Απ΄ευθείας αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Σοφικού

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 141/2018
 
Θέμα 4ο E.Η.Δ.: «Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Σοφικού για τη στέγαση υπηρεσιών περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.        Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.        Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.        Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Σοφικού για τη στέγαση υπηρεσιών περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων», προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες της αγοράς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην Δημοτική Κοινότητα Σοφικού υπάρχει η ανάγκη αγοράς ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων.
Το μόνο κατάλληλο ακίνητο για το παραπάνω σκοπό είναι αυτό που εμφαίνεται με αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α στο από 2015 Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της κας Νικολέττας Γιάννου ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, συνολικής εκτάσεως 5.568,65 τ.μ. και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Σοφικού. Εντός του ακινήτου βρίσκεται γεώτρηση και οικίσκος του αντλιοστασίου αυτής και ορίζεται: Βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Ρωτίδη, Νότια με δημοτική οδό,Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία κλ. Ρωτίδη, και Ανατολικά με ιδιοκτησία κλ. Ρωτίδη, Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία κλ. Θ. Μαρκέλλου, Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησίες Θ. Μαρκέλλου, κλ. Λυμπερίου Αν., κλ. Λυμπερίου Σταματίου και Δυτικά με ιδιοκτησία Μπάνου.
Το ανωτέρω ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του κ. Ρωτίδη Γρηγορίου του Παναγιώτη, κατοίκου Σοφικού Κορινθίας έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Ο Πρόεδρος επίσης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α)τοαπό 04-05-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), που αποτελείταιαπό τους: 1) Φαρμάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 2) Κούτρα Παναγιώτη, Πρόεδρο Δ.Κ. Σοφικού (ΑΔΣ 84/2018) και 3) Νατάσσα Θεοδοσίου, Πολιτική Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δημάρχου 10945/2018), σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ως τίμημα για την αγορά του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας του κ. Ρωτίδη Γρηγορίου του Παναγιώτη έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το συνολικό ποσό των 35,000,00€. 
β) την από 02-05-2018 αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου
γ) την αριθ. 1.736/2016 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς από τον κ. Ρωτίδη Γρηγόριο του Παναγιώτη
δ) την τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 της κας Νικολέττας Γιάννου ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού
ε) την αριθ. 6/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη του Δήμου για την αγορά ακινήτου με σκοπό τη κατασκευή κτιρίου στην Δ.Κ. Σοφικού, την αίτηση του ανωτέρω ιδιοκτήτη, το από 04-05-2018 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος του εν λόγω ακινήτου και τις διατάξεις των άρθρων 186 §5 και 191 του Ν. 3463/2006.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Σοφικού)
 
1.- Την απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Σοφικού, εκτάσεως 5.568,65 τ.μ. ιδιοκτησίας του κ. Γρηγορίου Ρωτίδη του Παναγιώτη, έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ως το μοναδικό κατάλληλο για την κατασκευή κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Δήμου επειδή δεν υπάρχει τέτοιος χώρος και βρίσκεται στη θέση Κουσουρθί ή Κάουζα της Δ.Κ. Σοφικού .
Το παραπάνω ακίνητο εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Α στο από 08/2015 Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της κας Νικολέττας Γιάννου ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, συνολικής εκτάσεως 5.568,65 τ.μ. και βρίσκεται στην θέση Κουσουρθί ή Κάουζα εντός των ορίων του οικισμού Σοφικού. Εντός του ακινήτου βρίσκεται γεώτρηση και οικίσκος του αντλιοστασίου αυτής και ορίζεται: Βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Ρωτίδη, Νότια με δημοτική οδό,Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία κλ. Ρωτίδη, και Ανατολικά με ιδιοκτησία κλ. Ρωτίδη, Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία κλ. Θ. Μαρκέλλου, Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησίες Θ. Μαρκέλλου, κλ. Λυμπερίου Αν., κλ. Λυμπερίου Σταματίου και Δυτικά με ιδιοκτησία Μπάνου
2.- Καθορίζει ως τελικό τίμημα αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας του κ. Γρηγορίου Ρωτίδη του Παναγιώτη ο οποίος είναι κάτοχος του ανωτέρω ακινήτου έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο συνολικό ποσό των 35.000,00 € σύμφωνα με το από 04-05-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006.
 
3.- Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 35.000,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με Κ.Α 15/7112.0003 με τίτλο: «Αγορά οικοπέδου στην Δ. Κ Σοφικού για την κατασκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων» ποσού 35.000,00€.
 
4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 141/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment