Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/02.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 137/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρα 64 & 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13947/26-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης
6.       Σταυρέλης Νικόλαος,
7.       Λαμπρινός Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Κεφάλας Σταύρος
16.    Βλάσσης Δημήτριος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
20.    Πανταζής Βασίλειος,
21.    Κορδώσης Χρήστος,
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
28.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1.Παππάς  Αντώνιος
2. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Μουρούτσος Γεώργιος
4. Καρασάββας Ιωάννης
5. Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:
1. Την υπ΄αριθμ. 136/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραίτησης του κ. Χρήστου Χασικίδη από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Σταυρέλης και Παναγιώτης Λαμπρινός, εκλεγέντες με τη δημοτική παράταξη «ΚΟΡΙΝΘΟΣ –ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» ανεξαρτητοποιήθηκαν και ως εκ τούτου θα συμμετάσχουν μόνο στη ψηφοφορία ενώπιον του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3582/2010 ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε τον συνδυασμό της πλειοψηφίας να εκλέξει χωριστά μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση του.
Μετά από ψηφοφορία του συνδυασμού της πλειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή του υποψηφίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει με μυστική ψηφοφορία.
Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Κοντογιώργο, για την υποψηφιότητα του Προέδρου.
Αφού δεν υπήρχε άλλη πρόταση, ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν δέκα πέντε (15) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
Ευρέθησαν: δέκα πέντε [15] έγκυρα ψηφοδέλτια, Λευκά: 0 Άκυρα: 0
Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας ο κ. Αναστάσιος Κοντογιώργος έλαβε δέκα πέντε (15) ψήφους και συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της πλειοψηφίας.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και   μέχρι το τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής, ήτοι το έτος 2019, υπενθυμίζοντας ότι υποψήφιος για το εν λόγω αξίωμα έχει αναδειχθεί ο κ. Αναστάσιος Κοντογιώργος.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν είκοσι οκτώ (28) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
Ευρέθησαν: είκοσι ένα [21] έγκυρα ψηφοδέλτια, Λευκά: 07 Άκυρα: 0,
Ο υποψήφιος Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Κοντογιώργος έλαβε είκοσι έναν (21) ψήφους και συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Εκλέγει, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και μέχρι το πέρας της θητείας της Δημοτικής Αρχής, ήτοι το έτος 2019, τον κ. Αναστάσιο Κοντογιώργο του Νικολάου, που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) ψήφων, έλαβε είκοσι έναν (21) ψήφους.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 137 / 2018.
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Leave a Comment