Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Στεφανίου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 146/2018
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Στεφανίου για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.        Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.        Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.        Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Στεφανίου για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην Τοπική Κοινότητα Στεφανίου υπάρχει η ανάγκη αγοράς ακινήτου για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, επειδή δεν υπάρχει τέτοιος χώρος.
Το μόνο κατάλληλο ακίνητο για το παραπάνω σκοπό είναι αυτό που εμφαίνεται με αλφαβητικά στοιχεία Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Ε στο από 05/2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 του κ. Κουίνη Νικόλαου Πολιτικού Μηχανικού υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ως προς το εμβαδόν και τις διαστάσεις σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, συνολικής εκτάσεως 1.814,65τ.μ. και ορίζεται:  Βόρεια με ιδιοκτησία Γεωργίου Σκούρτη, Νότια με δημοτική οδό, Ανατολικά με ιδιοκτησία Ελένης Π. Ζούζα και Δυτικά με ιδιοκτησία Παναγιώτη Πούλου.
Το ανωτέρω ακίνητο είναι ιδιοκτησίας της κας Ελένης Ζούζα του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κατοίκου Στεφανίου έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Ο Πρόεδρος επίσης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α)τοαπό 04-05-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), που αποτελείταιαπό τους: 1) Φαρμάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 2) Γεώργιο Ζούζα, Πρόεδρο Τ.Κ. Στεφανίου (ΑΔΣ 84/2018) και 3) Νατάσσα Θεοδοσίου, Πολιτική Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δημάρχου 10945/2018), σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ως τίμημα για την αγορά του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας της κας Ελένης Ζούζα του Παναγιώτη έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο ποσό των 25,00€/m2. 
β) την αριθ. πρωτ. 12733/16-04-2018 αίτηση της ιδιοκτήτριας του ακινήτου
γ) την αριθ. 5.796/2018 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς από την κα. Ελένη Ζούζα του Παναγώτη
δ) την τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 του Πολιτικού Μηχανικού κ. Κουίνη Νικόλαου Πολιτικού Μηχανικού υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
ε) την αριθ. 3/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη του Δήμου για την αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Στεφανίου, την αίτηση της ανωτέρω ιδιοκτήτριας, το από 04-05-2018 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος του εν λόγω ακινήτου και τις διατάξεις των άρθρων 186 §5 και 191 του Ν. 3463/2006.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Την απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Στεφανίου, εκτάσεως 1.814,65 τ.μ. ιδιοκτησίας της κας Ελένης Ζούζα του Παναγιώτη, έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ως το μοναδικό
 
κατάλληλο για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων επειδή δεν υπάρχει τέτοιος χώρος και βρίσκεται στο κέντρο της Τ.Κ. Στεφανίου, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων .
Το παραπάνω ακίνητο εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Ε στο από 05/2018 Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 του κ. Κουίνη Νικόλαου Πολιτικού Μηχανικού, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο ως προς το εμβαδόν και τις διαστάσεις σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα, συνολικής εκτάσεως 1.814,65τ.μ. και ορίζεται:  Βόρεια με ιδιοκτησία Γεωργίου Σκούρτη, Νότια με δημοτική οδό, Ανατολικά με ιδιοκτησία Ελένης Π. Ζούζα και Δυτικά με ιδιοκτησία Παναγιώτη Πούλου.
 
2.- Καθορίζει ως τελικό τίμημα αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας της κας Ελένης Ζούζα του Παναγιώτη η οποία είναι κάτοχος του ανωτέρω ακινήτου έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο ποσό των 25,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο (25,00€/m2) σύμφωνα με το από 04-05-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006.
 
3.- Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 45.366,25 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/7112.0002 και τίτλο «Αγορά οικοπέδου στη Τ.Κ. Στεφανίου για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων», ποσού 50.000,00€.
 
4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 146/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment