Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 148/2018
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές στα Λουτρά Ωραίας Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου και σε περιοχές του οικισμού Κεχρεών της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας, του Δήμου Κορινθίων, για την τοποθέτηση υπέργειων μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία <<Ο.Τ.Ε.>>»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                        ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.        Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.        Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.        Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές στα Λουτρά Ωραίας Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου και σε περιοχές του οικισμού Κεχρεών της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας, του Δήμου Κορινθίων, για την τοποθέτηση υπέργειων μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία <<Ο.Τ.Ε.>>»έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου τα κατωτέρω:
1.       την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Υποβολή πρότασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές εντός σχεδίου στα Λουτρά Ωρ. Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου και σε περιοχές του οικισμού Κεχρεών της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας, του Δήμου Κορινθίων για την τοποθέτηση υπέργειων Μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.”
ΣΧΕΤ.:
Οι διατάξεις του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 29 «Δικαιώματα Διέλευσης» και 69Α «Μεταβατικές Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3534/07.
Η αίτηση της εταιρείας ηλεκτρονικών επικοινωνιών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν/Α ΠΕΛ/ΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με αρ. πρωτ.: 6292/20-02-2018 (227/20-02-2018 δικό τους).
Η Τεχνική έκθεση, οι προδιαγραφές και τα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση.
O Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων Καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 29 παρ.6 του Ν 3431/2006 (ΦΕΚ 1375/10-07-2009). 
Η Υ.Α. με αρ.52716/20.11.2001 «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινοχρήστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής».
Οι διατάξεις του Ν. 4463 / Α’ / 30-3-2017 περί «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»
Η εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών “ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.” με την υπ’ αριθμ.: 6292/20-02-2018 αίτησή της, στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» ζητά την άδεια εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή και τοποθέτηση συνολικά εφτά (07) καμπίνων (πέντε από αυτές σε περιοχές εντός σχεδίου στα Λουτρά Ωρ. Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου ενώ οι υπόλοιπες 2 σε περιοχές του οικισμού Κεχρεών της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων) μαζί με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους (εισαγωγή – εξαγωγή καλωδίων σε αυτές), (φρεάτιο – εξυπηρετούμενη  καμπίνα θεωρούνται ως μία ευκολία σύμφωνα με την Α.Π: 528/075/23-6-2009 της Ε.Ε.Τ.Τ.), σε Κοινόχρηστους Χώρους στα πεζοδρόμια και οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας, στις συμβολές των οδών ,όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα 1.
Από τις τοποθετούμενες καμπίνες:
· Οι δύο (02) τοποθετούνται σε θέσεις παλαιών καμπίνων που αναβαθμίζονται.
· Από τις υπόλοιπες πέντε (05), οι δύο (02) είναι καμπίνες (τύπου Γ4) και θα τοποθετηθούν σε νέα θέση σε κοντινή απόσταση (1μ.) από το παλιό ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ, χωρίς την κατάργησή του, ενώ
·       Οι υπόλοιπες τρεις (03) καμπίνες τοποθετούνται σε νέα θέση καταργώντας το παλιό ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ.
Η βάση της καμπίνας τύπου Γ4 (σε μέτρα) είναι διαστάσεων: 0,90(Μ) Χ 0,35(Π) Χ 1,00(Β) , της καμπίνας τύπου Γ2: 1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β) ενώ της καμπίνας τύπου Γ3 : 1,30(Μ) Χ 0,50(Π) Χ 1,20(Β). 
Οι προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των καμπίνων, και οι διαστάσεις τους, σύμφωνα με τα σκαριφήματα και τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται με την αίτηση του “ΟΤΕ Α.Ε.”, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΕΡΓΟΥ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ»
Α/Α
ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
Κ.Κ.
ΘΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (m)
1
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
411731.39, 4190145.78
Γ2L
103
ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β)
2
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Γ2R
107
 
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β)
3
ΜΗΛΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Γ3
109
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
1,30(Μ) Χ 0,50(Π) Χ 1,20(Β)
4
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
411608.38, 4191117.49
Γ2R
111
ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β)
5
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
411384.14, 4190746.83
Γ4C – 901
113
ΝΕΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
0,90(Μ) Χ 0,35(Π) Χ 1,00(Β)
6
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
411225.26, 4192986.00
Γ2L
115 εντός Οικισμού
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β)
7
ΡΑΠΤΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Γ4C – 902
117 εκτός Οικισμού
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
0,90(Μ) Χ 0,35(Π) Χ 1,00(Β)
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:
7
 
 
Οι προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των εφτά (07) φρεατίων -τα έξι θα είναι διαστάσεων σε μέτρα: 1,40(Μ) Χ 1,00(Π) Χ 1,00(Β) ενώ ένα θα είναι διαστάσεων σε μέτρα: 1,90(Μ) Χ 1,80(Π) Χ 1,60(Β), – σύμφωνα με τα σκαριφήματα και τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται με την αίτηση του “ΟΤΕ Α.Ε.”, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΡΓΟΥ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» 
Α/Α
ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ
ΦΡΕΑΤΙΑ
1
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
CAB 103 – ΦΙV
411731.32, 4190148.67
1 διαστάσεων σε (μ.) 1,40(Μ) Χ 1,00(Π) Χ 1,00(Β)
2
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
CAB 107- ΦΙV
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 διαστάσεων σε (μ.) 1,40(Μ) Χ 1,00(Π) Χ 1,00(Β)
3
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
CAB 109- ΦΙV
411644.61, 4191289.12
1 διαστάσεων σε (μ.) 1,40(Μ) Χ 1,00(Π) Χ 1,00(Β)
4
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
CAB 111- ΦΙV
411607.87, 4191115.03
1 διαστάσεων σε (μ.) 1,40(Μ) Χ 1,00(Π) Χ 1,00(Β)
5
ΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
CAB 113- ΦΙV
411382.58, 4190741.69
1 διαστάσεων σε (μ.) 1,40(Μ) Χ 1,00(Π) Χ 1,00(Β)
6
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
CAB 115 
Τύπου ΦΙΙΑ (εντός Οικισμού)
411224.82, 4192983.90
1 διαστάσεων σε (μ.) 1,90(Μ) Χ 1,80(Π) Χ 1,60(Β)
7
ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
CAB 117
Τύπου ΦΙV(εκτός Οικισμού)
ΡΑΠΤΗ
1 διαστάσεων σε (μ.) 1,40(Μ) Χ 1,00(Π) Χ 1,00(Β)
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:
7
 
 
H συνολική επιφάνεια κατασκευής της καμπίνας και των φρεατίων, υπολογίζεται ως εξής:
 
  • Συνολική επιφάνεια Βάσεων των εφτά (7) καμπίνων:                             = 5,13 m2
  • Συνολική επιφάνεια των εφτά (07) φρεατίων                                           = 11,82 m2
 
                     Σύνολο: 16,95 m2
Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην διαδικασία της παροχής άδειας για τις παραπάνω εργασίες πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων να αποφασίσει πρώτα για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στις ανωτέρω περιοχές εκτός σχεδίου στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου επιφάνειας 10,85 m2 και 6,10 m2 στον  οικισμό των Κεχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων, ήτοι Συνολικής Επιφάνειας 16,95μ2 στην εταιρεία “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.”, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ».
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6292/20-02-2018 αίτηση της εταιρείας ηλεκτρονικών επικοινωνιών “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.” περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ». 
3. Τα σχέδια Ο.Τ.Ε. λεπτομερειών θέσεων καμπίνων και μικροσωληνώσεων.
4. Την υπ’ αριθμ 1/1/02-04-2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων.
5. Την υπ’ αριθμ 06/2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας, την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στις ανωτέρω περιοχές εκτός σχεδίου στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου επιφάνειας 10,85 m2 και στον  οικισμό των Κεχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας επιφάνειας 6,10 m2 , του Δήμου Κορινθίων, ήτοι Συνολικής Επιφάνειας 16,95μ2 στην εταιρεία “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.”, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ» σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 148/ 2018.
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος N. Κοντογιώργος

Leave a Comment