Απόφαση αριθμ. 1/3/2018

 

Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-02-2018

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων,  αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο,  4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο,  6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής  με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 2α Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3744/29-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Σταυρ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μιχ. Χατζή), 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη. 

 

 Α π ό ν τ ε ς

 1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Γεωργ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Απόφαση 3η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου», θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το αριθμ. 3231/24-01-2018 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και συνημμένη σε αυτό αριθμ. 3229/24-01-2018 εισήγηση, τα οποία αντίστοιχα έχουν ως εξής:

 

Α. (3231/24-1-2018)

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση  εισήγησης περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση ¨ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ”-“ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ” της Δ.Ε. Κορίνθου– διατύπωση απόψεων κατόπιν της αρ. 57/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΣΧΕΤ. :  1.αρ. 1677/12-01-2018  έγγραφο

                 2. αρ. 46062/10-10-2017  εισήγηση Δ.Τ.Υ Δήμου Κορινθίων

    3. αρ.  1322/10-1-2018 αίτηση

 

Σε απάντηση  του αρ. 1 άνω σχετικού εγγράφου του Τμήματος Αιρετών Οργάνων/ Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αρ. 57/2017 απόφαση  της ΕΠΖ,  κατόπιν του αρ. 2 σχετικού εγγράφου –εισήγησης της υπηρεσίας μας που αφορά  αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση ¨ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ”-“ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ” της Δ.Ε. Κορίνθου,  σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Η υπηρεσία μας εισηγήθηκε (αρ. 2 σχετικό) να δοθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου στην υπ’ όψη θέση , λαμβάνοντας υπ’ όψη μεταξύ των άλλων, το προσκομιζόμενο σχέδιο (τοπογραφικό σχεδιάγραμμα) το οποίο   θεωρήθηκε αρμοδίως  όσο αφορά την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου της μονάδας με  δημοτική οδό  (οδός αρμοδιότητος συντήρησης του Δήμου Κορινθίων) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  (Π.Δ. 118/20016 και ισχύουσες εγκυκλίους της Διοίκησης).

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το άρθρο 21 παρ. 6 του Π.Δ. 118/20016  «……..,  χορήγηση οικοδομικής άδειας χωρίς προηγούμενο έλεγχο για την έγκριση ή μη, της εισόδου-εξόδου  απαγορεύεται », θεωρούμε ότι  η νομιμότητα ή μη υφιστάμενων κατασκευών (ύπαρξη άδειας δόμησης- αυθαίρετες κατασκευές)  στο γήπεδο της υπόψη μονάδας, δεν αποτελεί στοιχείο που λαμβάνεται υπ’ όψη  κατά το στάδιο ελέγχου από την υπηρεσία μας για την χορήγηση  της   αιτούμενης άδειας  εισόδου-εξόδου αλλά ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

Συνεπώς, η προσκομισθείσα  υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται μεταξύ των άλλων : “…….Δ)  ότι όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν τις πολεοδομικές διατάξεις” δεν αποτελεί στοιχείο  εξέτασης από την υπηρεσία μας για τη  διαπίστωση  της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων στο στάδιο ελέγχου για τη  χορήγηση της αιτούμενης άδειας, αλλά  δύναται να ελεχθεί από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης κατά την έκδοση της απαιτούμενης  άδειας για την εκτέλεση  των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 Κατόπιν των ανωτέρω και της αρ. 3 σχετικής αίτησης της ενδιαφερομένης για την χορήγηση  της υπ’ όψη άδειας, σας αποστέλλουμε συνημμένα  την από 24-1-2018 εισήγηση της υπηρεσίας μας προκειμένου να συζητηθεί το υπ’ όψη θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Το παρόν κοινοποιείται στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Κορινθίων για ενημέρωση και τυχόν δικές της ενέργειες.

 

Β. (3229/24-01-2018)

ΘΕΜΑ: « Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση ¨ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ”-“ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ” της Δ.Ε. Κορίνθου κατόπιν της αρ. 57/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΣΧΕΤ. :  1.αρ. 29376/04-07-2017  αίτηση

                2.αρ. 33400/31-07-2017 εισήγηση Δ.Τ.Υ Δήμου Κορινθίων

               3.αρ. 41292/15-09-2017  αίτηση

               4.αρ. 46062/10-10-2017  εισήγηση Δ.Τ.Υ Δήμου Κορινθίων

               5.αρ. 57/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

   6. αρ. 1322/10-01-2018 αίτηση

 

Κατόπιν  των άνω σχετικών εγγράφων,   και,   έχοντας υπ’ όψη:

1.Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού.

2.Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

3.Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

4.Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07,   Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

5.Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

6.Την αρ. πρωτοκ. 1322/10-01-2018 αίτηση της ¨ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨.

7.Την από 09-01-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της ¨ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΟΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ¨  (συνοδεύει  την αρ. πρωτοκ. 1322/10-01-2018 προαναφερόμενη αίτηση)  με την  οποία  δηλώνει:

 

1.     έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου

2.     η εγκατάσταση θα έχει χρήση: ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

3.     σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη τη είσοδο-έξοδο προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας.

4.     θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου, προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν έχω την αποκλειστική ευθύνη.

5.     με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση  θα φροντίσω  για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου.

6.     με την φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θα γίνεται ο  καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης, των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.

7.     ο ημερήσιος  κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι μικρότερος των 5-6 οχημάτων.

8.     δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης.

9.     σε περίπτωση μετατροπής  του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων, θα προβώ σε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου.

10.   όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν ή θα πληρούν μετά από έκδοση αδείας τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 

8.Το από Ιανουάριο 2018 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Γ. Κωστήρη που συνοδεύει την αρ. πρωτοκ. 1322/10-01-2018 προαναφερόμενη αίτηση και  αφορά  την  αιτουμένη άδεια –εισόδου- νομιμοποίηση της εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου .

9.Την από 02/01/2018 τεχνική έκθεση συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Γ. Κωστήρη που συνοδεύει την αρ. πρωτοκ. 1322/10-01-2018 προαναφερόμενη αίτηση και  αφορά  την  αιτουμένη άδεια –εισόδου.

10. Ότι το υπόψη  αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο σε αγροτική, ασφαλτοστρωμένη οδό με αριθμό ΚΑΕΚ  28055EK00250  και επομένως η χορήγηση της έγκρισης εισόδου – εξόδου άπτεται της αρμοδιότητας του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού δηλαδή του Δήμου Κορινθίων βάσει του Π.Δ. 118/2006

11. Ότι δεν υπάρχει εμπόδιο εντός της προβλεπόμενης απόστασης των 70μ. κι επομένως εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 70μ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ.118/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

12.Ότι  η απόσταση του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού είναι μεγαλύτερη των 50μ. όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1189/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

13. Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/06 και την κατάταξη των εγκαταστάσεων που προβλέπει  η χρήση της παραπάνω εγκατάστασης κατατάσσεται στην κατηγορία Β διότι δεν αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινούμενων στις οδούς και η λειτουργία της δεν προκαλεί αύξηση της κυκλοφοριακής φόρτισης της αγροτικής οδού (βάσει της παρ. στ. της συνημμένης τεχνικής έκθεσης)  και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατασκευή κόμβου για τη λειτουργία της εγκατάστασης,

14.Στο προσκομιζόμενο από Ιανουάριο 2018 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Γ. Κωστήρη και  συνοδεύει την αρ. πρωτοκ. 1322/10-01-2018 προαναφερόμενη αίτηση, αποτυπώνεται υδατόρεμμα εντός και πλησίον της ιδιοκτησίας  καθώς και εντός της μελετώμενης κυκλοφοριακής ροής των οχημάτων

15.Τον αστικό κώδικα στον οποίο καθορίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ρεμάτων. 

16.Την  αρ. 57/2017  απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων   

 

η υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί η αιτούμενη άδεια διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου με τις πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις :

 

1.    Το πλάτος της εισόδου-εξόδου θα είναι οκτώ (8) μέτρων. Λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων, της  διέλευσης βαρέων οχημάτων (βυτιοφόρα) καθώς και του πλάτους (6,5 μ.) της αγροτικής οδού, κρίνεται σκόπιμη η οπισθοχώρηση της εισόδου  και η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη είσοδος-έξοδος των οχημάτων όπως δείχνεται στο συνημμένο της  παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

2.    Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου δηλαδή κατασκευή φρεατίου – εσχάρας στην είσοδο-έξοδο ή και όποιων επιπλέον εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή απορροή των ομβρίων  και την αποφυγή  λιμναζόντων υδάτων.

3.    Η είσοδος έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην αγροτική οδό  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

4.    Θα κατασκευαστεί η είσοδος έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 

5.    Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με  ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της  εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

6.    Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

7.    Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

8.    Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με  τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του Γ. Κωστήρη, Πολιτικού Μηχανικού.

9.    Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη  άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων για την τυχόν οριοθέτηση του υπ’ όψη υδατορέματος και την εκτέλεση εργασιών διευθέτησης (τεχνικά έργα όπως ιρλανδική τάφρος  κλπ ) πλησίον ή εντός  αυτού σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (αρ. ΦΕΚ 94/14-4-2014 τεύχος Α’) « Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με  την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης , στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  μετά από σχετική αυτοψία.

Το παρόν, αντικαθιστά  την αρ. 4 σχετική του θέματος εισήγηση της υπηρεσίας μας .

 

Σας αποστέλλουμε σχετικά,  την αίτηση του ενδιαφερομένου  και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα-τεχνική έκθεση κλπ)

 

  Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται εκπρόσωποι της εταιρείας «Δωδεκανησιακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» Κορίνθου.

 Ακολούθως, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Παπαπετρόπουλο, εκπρόσωπο της αιτούσης εταιρείας με την επωνυμία «Δωδεκανησιακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως υπάρχει θετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τα ερωτήματα, που κατά καιρούς έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί, πως η διαδικασία είναι νόμιμη.  Λέει επίσης πως η σημερινή απόφαση της παρούσας Επιτροπής είναι γνωμοδοτική και δεν προσβάλλεται.  Αναφέρει επίσης πως υπάρχει ήδη μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για τη χορήγηση της αιτούμενης αδείας εισόδου-εξόδου οχημάτων.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Κοσμά Αναστάσιο, εκπρόσωπο των κατοίκων της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου», ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως η χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου είναι απαιτούμενη για την χορήγηση οικοδομικής άδειας.  Αναφέρει επίσης πως η διαδικασία χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 39 του ΒΔ 465/1970, είναι ίδια με τη διαδικασία έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης.  Στη συνέχεια κάνει ανάγνωση του άρθρου 30 του ΒΔ 465/1970 περί της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης.  Κατόπιν αναφέρει πως εν προκειμένω δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο, διαδικασίες.

  Κατόπιν, ο Προέδρος δίνει το λόγο στον τεχνικό σύμβουλο-εκπρόσωπο της αιτούσης εταιρείας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως έχει υποβληθεί αίτηση και φάκελος για χορήγηση οικοδομικής άδειας της εγκατάστασης της εταιρείας, που περιέχει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά.  Το μόνο στοιχείο που άλλαξε σε αυτά ήταν η νέα είσοδος-έξοδος οχημάτων, για την οποία κατατέθηκε νέο σχέδιο, όπως προβλέπεται.

  Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Παπαπετρόπουλο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει δέσμια αρμοδιότητα να εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και πως οι λοιποί έλεγχοι που αναφέρθηκαν θα γίνουν από την Πολεοδομία και θα την απασχολήσουν όταν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

  Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Κοσμά, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι τώρα του επιτρέπεται να το πει και ότι μπορεί και να καταγραφεί αν θέλει η Επιτροπή, πως οι κ.κ. Περόγραμβος και Κουίνης πήγαν στο σπίτι του και τον απείλησαν για πολεοδομικές παραβάσεις.

  Ο Πρόεδρος του απαντά πως δε θα έπρεπε να λέει κάτι τέτοιο για τον κ. Κουίνη και πως ο ίδιος δεν το πιστεύει αυτό, καθώς ο κ. Κουίνης είναι ένας εξαίρετος και τυπικότατος υπάλληλος, για τον οποίο ουδέποτε έχει γίνει το παραμικρό παράπονο, ούτε έχει υπάρξει η παραμικρή υπόνοια για το άτομό του για τέτοιου είδους ενέργειες.

  Ο κ. Κοσμάς, συνεχίζοντας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η διαδικασία εισόδου-εξόδου οχημάτων είναι ίδια με αυτή της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης και απαιτεί τα ίδια δικαιολογητικά, τα οποία δεν υπάρχουν σε αυτήν την περίπτωση.  Καταθέτει στην Επιτροπή έντυπο με τα άρθρα 39 και 30 του ΒΔ 465/1970.

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί του θέματος είναι γνωμοδοτική προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει για το θέμα, και πως οι εκπρόσωποι και της αιτούσης εταιρείας και των κατοίκων της επίμαχης περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθεί το θέμα, και να εκθέσουν κι εκεί τις απόψεις και τις θέσεις τους.  Προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση της αιτούμενης από την ως άνω εταιρεία άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων της μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου ιδιοκτησίας της, στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου.

 

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το ως άνω αναφερόμενο έγγραφο και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αιτούσης εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Καραμαλίκη Μ. με αρνητική ψήφο)

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου  Κορινθίων,  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

1.- Το πλάτος της εισόδου-εξόδου θα είναι οκτώ (8) μέτρων. Λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων, της  διέλευσης βαρέων οχημάτων (βυτιοφόρα) καθώς και του πλάτους (6,5 μ.) της αγροτικής οδού, κρίνεται σκόπιμη η οπισθοχώρηση της εισόδου  και η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη είσοδος-έξοδος των οχημάτων όπως δείχνεται στο συνημμένο της σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας τοπογραφικό διάγραμμα.

2.- Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου δηλαδή κατασκευή φρεατίου – εσχάρας στην είσοδο-έξοδο ή και όποιων επιπλέον εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή απορροή των ομβρίων  και την αποφυγή  λιμναζόντων υδάτων.

3.- Η είσοδος έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην αγροτική οδό  όπως δείχνεται στο συνημμένο της σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας τοπογραφικό διάγραμμα.

4.- Θα κατασκευαστεί η είσοδος έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

5.- Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με  ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της  εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

6.- Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

7.- Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

8.- Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με  τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του Γ. Κωστήρη, Πολιτικού Μηχανικού.

9.- Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη  άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων για την τυχόν οριοθέτηση του υπόψη υδατορέματος και την εκτέλεση εργασιών διευθέτησης (τεχνικά έργα όπως ιρλανδική τάφρος κ.λπ.) πλησίον ή εντός αυτού σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (αρ. ΦΕΚ 94/14-4-2014 τεύχος Α’) « Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με την προβλεπόμενη χρήση.  Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  μετά από σχετική αυτοψία.

 

             Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

             Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1/3/2018.-

Leave a Comment