Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων της αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/2018 πρόσκληση

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 145/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκλησης, με Κωδικό ΚΣ2/2018-2019, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με Άξονα Προτεραιότητας «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.        Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.        Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.        Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018Πρόσκλησης, με Κωδικό ΚΣ2/2018-2019, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με Άξονα Προτεραιότητας «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<   Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μας ενημέρωσε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση, με Κωδικό ΚΣ2/2018-2019, για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με Άξονα Προτεραιότητας «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, με Τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» (ΑΔΑ: ΩΕ4Η465Θ1Ω-6ΨΓ) με καταληκτική ημερομηνία στις 21/05/2018.
 
Σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση   όπως γνωρίζετε ο Δήμος Κορινθίων :
α) με την Δ23/οικ.23761/1507 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) απόφαση της Υπουργού Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα : Προσδιορίστηκαν οι Κοινωνικές Συμπράξεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος Ι « Επισιτιστικής και βασικής υλικής Συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
και β) με την 184/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων το Δ.Σ ενέκρινε και αποδέχτηκε τον ορισμό της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων που συστάθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας , για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (TEBA/FEAD) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».
Οι Επικεφαλείς Εταίροι/Δικαιούχοι που ορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) Υπουργική Απόφαση “Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων ΕΠ Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ.
 Στόχος του προγράμματος για τα έτη 2018 -2019 είναι η διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, το οποίο συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των άπορων ατόμων και κυρίως οικογενειών απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες /πολυμελείς οικογένειες). Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται προμήθειες τροφίμων (νωπών και μακράς διαρκείας) και βασικής υλικής συνδρομής, οι οποίες διενεργούνται αποκεντρωμένα, από τον Επικεφαλή Εταίρο/Δικαιούχο της Κοινωνικής Σύμπραξης, μέσω διαγωνισμών, με εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προμηθειών.
Τα προς προμήθεια είδη προσδιορίζονται ως εξής:
Υποέργο 1 ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κρέατα – πουλερικά – Ιχθείς- Θαλασσινά, γαλακτοκομικά, αμυλούχα, είδη Παντοπωλείου, είδη Οπωροπωλείου).
Υποέργο 2 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, ρουχισμό, βρεφικά και παιδικά είδη).
Διοικητικές Δαπάνες : Η αποθήκευση των προμηθειών, η μεταφορά τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους γίνεται από τους δικαιούχους/ Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων.
Συνοδευτικά μέτρα : Οι δραστηριότητες που έχουν στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Ωφελούμενοι είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα ΚΕΑ- ΤΕΒΑ .
Ο Δήμος Κορινθίων σύμφωνα με τα παραπάνω ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» θα υποβάλλει νέα πρόταση σύμφωνα με το περιεχόμενο και το αντικείμενο της ανωτέρω πρόσκλησης καθώς και σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό των ετών 2018-2019 που για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Κορινθίας   ανέρχεται στο ποσό των 2.619.372,80 Ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, με το αριθμ.πρωτ :14687/13-4-2018 έγγραφο του Δημάρχου Κορινθίων ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των Φορέων της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας για την υποβολή της νέας πρότασης από το Δήμο Κορινθίων ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (TEBA/FEAD), με τίτλο « Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 ».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε στο Σώμα τη λήψη σχετικής απόφασης για :
1.          την έγκριση υποβολής νέας πρότασης από το Δήμο Κορινθίων ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (TEBA) με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στον Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (TEBA) σύμφωνα με το περιεχόμενο , το αντικείμενο και τις οδηγίες υποβολής αιτήσεων της πρόσκλησης με κωδικό αριθμό ΚΣ2/2018-2019 , Α/Α ΟΠΣ:2100 και Α.Π:Δ13/οικ./17354/1385/21-3-2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό των ετών 2018-2019 που για την Π.Ε Κορινθίας ανέρχεται στο ποσό των 2.619.372,80 Ευρώ.
2.          Τον ορισμό υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην απόφαση 184/2015.
3.          την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση. >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση με κωδικό ΚΣ2/2018-2019, την Δ23/οικ.23761/1507 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.       Εγκρίνει την υποβολή νέας πρότασης από το Δήμο Κορινθίων ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (TEBA) με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στον Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
 
 
 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (TEBA) σύμφωνα με το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τις οδηγίες υποβολής αιτήσεων της πρόσκλησης με κωδικό αριθμό ΚΣ2/2018-2019 , Α/Α ΟΠΣ:2100 και Α.Π:Δ13/οικ./17354/1385/21-3-2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό των ετών 2018-2019 που για την Π.Ε Κορινθίας ανέρχεται στο ποσό των 2.619.372,80 Ευρώ.
2.       Ορίζει την κα Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου ως αρμόδια υπάλληλο του Δήμου για την Κοινωνική Σύμπραξη με επικεφαλή εταίρο – Δικαιούχο τον Δήμο Κορινθίων στην Π.Ε. Κορινθίας”.
3.       Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό Δήμαρχο Κορινθίων, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την εν λόγω πρόταση.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 145/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment