερομηνία ορίστηκε η 08-05-2018.  Λόγω του άγονου της από 08-05-2018 δημοπρασίας, διότι δεν προσήλθε ουδείς ενδιαφερόμενος, ορίστηκε η επανάληψη αυτής στις 25-07-2018 δυνάμει της αριθμ. 21639/04-07-2018 ανακοίνωσης Δημάρχου Κορινθίων και σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 12798/2018 διακήρυξης δημοπρασίας.  Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 13/318/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί «τροποποίησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο ανακατασκευής του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς και την αξιοποίησή του, γιατί μετά τον άγονο διαγωνισμό έχει προκύψει αναγκαιότητα επανατοποθέτησης του Δημοτικού Συμβουλίου», σύμφωνα με την οποία το ακίνητο της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου θα ανακατασκευαστεί από το Δήμο Κορινθίων κι όχι από ιδιώτη εκμισθωτή, όπως προβλεπόταν στις προγενέστερες αποφάσεις και στην ως άνω διακήρυξη δημοπρασίας.

  Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος προτείνει τη ματαίωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, που προκηρύχθηκε με την αριθμ. 12798/16-04-2018 διακήρυξη δημοπρασίας και την αριθμ. 21639/04-07-2018 ανακοίνωση επανάληψης αυτής. 

           

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλoγική συζήτηση κι έχovτας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 318/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, τις διατάξεις της παρ 10 τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν.1080/80, όπως ισχύει, της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Ματαιώνει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου, που προκηρύχθηκε με την αριθμ. 12798/16-04-2018 διακήρυξη δημοπρασίας και την αριθμ. 21639/04-07-2018 ανακοίνωση επανάληψης αυτής στις 25-07-2018, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/340/2018.-

Leave a Comment