Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1.2-3 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές

  

                                                                                                             
         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 142/2018

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1.2-3 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων – Δράσεις ΕΞΕ και ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.        Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.        Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.        Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1.2-3 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων – Δράσεις ΕΞΕ και ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
(1)                 Η με αριθμ. πρωτ. 12594/23-11-2017 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. και η 1η , 2η & 3η Τροποποιήσεις αυτής
(2)                 Οι αριθμ. 6/12/15-2-2018 και 6/13/15-2-2018 σχετικές αποφάσεις του ΚΕΠΑΠ
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 15/5/2018, σύμφωνα με την 3η τροποποίηση αυτής), δίνεται η δυνατότητα για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης έργου με αντικείμενο τη «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση».
Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 670/Β/2001, 1795/Β/2008 & 1305/Β/2011, Δικαιούχος για την πράξη είναι το ΝΠΔΔ, ωστόσο επειδή το ΚΕΠΑΠ δεν διαθέτει τη διαχειριστική ικανότητα για την προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση ενός έργου ΕΣΠΑ, προτείνεται και με τις ανωτέρω (2) σχετικές αποφάσεις η εκχώρηση της αρμοδιότητας στο Δήμο Κορινθίων μέσω υπογραφής προγραμματικής σύμβασης.
Η πρόταση θα περιλαμβάνει δύο υποέργα:
(1ο) υποέργο: Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση» και προϋπολογισμό 31.000,00 ευρώ &
(2ο) υποέργο: Το έργο υποδομής με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση» και προϋπολογισμό 1.022.143,97 ευρώ
Σύμφωνα με την πρόσκληση για παρεμβάσεις σε ανοικτές κολυμβητικές αθλητικές εγκαταστάσεις η συνολική δημόσια δαπάνη μπορεί να είναι έως 1.000.000,00 ευρώ, το υπόλοιπο ποσό των 53.143,97 ευρώ θα βαρύνει το ΚΕΠΑΠ.
Με την παρούσα εισήγηση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για :
(1)         Υποβολής πρότασης στα πλαίσια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης για την υλοποίηση της πράξης «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση», συνολικού προϋπολογισμού έως 1.053.143,97 ευρώ (μελέτη και κατασκευαστικό έργο), σύμφωνα και με την αριθμ. 6/12/15-2-2018 σχετική απόφαση του ΚΕΠΑΠ
(2)         Σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΚΕΠΑΠ για την υποβολή και υλοποίηση του έργου «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση» και έγκριση των όρων της Προγραμματικής της αριθμ. 6/13/15-2-2018 ΑΔΣ του ΚΕΠΑΠ.
(3)         Δέσμευση ότι το έργο με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση»θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
(4)         Έγκριση της ενεργειακής προμελέτης του έργου “Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση”, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
(5)         Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης και όλων των σχετικών με την υποβολή εγγράφων
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα , την με κωδ. 075 πρόσκληση τηςΕιδικής Υπηρεσίας ΔιαχείρισηςΕ.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»,την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης για την υλοποίηση της πράξης «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση», συνολικού προϋπολογισμού έως 1.053.143,97 ευρώ (μελέτη και κατασκευαστικό έργο), σύμφωνα και με την αριθμ. 6/12/15-2-2018 σχετική απόφαση του ΚΕΠΑΠ
 
 

Β.-Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΚΕΠΑΠ για την υποβολή και υλοποίηση του έργου «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση» και έγκριση των όρων της Προγραμματικής της αριθμ. 6/13/15-2-2018 ΑΔΣ του ΚΕΠΑΠ.με την οποία καθορίζονται οι όροι συνεργασίας και κατ΄ άρθρον έχει ως εξής:

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ[1]
 
«Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση»
 
Στην Κόρινθο, σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1.         του ΚΕΠΑΠ, που εδρεύει στην ……………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Ν.Π. και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
 
2.         του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, Κολιάτσου 32, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1.                   Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2.                   Την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα της διαδικασίας εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου
3.                   Την αριθμ. 6/13/15-2-2018 Απόφαση Δ.Σ. του ΚΕΠΑΠ
4.                   Την αριθμ. 142/2018 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων
 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Δεδομένου ότι:
·                     ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
·                     ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες[2]:
1.                   Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2.                   Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3.                   Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4.                   Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5.                   Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6.                   Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
7.                   Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8.                   Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9.                   Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10.               Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
11.               Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.
 
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
 
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
·                      Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
·                      Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
·                      Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
·                      Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
·                      Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου[3], κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
·                      Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
·                      Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ[4]
·                      Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης[5]
·                      Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
·                      Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
·                      Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
·                      Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
·                      Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια ΕΥΔ .
·                      Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην ΕΥΔ και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
·                      Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020.
·                      Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
·                      Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
·                      Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
·                      Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου[6]) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
·                      Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
·                      Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου[7].
·                      Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον
Κύριο του Έργου.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης – διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους[8].
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου[9].
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.053.143,97  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΥΔ.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από[10] :
·                     έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
·                     έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
·                     ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο φορέας χρηματοδότησης ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ[11]
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α)         η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
Β)         η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση.
Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα.
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην ΕΥΔ του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑΠ
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση
1.1 τίτλος υποέργου 1 : «Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση»
1.2 τίτλος υποέργου 2: «Έργο με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση»
 
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : Δήμος Κορινθίων
4. Φορέας λειτουργίας : ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης[12] :
Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης της Κολυμβητικής Δεξαμενής και με κριτήριο την μείωση του ενεργειακού λειτουργικού κόστους του κολυμβητηρίου, εγκαθίσταται Ενεργειακά Βελτιωμένο Υβριδικό Σύστημα Θέρμανσης, το οποίο αποτελείται από: 
                      Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας εντός του μηχανοστασίου, ονομαστικής ισχύος 189,2 kW (7 oC/38 oC) και βαθμού απόδοσης 4,56 (ενδεικτικού τύπου BCOOL, GEO 150H). Η γεωθερμική αντλία θερμότητας συνδέεται με:
·                     υδρογεωτρήσεις άντλησης και επανεισαγωγής ύδατος απαίτησης 20 m3/h, οι οποίες εγκαθίστανται στον περιβάλλοντα χώρο και
·                     πλακοειδή εναλλάκτη προστασίας από τα υπόγεια ύδατα ισχύος 200kW 
                      Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας αέρος-νερού τοποθετημένη στον περιβάλλοντα χώρο, πλησίον του μηχανοστασίου, ονομαστικής ισχύος 135 kW (7 oC/38 oC) και βαθμού απόδοσης 4,08 υπό αυτές τις συνθήκες (Ενδεικτικού Τύπου BCool BAWH-M037) 
                      Νέο λέβητα πετρελαίου ισχύος 200 kW, ο οποίος αξιοποιείται ως εφεδρεία και συμπληρωματική πηγή σε περίπτωση ακραίων συνθηκών 
                      Τρεις πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας ισχύος 200 kW έκαστος σε παράλληλη διάταξη 
                      Αντλίες πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, αισθητήρια θερμοκρασίας, πίεσης, αυτοματισμούς, σωληνώσεις-δίκτυα, ασφαλιστικές δικλείδες, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κτλ. Οι αντλίες – με εξαίρεση την αντλία κυκλοφορίας της Α.Θ. – οι εναλλάκτες θερμότητας και ο λοιπός εξοπλισμός εγκαθίσταται στο υπόγειο του κολυμβητηρίου (μηχανοστάσιο). 
                      Διάταξη αυτοματισμού και ελέγχου των πηγών θερμότητας. Οι τρείς πηγές θερμότητας παραλληλίζονται με κριτήριο την μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος θέρμανσης. Μέσω αυτοματισμού πραγματοποιείται η επιλογή για την λειτουργία της πηγής θερμότητας η οποία θα έχει τον μέγιστο βαθμό απόδοσης σε κάθε στιγμή λειτουργίας, ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες.
Το νέο σύστημα θέρμανσης της Κ.Δ θα καλύπτει τα συνολικά φορτία της Κολυμβητικής Δεξαμενής, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά εν συνεχεία. Ποσοστιαία στο επίπεδο του έτους η Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας θα καλύπτει το 44% της ενεργειακής απαίτησης, η αντλία θερμότητας το 55%, ενώ ο λέβητας πετρελαίου θα αναλάβει την κάλυψη των μέγιστων φορτίων της Κ.Δ, τα οποία εκτιμώνται μόλις στο 1% της ετήσιας ενεργειακής απαίτησης (κυρίως στην αρχική θέρμανση της Κ.Δ.).
 
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης :
 Το ανοικτό δημοτικό κολυμβητήριο βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κορίνθου (Δ.Α.Κ.Κ), επί της Εθνικής Οδού Κορίνθου- Άργους.
·         Η κύρια κολυμβητική δεξαμενή, διαστάσεων 25,00m x 12,50 m, βάθους 2m αποτελούμενη από 6 διαδρομές 
          Η κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων 12,50 m x 12,50m και βάθους 1m. 
          Το κτήριο αποδυτηρίων και χώρων εξυπηρέτησης κοινού με επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων περίπου 100 τ.μ. 
 
 
7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός υποέργου 1
31.000,00 ευρώ
Προϋπολογισμός υποέργου 2
1.022.143,97 ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
1.053.143,97
 
 
8.Διάρκεια υλοποίησης
 
Διάρκεια σε μήνες
(ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
υποέργο 1
8 μήνες
υποέργο 2
15 μήνες
Σύνολο Πράξης
23 μήνες
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ[13]
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ[14]
Έγγραφο / απόφαση
 
Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης
Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Ενεργειακή Προμελέτη έργου
Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Κορινθίων
../5/2018
Έγκριση εργασιών Μικρής κλίμακας
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων
14494/1686/
2/05/2018
Δήλωση Υπαγωγής σε Ν. 4178/13
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων
2233958/
24-12-13
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
 
Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου
φορέας υλοποίησης
Εκπόνηση Οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης έργου
ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων
Δήμος Κορινθίων
Έκδοση άδειας χρήσης γεωθερμίας
ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.-Ορίζει εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησηςστην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΠΑΠ» τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Ιωάννη Καραϊσκο, με αναπληρωτή του τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων κ. Νικόλαο Κακάβα – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.
 
Δ.- Δεσμεύεται ότι το έργο με τίτλο «Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση»θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
 
Ε.- Την έγκριση της ενεργειακής προμελέτης του έργου “Χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για τη θέρμανση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κορίνθου και την λειτουργία του Κολυμβητηρίου με σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση”, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
 
ΣΤ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης και όλων των σχετικών με την υποβολή εγγράφων
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 142 / 2018.
              
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 
 


[1]    Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα.
[2]                Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου.
[3]              Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
[4]    Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.
[5]            πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης.
[6]              Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.
[7]          Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.
[8]              Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
[9]              Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα).
[10]                    11  Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών.
[11]           Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
[12] Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών.
[13]          Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
[14]  Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment