Υποβολή αιτήματος ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

  

                                                                                                             
         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 144/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Υποβολή αιτήματος ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.Λαμπρινός Παναγιώτης
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή αίτησης ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄ για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
1. την με αριθμ. πρωτ.. 5132/23-2-18  (ΑΔΑ ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) «Πρόσκληση Ι» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. & η αριθμ. 10311/4-4-18 (ΑΔΑ 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2) 1η Τροποποίηση αυτής.
2. Την από 3-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ., όπως τροποποιήθηκε καλούνται οι Δήμοι της Χώρας για υποβολή προτάσεων «Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή καισυνοδευτικού εξοπλισμού».
Πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καισυγκεκριμένα η ΣΑΕ 055 (ενάριθμος 2017ΣΕ05500010). Το ποσό χρηματοδότησης για το Δήμο Κορινθίων έχει οριστεί στο ύψος των 235.000,00 ευρώ .
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η/12/2018 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η 18/5/2018.
Συνοπτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ένταξης έχει ως ακολούθως:
Οι υποψήφιοι Δήμοι υποβάλουν αίτημα ένταξης συνοδευόμενο από:
·                     Απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί υποβολής πρότασης και αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω Πρόγραμμα
·                     Τεχνικό Δελτίο Έργου
Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, ελέγχεται από τη Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών και εκδίδεται από τον υπουργό Εσωτερικών απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα .
Ως προς την επιλεξιμότητα του προγράμματος, σε αυτό δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς απορριμματοφόρων οχημάτων, οχημάτων για μεταφορά προσώπων (επιβατικά οχήματα) & ημιφορτηγών ανοιχτού ή κλειστού τύπου διπλής καμπίνας
Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο :
(1)                 Η αποδοχή των όρων της πρόσκλησης Ι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και η συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο εν λόγω Πρόγραμμα
(2)                 Η υποβολή πρότασης ένταξης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4» προϋπολογισμό 235.000,00 &
(3)                 Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα , την πρόσκληση Ι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει),την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,  μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης Ι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο εν λόγω Πρόγραμμα
Β.- Την υποβολή πρότασης ένταξης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4» προϋπολογισμού 235.000,00
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 144 / 2018.
              
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment