Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων

  

        
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 151/2018

 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση ΄΄Μπαθαρίστρα –Παπαλεονάρδου΄΄ της Δ.Ε. Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση ΄΄Μπαθαρίστρα –Παπαλεονάρδου΄΄ της Δ.Ε. Κορίνθου», έδωσε το λόγο στον κ. Παππά Αντώνιο, ο οποίος δήλωσε ότι αποχωρεί λόγω έννομου συμφέροντος.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι το θέμα είναι εξ΄ αναβολής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενες πλευρές να υποβάλουν νέα στοιχεία και για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος παρευρίσκονται σήμερα στην αίθουσα εκπρόσωποι της εταιρείας «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΕ» , εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής Μπαθαρίστρα και κάτοικοι.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 1/3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την «έγκριση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στην ειδική θέση «Μπαθαρίστρα – Παπαλεονάρδου» της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1.- Το πλάτος της εισόδου-εξόδου θα είναι οκτώ (8) μέτρων. Λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων, της διέλευσης βαρέων οχημάτων (βυτιοφόρα) καθώς και του πλάτους (6,5 μ.) της αγροτικής οδού, κρίνεται σκόπιμη η οπισθοχώρηση της εισόδου και η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη είσοδος-έξοδος των οχημάτων όπως δείχνεται στο συνημμένο της σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας τοπογραφικό διάγραμμα.
2.- Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του αγροτεμαχίου δηλαδή κατασκευή φρεατίου – εσχάρας στην είσοδο-έξοδο ή και όποιων επιπλέον εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή απορροή των ομβρίων και την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων.
3.- Η είσοδος έξοδος θα γίνεται μόνο από τη θέση εισόδου-εξόδου που βρίσκεται στην αγροτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας τοπογραφικό διάγραμμα.
4.- Θα κατασκευαστεί η είσοδος έξοδοςμε δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
5.- Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
6.- Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της σχετικής εισήγησης της υπηρεσίας τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.
7.- Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
8.- Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο
 
προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του Γ. Κωστήρη, Πολιτικού Μηχανικού.
9.- Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων σχετικών αδειών ή εγκρίσεων για την τυχόν οριοθέτηση του υπόψη υδατορέματος και την εκτέλεση εργασιών διευθέτησης (τεχνικά έργα όπως ιρλανδική τάφρος κ.λπ.) πλησίον ή εντός αυτού σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (αρ. ΦΕΚ 94/14-4-2014 τεύχος Α’) « Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίσης, στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αυτοψία».
Επίσης ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν κατατεθεί:
Α) αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας του κ. Κοσμά Αναστάσιου και λοιπών κατοίκων της περιοχής και β) υπόμνημα της εταιρείας το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και υπό το διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», που εδρεύει στην Καλαμάτα, νομίμως εκπροσωπουμένης.
…………………………………
Συζητείται, ενώπιον του Συμβουλίου Σας, η υπ’ αριθ. πρωτ. 1322/10.01.2018 αίτηση της εταιρείας μας, δυνάμει της οποίας αιτηθήκαμε τη χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, στην ειδική θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Η προαναφερθείσα αίτηση θα πρέπει να γίνει δεκτή, στο σύνολό της.
Για την ενίσχυση δε των ισχυρισμών μας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 
Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.        Δυνάμει των υπ’ αριθ. 3097/11.07.2016 αιτήσεων της εταιρείας, μας χορηγήθηκε η υπ’ αριθ. 3377/29.07.2017 άδεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διάρκειας τριών ετών, για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, στη θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Κατόπιν, χορηγήθηκαν στην εταιρεία μας η υπ’ αριθ. 236/23.12.2016 Έγκριση Δόμησης και η υπ’ αριθ. 255/29.12.2016 Άδεια Δόμησης.
2.        Την 03.01.2017 κάποιοι από τους περιοίκους και ιδιοκτήτες γειτνιαζόντων με την μονάδα της εταιρείας μας ακινήτων (εφεξής οι αντίδικοι), κατέθεσαν την υπ’ αριθ. 28/03.01.2017 αίτησή τους, σύμφωνα με την οποία αιτήθηκαν την ανάκληση της προαναφερθείσας υπ’ αριθ. 3377/2017 άδειας εγκατάστασης της εταιρείας μας, καθώς και του, νομίμως, εκδοθέντος υπ’ αριθ. 3844/Φ.701.4/1023/20.10.2016 πιστοποιητικού πυροπροστασίας της μονάδας. Παράλληλα, την 09.01.2017, κατέθεσαν την υπ’ αριθ. 609/40/2017 αίτηση για την ανάκληση και της υπ’ αριθ. 255/2016 άδεια δόμησης της εταιρείας μας.
3.        Επί της πρώτης αιτήσεως των αντιδίκων, το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, απεφάνθη ότι η άδεια εγκατάστασης της εταιρείας μας έχει χορηγηθεί, σύννομα, δεδομένου ότι η μονάδα εγκαθίσταται εντός ζώνης, στην οποία επιτρέπονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, όπως ακριβώς είναι και η δική μας και συνεπώς, η δραστηριότητα της εταιρείας μας είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Επιπλέον, η συγκεκριμένη υπηρεσία απήντησε, μεταξύ άλλων, ότι τα θέματα ασφάλειας της εταιρείας καλύπτονται από τις εγκεκριμένες μελέτες και ότι τα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα είναι αληθή.
4.        Στη συνέχεια, οι αντίδικοι επανήλθαν, με πλήθος αιτήσεών και προσφυγών τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με την κατάθεση αιτήσεως, για να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα, σε βάρος της εταιρίας μας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Τόσο η προσφυγή των αντιδίκων, την οποία άσκησαν βάσει της διάταξης του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010, ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όσο και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία και το Δικαστήριο, αντίστοιχα.
 
 
5.        Τελικώς, την 12.04.2017, ο Δήμος Κορινθίων με την υπ’ αριθ. 16228/229/12.04.2017 απόφασή του, αναθεώρησε την υπ’ αριθ. 255/2016 άδεια δόμησης της εταιρείας μας, προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα, για τα οποία οι αντίδικοι προέβαλλαν αντιρρήσεις, αναφορικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας της εταιρείας μας. Επιπλέον, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας, με την υπ’ αριθ. 1713/12.05.2017 απόφασή του προχώρησε στην ανάκληση της άδειας εγκατάστασης της εταιρείας μας.
6.        Ως εκ τούτου, προέβημεν σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου να εκδοθούν, εκ νέου, η άδεια εγκατάστασης και η άδεια δόμησης για την μονάδα μας, ήτοι κατάθεση ερωτηματολογίου προς τις αδειοδοτούσες αρχές και υποβολή αιτήσεων, προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την χορήγηση του συνόλου των απαιτούμενων πιστοποιητικών. Κατόπιν τούτων, την 15η.11.2017 εξεδόθη η υπ’ αριθ. πρωτ. 3600/15.11.2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στην εταιρείας μας, ξανά, Άδεια Εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου.
7.        Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 6 του π.δ. 118/2006, προκειμένου να εκδοθεί εκ νέου και οικοδομική άδεια για την εταιρεία μας, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί άδεια διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων. Για την συγκεκριμένη άδεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίου έχει, ήδη, εισηγηθεί θετικά, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 3229/24.01.2018 εισηγήσεως, δεδομένου ότι έχουν τηρηθεί από την πλευρά μας, όλες οι εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, για τη χορήγηση της επίμαχης αδείας.
8.        Για τους λόγους αυτούς, συνεπώς, το παρόν υπόμνημά μας υποβάλλουμε, ενώπιον του Συμβουλίου Σας, διατηρώντας προφανές και εύλογο έννομο συμφέρον, αιτούμενοι να γίνει δεκτό το υπ’ αριθ. πρωτ. 1322/10.01.2018 αίτημά μας για χορήγηση άδεια διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων της μονάδας μας, για τους εξής ορθούς, νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους.
ΙΙ. ΝΟΜΙΜΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ
Α. Τήρηση όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εταιρεία μας.
Α1. Ως προς τη περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη δραστηριότητα της εταιρείας μας.
1.                           Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 8 του Νόμου 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α’/2011), ορίζεται ότι: «1. Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), 2. Τα ανωτέρω έργα ή δραστηριότητες, αναλόγως του είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Περιφέρειας, 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται εντός εννέα μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι προβλεπόμενες ΠΠΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού., 4. Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία του εν λόγω έργου ή δραστηριότητας».
2.                           Από την γραμματική και μόνον ερμηνεία της προαναφερθείσας διάταξης, καθίσταται, προδήλως, αντιληπτό ότι τα έργα ή οι δραστηριότητες, που υπάγονται στην κατηγορία Β υπόκεινται, μόνον, σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και δεν απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σε καμία δε περίπτωση, η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
3.                           Εν προκειμένω, η δραστηριότητα της εταιρείας μας κατατάσσεται περιβαλλοντικά με βάση το είδος της, με α/α 204, ήτοι «χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων και αερίων χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204» της Ομάδας 9 της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471/Β). Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, μάλιστα, έχει αποφανθεί, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη της και η ΔΙ.Π.Α. του Υ.Π.ΕΝ., δυνάμει του υπ’ αριθ. 19571/20.04.2017 εγγράφου της.
4.                           Ειδικότερα, με βάση την αποθηκευτική ικανότητα και τον συγκεντρωθέντα αριθμό μορίων, η δραστηριότητα της μονάδας μας, κατατάσσεται στην κατηγορία Β του Ν. 4014/2011. Συνεπώς, ορθώς έγινε η υπαγωγή της δραστηριότητας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), δεδομένου ότι δεν ήταν αναγκαία η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ούτε, φυσικά η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
5.                           Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημά μας, καθώς και το αίτημά μας, για τη χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων της μονάδας μας.
Α2. Ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στη θέση «ΒΟΥΚΙΑΝΑ – ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου.
1.                          Με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» (L197), επιχειρείται η ενσωμάτωση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής προστασίας στα σχέδια και προγράμματα, που εκπονούνται από τις εθνικές αρχές σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων που, κατά την εκτίμηση του κοινοτικού νομοθέτη, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ΔΕΕ, απόφαση της 17ης Ιουνίου 2010, C?105/09 και C?110/09, Terre wallonne ASBL και Inter-Environnement wallonie ASBL κατά R?gion wallonne, σκέψη 32, απόφαση της απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, C – 295/10, Genovaite Valciukiene, σκέψη 37, απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2012, C – 41/11, Inter – Environnement Wallonie ASBL κατά Region Wallonne, σκέψη 40).
2.                          Αναδεικνύεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο μηχανισμός της στρατηγικής εκτίμησης σε κύριο εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, με την καθιέρωση της υποχρεώσεως των κρατών – μελών να συνεκτιμούν τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά το στάδιο του σχεδιασμού των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών τους. Με την οδηγία καθορίζονται, ειδικότερα, οι ελάχιστοι κανόνες για την εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την εφαρμογή της διαδικασίας διαβουλεύσεως, τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής εκτιμήσεως και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση που λαμβάνεται μετά το πέρας της διαδικασίας στρατηγικής εκτίμησης (ΔΕΕ Terre wallonne ASBL και Inter-Environnement Wallonie ASBL κατά R?gion wallonne, σκέψη 33, και Inter – Environnement Wallonie ASBL κατά Region wallonne, σκέψη 41, πρβλ. και ΠΕ 35/2009). Εισάγεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαδικασία εκ των προτέρων εκτιμήσεως των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον στρατηγικού επιπέδου σχέδια και προγράμματα, στο πλαίσιο υλοποίησης των οποίων εκτελούνται, κατά κανόνα, περισσότερα έργα και αναπτύσσονται πλείονες δραστηριότητες που υπόκεινται στη συνήθη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως.
3.                          Για τη μεταφορά της οδηγίας 2001/42/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη εκδόθηκε η 107017/28.6.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β 1225/5.9.2006), με την οποία καθορίσθηκε η διαδικασία στρατηγικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων σχεδίων και προγραμμάτων, τα οποία, λόγω του αντικειμένου τους ή της εκτάσεως εφαρμογής τους, τεκμαίρεται ότι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ΣτΕ Ολομέλεια 3650/2010, ΣτΕ 4874/2013, 4013/2013, 1421-2/2013 κ.α.).
4.                          Όπως έχει κριθεί, με τις διατάξεις της προμνησθείσης κοινής υπουργικής αποφάσεως, οι οποίες στοιχούν κατ’ αρχήν προς τις αντιστοίχου περιεχομένου διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, καθιερώνεται, στο πλαίσιο της εθνικής εννόμου τάξεως, υποχρέωση περιβαλλοντικής εκτίμησης στο υψηλότερο επίπεδο του «σχεδιασμού ή προγραμματισμού», σε στάδιο, δηλαδή, που προηγείται του σχεδιασμού συγκεκριμένων έργων κατά την έννοια της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον».
5.                          Από τη συνδυασμένη, εξάλλου, ερμηνεία των άρθρων 2 περ. α΄ και 3 παρ. 1 – 4 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ συνάγεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της, υπάγονται σχέδια και προγράμματα περιλαμβανομένων και εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκπονούνται ή εγκρίνονται από τις αρχές των κρατών – μελών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αφορούν συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η «χωροταξία» ή η «χρήση εδάφους», και των οποίων η εκπόνηση προβλέπεται, ως υποχρεωτική από την εθνική νομοθεσία. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας υπάγονται, επίσης, ουσιώδεις τροποποιήσεις σχεδίων και προγραμμάτων, για την έγκριση των οποίων απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής εκτίμησης.
6.                          Εξαιρούνται, αντιθέτως, του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σχέδια και προγράμματα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή που λαμβάνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τα δημοσιονομικά σχέδια και προγράμματα, περιλαμβανομένων και όσων αφορούν τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 3 παρ. 8). Αντίστοιχες ρυθμίσεις εισάγονται με τις διατάξεις του άρθρου 3 της κ.υ.α. 107017/28.6.2006. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής, απαιτείται για σχέδια και προγράμματα που αποτελούν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων που, περιλαμβάνονται στις, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του ν. 1650/1986, εκδιδόμενες αποφάσεις περί κατατάξε
 
ως έργων και δραστηριοτήτων στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κατηγορίες.
7.                          Μεταξύ των σχεδίων της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία μνημονεύονται ρητώς στο παράρτημα Ι της υπουργικής αποφάσεως που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (ΣτΕ 3649/2009). Κατά ρητή, εξάλλου, πρόβλεψη του άρθρου 3 παρ. 9 της οδηγίας, το περιεχόμενο της οποίας αποδίδεται με το άρθρο 3 παρ. 4 της κ.υ.α. 107017/28.6.2006, από το πεδίο εφαρμογής της εξαιρούνται «σχέδια και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα κατά τις αντίστοιχες τρέχουσες περιόδους προγραμματισμού για τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 και (ΕΚ) αριθμ. 1257/1999».
8.                          Όπως αναφέρεται στον οδηγό εφαρμογής της οδηγίας, «σχέδια και προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια των τρεχουσών αντίστοιχων περιόδων προγραμματισμού των κανονισμών 1260/1999/ΕΚ και 1257/1999/ΕΚ εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ΣΠΕ». Για την εφαρμογή, εξάλλου, της προμνησθείσης διατάξεως της κ.υ.α 107017/28.6.2006, εκδόθηκε η 127953/16.5.2007 ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία διευκρινίσθηκε ότι, για τα γενικά πολεοδομικά σχέδια που έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2000 – 2006 και υλοποιούνται με πόρους του Γ΄ Κ.Π.Σ., δεν τηρείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
9.                           Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται, περαιτέρω, ότι τα Γ.Π.Σ. που δεν ολοκληρώθηκαν εντός της προγραμματικής περιόδου του Γ΄ Κ.Π.Σ. και τα οποία εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Ε.Σ.Π.Α. ή στον κρατικό προϋπολογισμό, δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής αποφάσεως του 2006, εφόσον έχει ήδη περατωθεί, με την έγκριση της σχετικής μελέτης, το Β1 στάδιο της οικείας διαδικασίας εγκρίσεώς τους που περιλαμβάνει την υποβολή της κύριας πρότασης πολεοδομικής οργανώσεως(υπ’ αριθ. 9572/1845/6.4.2000 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων», Δ΄ 209). Αντίστοιχη έννοια αποδόθηκε στις προαναφερόμενες διατάξεις και με νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (131334/15.10.2010).
10.                      Εν προκειμένω, η μελέτη του επίμαχου γενικού πολεοδομικού σχεδίου Κορίνθου είχε υπαχθεί, στο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης «Περιβάλλον 2000 – 2006». Όπως προκύπτει από την τέταρτη αναθεωρημένη έκδοσή του, βασικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος, με το οποίο επιχειρείται η συσχέτιση της περιβαλλοντικής πολιτικής με τις επιμέρους τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων, είναι «η προστασία, διαχείριση, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως βασικού παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών» και «η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και τις διεθνείς κατευθύνσεις και δεσμεύσεις … για την αειφόρο ανάπτυξη».
11.                      Ένας δε από τους άξονες προτεραιότητας επιχειρησιακού προγράμματος είναι ο άξονας 7 «Χωροταξία, Πολεοδομία και Αναπλάσεις», στον οποίο εντάσσεται η εκπόνηση μελετών χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, η εφαρμογή πιλοτικών και ειδικών χωρικών παρεμβάσεων χωροταξικού, περιβαλλοντικού, πολεοδομικού και μητροπολιτικού χαρακτήρα, καθώς και η εκπόνηση πολεοδομικών μελετών, μελετών πράξεων εφαρμογής και κτηματογράφησης.
12.                      Ως γενικοί στόχοι του συγκεκριμένου άξονα προτεραιότητας καθορίζονται «η ανάσχεση της αστικοποίησης και η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών οικισμών, ώστε να μην απαξιώνεται η ύπαιθρος και να εξασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη των αστικών κέντρων», «ο καθορισμός χρήσεων γης, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την αύξηση και προστασία των ελεύθερων και πράσινων χώρων και στη διευκόλυνση των μεταφορών και επικοινωνιών», καθώς και «η ανάπλαση περιοχών, και οικιστικών συνόλων με τις οποίες ενισχύεται η τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομία». Ειδικοί στόχοι του ίδιου άξονα είναι «η προώθηση στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού», «η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάδειξης και αναβάθμισης του δομημένου και ιστορικού περιβάλλοντος», «η υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης σε τουριστικές περιοχές», «η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την αειφόρο οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της (εφαρμογή της Habitat II Agenda)», «η δημιουργία νέων ή η βελτίωση υφισταμένων χώρων πρασίνου και προώθηση «πράσινων» διαδρομών μέσα στην πόλη, οι οποίες θα συνδέουν εστίες πρασίνου και υπαίθριων δραστηριοτήτων», «η ανάδειξη περιοχών μέσα στην πόλη με ιδιαίτερη σημειολογική και αντιληπτική σημασία, καθώς και με ιδιαίτερο πολεοδομικό ή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και αποκατάσταση μεμονωμένων αξιόλογων διατηρητέων δημόσιων κτιρίων», καθώς και «αναπλάσεις εθνικής σημασίας ή καινο-
 
τόμου χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση σε κέντρα πόλεων που αποτελούν πόλο οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης για ευρύτερες περιοχές».
13.                      Περαιτέρω, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας συνάγεται ότι κατά τον σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας. Η ίδια μέριμνα πρέπει να επιδεικνύεται και, κατά την εκ μέρους των εθνικών αρχών, προπαρασκευή προτάσεων για ένταξη συγκεκριμένων έργων στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα, τα οποία, όπως, άλλωστε, και οι υπαγόμενες σε αυτά πράξεις πρέπει, επιπλέον, να είναι απολύτως συμβατές με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Η συμβατότητα, εξάλλου, αυτή, όπως και η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, αποτελούν κριτήρια επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών, η συνδρομή των οποίων ελέγχεται τόσο κατά το στάδιο της αρχικής εγκρίσεως των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και κατά τα χρονικώς επόμενα στάδια αξιολόγησης της υλοποίησης τους. Οι διαπιστώσεις αυτές ισχύουν, κατά μείζονα λόγο, για σχέδια που εντάσσονται, όπως εν προκειμένω, σε συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα, πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι η προστασία, η διαχείριση, η αναβάθμιση και η ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και στο οποίο ενσωματώνονται, υπό τη σκέπη αυτοτελούς άξονα προτεραιότητας, δράσεις, ενέργειες και πράξεις που αφορούν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και τον εν γένει βιώσιμο σχεδιασμό των χρήσεων γης.
14.                      Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βάσει των ισχυρισμών των αντιδίκων, η πρώτη προπαρασκευαστική πράξη για το γενικό πολεοδομικό σχέδιο Κορίνθου, ήταν η από 14.06.2002 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του Γ.Π.Σ., ενώ η υπ’ αριθ. 19379/1207 απόφαση έγκρισης του αυτού Γ.Π.Σ. εξεδόθη το έτος 2013 (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/05.07.2013). Το στοιχείο αυτό, ήτοι το μεγάλο χρονικό διάστημα, που μεσολάβησε μεταξύ πρώτης, κατά τους αντιδίκους, προπαρασκευαστικής πράξης και της απόφασης έγκρισης του οικείου Γ.Π.Σ., καθιστά αναγκαία την εκπόνηση ΣΜΠΕ.
15.                      Ωστόσο, το συγκεκριμένο γεγονός δεν αρκεί, για να καταστήσει υποχρεωτική την τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής εκτιμήσεως, δεδομένου ότι η ένταξή του Γ.Π.Σ. Κορίνθου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον 2000 – 2006» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έγινε με πράξη προγενέστερη της καταληκτικής προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως του έργου παρατάθηκε διαδοχικώς, με την έκδοση αντίστοιχων πράξεων, η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε στα μέσα του 2013. Επιπρόσθετα, με το υπ’ αρ. πρωτ. 109029/29-12-2008 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ αποφασίστηκε ότι «δεν είναι εφικτή η τήρηση της διαδικασία του άρθρου 7 της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/28-08-2006 ΚΥΑ» με το σκεπτικό ότι το ΓΠΣ βρισκόταν σε φάση διαδικασίας έγκρισης (Β2) και δεν θα είχε ουσιαστικό περιεχόμενο η τήρηση της διαδικασίας αυτής.
16.                      Ως εκ τούτου, καθίσταται, προδήλως αντιληπτό ότι το επίμαχο Γ.Π.Σ. εξαιρείται, δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 9 της οδηγίας, από το πεδίο εφαρμογής της. Τούτο διότι, ο επιδιωκόμενος σκοπός της διατάξεως αυτής συνίσταται στην αποτροπή του κινδύνου καθυστέρησης έργων και προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και, έχουν ήδη, προ της παρελεύσεως της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας, υποβληθεί σε κάποιου είδους διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.
 
17.                      Συνεπεία όλων των ανωτέρω, είναι σαφές, ότι ορθώς, χορηγήθηκε στην εταιρεία μας η υπ’ αριθ. πρωτ. 35407/3205/21.09.2017 Βεβαίωση Χρήσης Γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία βεβαιώθηκε ότι: «…στην θέση Βουκιάνα – Παπαλεονάρδου Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 19379/1207/2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013) είναι ΠΟΑΠΔ Ζ4.3 Ζώνες Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα, επιτρέπονται οι βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης», δεδομένου ότι η δραστηριότητα της μονάδας της εταιρείας μας, κατατάσσεται, με βάση το είδος της, σε μέσο βαθμό όχλησης, με αποθηκευτική της ικανότητα 375>10m3.
 
18.                      Επομένως, είναι σαφές ότι η δραστηριότητα της μονάδας μας είναι συμβατή με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημά μας, καθώς και το αίτημά μας, για τη χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων της μονάδας μας.
Α3. Ως προς την θετική γνωμοδότηση της αρχαιολογικής υπηρεσίας για την εγκατάσταση της μονάδας της εταιρείας μας.
 
 
 
1.                     Δυνάμει της διάταξης του άρθρου του άρθρου 8 του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011), όπου καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, που ισχύει για τις δραστηριότητες τύπου Β, όπως είναι και η δική μας, καθίσταται, προδήλως, αντιληπτό ότι δεν υφίσταται υποχρέωση εξασφάλισης γνωμοδότησης από την αρχαιολογική υπηρεσία, για την εγκατάσταση της μονάδας της εταιρείας μας.
2.                                                                                                                                               Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι βασική προτεραιότητα της εταιρείας μας ήταν η εξασφάλιση της νομιμότητας της δραστηριότητας της μονάδας, μέρος της οποίας αποτελεί και η τήρηση των διατάξεων του Ν. 3028/2002 περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς, εξασφαλίσαμε, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας, την υπ’ αριθ. 377352/246861/7169/812/02.10.2017 θετική υπό όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας.
 
3.                     Συνεπεία των ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι η πρόθεση της εταιρείας μας είναι η διασφάλιση της νομιμότητας της δραστηριότητάς μας, σε όλα τα επίπεδα και τις διαδικασίες, ακόμα και όταν αυτό δεν επιβάλλεται, ρητώς, από το νόμο. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημά μας, καθώς και το αίτημά μας, για τη χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων της μονάδας μας.
………………………….
Επειδή, δυνάμει των υπ’ αριθ. 3097/11.07.2016 αιτήσεων της εταιρείας, μας χορηγήθηκε η υπ’ αριθ. 3377/29.07.2017 άδειατης Περιφέρειας Πελοποννήσου, διάρκειας τριών ετών, για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, στη θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Κατόπιν, χορηγήθηκαν στην εταιρεία μας η υπ’ αριθ. 236/23.12.2016 Έγκριση Δόμησης και η υπ’ αριθ. 255/29.12.2016 Άδεια Δόμησης.
Επειδή, κάποιοι από τους περιοίκους και ιδιοκτήτες γειτνιαζόντων με την μονάδα της εταιρείας μας ακινήτων , κατέθεσαν τηνυπ’ αριθ. 28/03.01.2017 αίτησήτους, σύμφωνα με την οποία αιτήθηκαν την ανάκληση της προαναφερθείσας υπ’ αριθ. 3377/2017 άδειας εγκατάστασης της εταιρείας μας, καθώς και του, νομίμως, εκδοθέντος υπ’ αριθ. 3844/Φ.701.4/1023/20.10.2016 πιστοποιητικού πυροπροστασίας της μονάδας. Παράλληλα, την 09.01.2017, κατέθεσαν την υπ’ αριθ. 609/40/2017 αίτηση για την ανάκληση και της υπ’ αριθ. 255/2016 άδεια δόμησης της εταιρείας μας.
Επειδή, ο Δήμος Κορινθίων με την υπ’ αριθ. 16228/229/12.04.2017 απόφασή του, αναθεώρησε την υπ’ αριθ. 255/2016 άδεια δόμησης της εταιρείας μας, προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα, για τα οποία οι αντίδικοι προέβαλλαν αντιρρήσεις, αναφορικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας της εταιρείας μας. Επιπλέον, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας, με την υπ’ αριθ. 1713/12.05.2017 απόφασή του προχώρησε στην ανάκληση της άδειας εγκατάστασης της εταιρείας μας.
Επειδή, προέβημεν σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου να εκδοθούν, εκ νέου, η άδεια εγκατάστασης και η άδεια δόμησης για την μονάδα μας.
Επειδή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίου έχει, ήδη, εισηγηθεί θετικά, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 3229/24.01.2018 εισηγήσεως, για τη χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων.
Επειδή, με βάση την αποθηκευτική ικανότητα και τον συγκεντρωθέντα αριθμό μορίων, η δραστηριότητα της μονάδας μας, κατατάσσεται στην κατηγορία Β του Ν. 4014/2011.Συνεπώς, ορθώς έγινε η υπαγωγή της δραστηριότητας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
Επειδή, η δραστηριότητα της μονάδας μας είναι συμβατή με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από την υπ’ αριθ. πρωτ. 35407/3205/21.09.2017 Βεβαίωση Χρήσης γης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορινθίων.
Επειδή, εξασφαλίσαμε, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας, την υπ’ αριθ. 377352/246861/7169/812/02.10.2017 θετική υπό όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, μολονότι τούτο δεν επιβαλλόταν, ρητά, από καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.
Επειδή, η πρόθεση της εταιρείας μας είναι η διασφάλιση της νομιμότητας της δραστηριότητάς μας, σε όλα τα επίπεδα και τις διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας μας.
Επειδή, εξεδόθη η από 06.03. 2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (επισυνάπτεται) , δυνάμει της οποίας απερρίφθησαν όλες οι αιτιάσεις των αντιδίκων και συνεπώς, επιβεβαιώθηκε η νομιμότητα της άδειας εγκατάστασης της εταιρείας μας, γεγονός που επιβάλλει την άμεση χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, στην ειδική θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου.
Επειδή, ακόμη, το παρόν υπόμνημά μας υποβάλλουμε, ενώπιον του Συμβουλίου Σας, διατηρώντας εύλογο και προφανές έννομο συμφέρον.
Επειδή, τέλος, το παρόν υπόμνημά μας, υποβάλλεται, ενώπιον του Συμβουλίου Σας, παραδεκτώς και νομίμως, αυτό δε είναι καθ’ όλα νόμιμο, βάσιμο και αληθές.
 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
 
Να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημά μας.
Να μας χορηγηθεί άδεια διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, στην ειδική θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ – ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου.
 
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στο κ. Παπαπετρόπoυλο, εκπρόσωπο της εταιρείας
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εξ όσων ενθυμούμαι είχαμε αναβάλει στα τέλη Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά, για να γίνουν συνοπτικά υπομνήματα, να δώσουμε και κάποιες εξηγήσεις. Νομίζω έχει ενημερωθεί το Συμβούλιο.
Καινούργιες εξελίξεις, θα αναφερθώ εν τάχει. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η εταιρεία έχει πάρει πράγματι μια άδεια εγκατάστασης, η οποία προσεβλήθη με προσφυγή νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε για λόγους νομιμότητας. Και προσέφυγαν όπως είχαν κάθε δικαίωμα, αλίμονο, οι αντίδικοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ζήτησαν προσωρινή διαταγή και αναστολή ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, επαναλαμβάνω της άδειας εγκατάστασης, η οποία απορρίφθηκε, με την αιτιολογία ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία βλάβη και αυτή τη στιγμή δε μπορεί να λειτουργήσει καμία επιχείρηση.
Και έρχομαι στην ουσία του επιχειρήματός μου. Δε μπορεί να λειτουργήσει καμία επιχείρηση δική μας δηλαδή, που ζητάμε από εσάς απλώς άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων, διότι εφόσον την πάρουμε αν την εγκρίνετε, όπως έχετε κάθε δικαίωμα, θα πρέπει μετά να εξασφαλίσουμε οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας. Επομένως σήμερα δεν τελειώνει κάτι, είτε εγκρίνετε την άδεια είτε δεν την εγκρίνετε, δεν πρόκειται να τελειώσει. Εχουμε πολύ, έχουμε κάποια διαδικασία ακόμα, όχι πολύ χρονοβόρα, υπάρχει διαδικασία. Και αν απορρίψετε, όπως δεν υπάρχει βέβαια για εμάς κανένας νόμιμος λόγος γι’αυτό, πάλι θα υπάρξει ανάλογη διαδικασία.
Εκείνο που δε μπορεί να υπάρξει για δύο λόγους, όχι επειδή εμείς θα ασκήσουμε φυσικά τα νόμιμα δικαιώματά μας, αυτό είναι αυτονόητο, δεν πρόκειται η εταιρεία η οποία έχει δαπανήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέχρι τώρα, να περιμένει τον Ιούνιο του 2019, που στην καλύτερη περίπτωση εξ όσων γνωρίζω και ο καλός συνάδελφος θα το επιβεβαιώσει θεωρώ, θα βγει ενδεχομένως η απόφαση αυτή του ΣτΕ, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα, δεν είναι δυνατόν επαναλαμβάνω η εταιρεία να περιμένει, όταν έχει μπροστά της τέτοια διαδικασία μεγάλη. Δηλαδή εφόσον δοθεί η άδεια εισόδου και εξόδου την οποία καλείστε να εγκρίνετε, θα πάμε μετά για οικοδομική άδεια και μετά για άδεια λειτουργίας. Δεν έχουμε το περιθώριο να χάσουμε ούτε μία ημέρα. Θα πάρετε την απόφασή σας νομίμως, θα πάρετε τη νόμιμη απόφαση που εσείς νομίζετε και εμείς θα προχωρήσουμε από ‘κει και πέρα στην άλλη διαδικασία.
Εάν περιμένουμε τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως που έχουν ασκήσει οι αιτούντες στις 13 Ιουνίου, υπάρχουνε δύο πολύ μεγάλα προβλήματα.  
 Πρώτον… αυτές οι υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην τεράστια πλειοψηφία των περιπτώσεων δε συζητούνται, επομένως κατά πάσα πιθανότητα δε θα συζητηθεί, θα πάρει κάποια αναβολή οίκοθεν, όχι από εμάς. Αλλά εγώ θα πάω στο σενάριο της σύντμησης του χρόνου. Ακόμα και αν συζητηθεί στις 13 Ιουνίου, πράγμα απίθανο επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν πρόκειται φυσικά, το γνωρίζουν όλοι, όλοι διαμαρτύρονται πόσο αργεί να εκδώσει αποφάσεις το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν πρόκειται να κάνει εξαίρεση στη δική μας περίπτωση φυσικά, θα εκδώσει το συντομότερο λέω τον Ιούνιο του 2019. Δεν είναι δυνατόν η εταιρεία έχοντας απωλέσει ήδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, να περιμένει και να μην ασκήσει τα αποζημιωτικά της δικαιώματα. Δεν υπονοώ τίποτα, είμαι ξεκάθαρος. Ανεξαρτήτως λοιπόν αυτών των πραγμάτων, μπορεί να τα εκλάβει κανείς όπως θέλει, μιλάω για την πραγματικότητα.            Θα πάρετε την απόφαση την οποία νομίζετε. Είναι πλήρως νόμιμη η εγκατάστασή μας. Εχει κριθεί σε προσωρινό επίπεδο η 34/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας που μας δικαίωσε πλήρως. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή η παραμικρή βλάβη, δε μπορεί να υφίσταται βλάβη αυτή τη στιγμή. Είναι νόμιμη η επιχείρηση. Εχει τηρηθεί πλήρως η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εχουν τηρηθεί πλήρως οι διατάξεις της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας. Προβλέπεται με βάση τις ισχύουσες χρήσεις γης από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προβλέπεται η εγκατάσταση. Και κυρίως έχει διευθετηθεί το ρέμα. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Θα πάρετε απόφαση νόμιμη, είμαι βέβαιος γι’αυτό, εάν νομίζετε ότι δεν πρέπει να εγκρίνετε την άδεια εισόδου-εξόδου, βρείτε κάποιο λόγο, εγώ δε μπορώ να τον δω, το Συμβούλιο θα τον δει.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. ΚΟΣΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ,δικηγόρo τωv κατoίκωv και κάτoικo της περιoχής.
ΚΟΣΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω, γιατί τα ‘χω ξαναπεί στο παρελθόν. Θα πω όμως κάτι. Δυστυχώς η εταιρεία, που δεν ξέρω ποιος το έχει συντάξει αυτό το έγγραφο, έχει κοινοποιήσει ένα υπόμνημα το οποίο είναι εντελώς ψευδές. Μιλάει ότι υπάρχει απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου που απέρριψε την αίτησή μας. Υπάρχει τέτοια απόφαση; Καμία. Ματαίωση από εμάς υπήρξε, διότι ανακλήθηκε η άδεια εγκατάστασης και η άδεια, η οικοδομική άδεια.              
 
 
Αναφέρει στη συνέχεια ότι έχει γίνει αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Εχει γίνει αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας; Εχει γίνει ανάκληση της οικοδομικής άδειας. Εχουν επιβληθεί πρόστιμα. Εχουν κριθεί αυθαίρετα όλα τα κτήρια και δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν κατεδαφιστεί, πρέπει και να κατεδαφιστούν.
Ακουσα εδώ για την υπ’αριθμ. 34/18 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρετε τι είναι αυτό που λέει ο συνάδελφος; Είναι προσωρινή διαταγή επί αιτήσεως αναστολής. Μιλάει για την άδεια εγκατάστασης, μα εδώ είναι η άδεια εισόδου-εξόδου. Τι σχέση έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας και όλα αυτά που ακούω; Να σας διαβάσω το κείμενο, για ποιο λόγο βγήκε αυτή; Αυτή εδώ είναι η απόφαση. Απορρίπτεται, διότι εφόσον δεν έχει εκδοθεί προεχόντως η άδεια λειτουργίας, αλλά και η άδεια δόμησης εγκατάστασης, η βλάβη την οποία επικαλούνται οι αιτούντες δε θα προκύψει αμέσως. Στην ουσία λοιπόν εφόσον εκδοθεί άδεια οικοδομής και εγκατάστασης, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
                Ομως τι σχέση έχει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με την άδεια εγκατάστασης; Καμία. Εσείς κρίνετε άδεια εισόδου-εξόδου.
                Ακούστε και κάτι το οποίο πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Αυτή η εγκατάσταση απαιτεί κυκλοφοριακή σύνδεση, κόμβο, όχι άδεια εισόδου-εξόδου. Είναι κατηγορία Α και όχι Β. Είναι κατηγορία Α’ σύμφωνα με το άρθρο 24 του Βασιλικού Διατάγματος 460/1970. Χρειάζεται κυκλοφοριακή σύνδεση. Ξέρετε γιατί θέλουν άδεια εισόδου-εξόδου και όχι κυκλοφοριακή σύνδεση; Διότι η κυκλοφοριακή σύνδεση στο σημείο αυτό θέλει κόμβο και δε γίνεται με τίποτα. Και δεύτερον χρειάζεται και για να πάρουνε κυκλοφοριακή σύνδεση η Πολεοδομία Κορίνθου να δώσει την έγκρισή της. Τι έγκριση να δώσει η Πολεοδομία Κορίνθου, όταν υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα; Οταν επιβληθεί πρόστιμα και δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Δεν έχουνε πάει στο ΣΥΠΟΘΑ. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί όλα αυτά; Ξέρετε γιατί; Ζητούν λοιπόν από εσάς να παρανομήσετε, δίνοντας άδεια εισόδου-εξόδου, ώστε να βγάλουν άδεια οικοδομής και να γλιτώσουν την καταβολή των 80.000 ευρώ, που ‘ναι τα πρόστιμα. Τότε λοιπόν θα είσαστε παράνομοι, όχι όταν καλείστε να εφαρμόσετε τη νομιμότητα.
Θέλει μεγάλη προσοχή αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς για ακόμα μια φορά, επειδή είχανε προηγηθεί ανακλήσεις της άδειας εγκατάστασης, της οικοδομικής άδειας, έχει παρελθόν το ζήτημα, συνεχίζει η εταιρεία την παραβατική της συμπεριφορά. Ηδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση -δε θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή στο ποινικό ζήτημα- εις βάρος των μελών της εταιρείας και του μηχανικού.
Εξετάστε όμως ότι στο σημείο αυτό υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία, δικιά σας, η οποία έχετε αποφασίσει ότι θα γίνει το νέο κλειστό γυμναστήριο της πόλης της Κορίνθου, ακριβώς δίπλα στην εγκατάσταση, απόφαση πολύ παλιά του 2008. Είναι ποτέ δυνατόν να έρθετε εσείς τώρα και να εγκαταστήσετε μια εγκατάσταση SEVESO III; Ξέρετε τι θα έχει μέσα; Δεν έχει υγραέριο, έχει προπάνιο κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα έχει προπάνιο. Γνωρίζετε όλοι την πτητικότητα του προπανίου. Η ακτίνα εκρήξεως και εγκατάλειψης της περιοχής είναι 1 χιλιόμετρο περιμετρικά. Προαστιακός Σιδηρόδρομος, Νέα Εθνική Οδός, κατοικίες μας, όλες αυτές καταστρέφονται, μέχρι και το κέντρο της πόλης της Κορίνθου.
                Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν είμαστε εναντίον των επενδύσεων στην περιοχή μας. Ξέρετε για τι επένδυση μιλάμε; Θα απασχοληθούν 3 άτομα. Ολα θα γίνονται με μεταφορές τεραστίων φορτηγών προπανίου σε όλη την Πελοπόννησο. Τρία άτομα από τη Ρόδο, αυτή είναι η επένδυση. Αυτή την επένδυση την οποία κάλλιστα μπορούν να την κάνουν στη ΒΙ.ΠΕ., ξέρετε γιατί θέλουν να την κάνουν εκεί; Διότι ο μηχανικός της εταιρείας είναι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που πούλησε στην εταιρεία. Φταίμε εμείς όταν έκανε αυτό το επιχειρηματικό λάθος ή φταίτε εσείς όταν έκανε αυτό το επιχειρηματικό λάθος η εταιρεία;
Λοιπόν, κ. Πρόεδρε πραγματικά επειδή είναι τα σπίτια μας εκεί, οι περιουσίες μας, θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, να εφαρμοστεί η νομιμότητα, να προστατεύσετε την περιοχή και το περιβάλλον. Κοιτάχτε κ. Πρόεδρε, υπάρχει και ένα ρέμα εκεί, δεν έχει οριοθετηθεί; Η είσοδος-έξοδος διασχίζει το ρέμα. Αν είναι δυνατόν με τέτοιο στυλ και τέτοιο, τέτοιο, τι να πω, δε μπορώ να το χαρακτηρίσω, να έρχεται η εταιρεία και να λέει, ξέρετε κάτι, έχουμε δώσει λεφτά, προσέξτε. Μα δεν υπάρχει ρέμα; Δεν υπάρχουν το Διίσθμιο τείχος που διέρχεται; Δεν υπάρχουν κάποια πράγματα εκεί πέρα;
                Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι να τα εξετάσετε όλα αυτά και να απορρίψετε το αίτημα.
                Το θέμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά την άδεια εγκατάστασης, όχι την άδεια εισόδου-εξόδου. Σημειωτέον, η προηγούμενη άδεια εισόδου-εξόδου που ‘χαν πάρει, ακυρώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο κατόπιν προσφυγής μας. Γιατί ακυρώθηκε, βεβαίως, άδεια εισόδου-εξόδου, είχε δοθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ακυρώθηκε από εμάς από το Διοικητικό Εφετείο, έχω την απόφαση εδώ.
Ακυρώθηκε η άδεια εισόδου-εξόδου, ακυρώθηκε η άδεια εγκατάστασης, ακυρώθηκε η άδεια οικοδομής. Ξέρετε γιατί ακυρώθηκε; Γιατί θα τα πούμε όλα. Ηταν όλα ψευδή στοιχεία. Ανέφεραν αγροτικό δρόμο, ενώ ήταν δουλεία διόδου, για να πάρουν την αρτιότητα. Αυτή είναι η εταιρεία. Αυτό είναι το επιχειρηματικό κέρδος, το οποίο δεν σκέφτεται ψυχές και ανθρώπους. Δε θέλω να το κάνω δραματικό, δεν έχω καμία ανάγκη. Νομικά σας το λέω σαν δικηγόρος, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα, το τερατούργημα να προχωρήσει.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους Δημοτικούς Συμβούλους:
 
 
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Επειδή είχε ξαναέρθει αυτό το θέμα την περασμένη φορά και είχε γίνει μάλιστα και επεισόδιο μ’εμένα αφορμή, θα ήθελα να πάρω μια θέση τώρα. Επειδή δε μου αρέσει να μιλάω αυθαίρετα και επειδή οι πιο πολλοί από ‘δω μέσα πιστεύω από εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους δεν έχουν πάει να δούνε την εγκατάσταση εκεί πέρα, εκτός αν κάνω λάθος, οι πιο πολλοί είπα, όχι όλοι, πήγα πριν λίγο καιρό. Οντως έχουν γίνει πάρα πολλές οικοδομικές εργασίες, έχει ξοδέψει η εταιρεία αρκετά χιλιάδες ευρώ. Αλλά η εταιρεία κοιτάει το κέρδος της και πώς θα είναι πιο λειτουργική. Αυτό εμάς δε μας απασχολεί όμως. Εμείς έχουμε να κρίνουμε ένα πράγμα.
Πηγαίνοντας σε αυτή την περιοχή, που τη γνωρίζετε όλοι, διαπίστωσα ότι από την, συνορεύει αυτό το έργο με 6 κατοικίες οι οποίες κατοικίες Κορινθίων συμπολιτών μας είναι δεκαετίες εκεί, δεν είναι εγκαταλελειμμένες. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν εκεί. Και ερχόμαστε εμείς να αποφασίσουμε απλά πράγματα. Είμαστε με το συμφέρον της εταιρείας ή είμαστε με το συμφέρον των Κορινθίων, των συμπολιτών μας; Θα ήθελε κάποιος από ‘δω μέσα να είναι το σπίτι του εκεί πέρα, από εμάς τους συμβούλους; Δε νομίζω να καθότανε με τα χέρια σταυρωμένα και να άκουγε. Ετσι είναι τα πράγματα. Αρα καλούμαστε όλοι και αυτό είναι αποτύπωμα στην κοινωνία, θα μείνει στην κοινωνία μας η ψήφος, το δίλημμα είναι ένα, δεν υπάρχει δίλημμα ή είμαστε με την εταιρεία ή είμαστε με τους Κορίνθιους, απλά πράγματα.
ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αν δεν κάνω λάθος η εισήγηση είναι η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εγώ επειδή τοποθετήθηκα στην προηγούμενη συνεδρίαση και τα είπα ξεκάθαρα και στην προηγούμενη συνεδρίαση βέβαια παρέμενα στην παράταξη, την πλειοψηφούσα παράταξη, στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκα, τα ίδια είπα και τότε, τα ίδια θα σας πω και σήμερα με 4 κουβέντες. Είμαι ξεκάθαρα υπέρ των επενδύσεων. Δεν έχω διστάσει όμως μέχρι σήμερα αυτά τα σχεδόν 20 χρόνια που είμαι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, 16 χρόνια περίπου, 17, δεν έχω διστάσει να πάω κόντρα και στους κατοίκους, αν κρίνω ότι κάποιες αδικαιολόγητες προφάσεις δεν αφήνουν επενδύσεις.
Εδώ όμως, το είπα και την προηγούμενη, είναι ξεκάθαρη η υπόθεση. Εχουμε πάρει και έχουμε θεσμοθετήσει το Βιομηχανικό Πάρκο του Δήμου, υπάρχει ΦΕΚ, είναι νόμιμο, μπορεί οποιοσδήποτε είτε Κορίνθιος -και δεν το βάζω εγώ αγαπητέ Γιάννη αν είναι Κορίνθιοι ή μη Κορίνθιοι, είμαι σκληρός σε αυτά- μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε να βάλει το θέμα, να πάει στο Βιομηχανικό Πάρκο ή στο Βιοτεχνικό Πάρκο που έχει θεσμοθετηθεί με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το 2013, να κάνει την όποια επένδυση και εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.    
Ο συγκεκριμένος χώρος δεν ενδείκνυται και όχι μόνο δεν ενδείκνυται για τέτοια επένδυση, αλλά δημιουργεί και προβλήματα. Είναι τα σπίτια δίπλα, δίπλα, όμορες οι ιδιοκτησίες, υπάρχει σοβαρό θέμα.
Δεύτερον, έχουμε πάρει απόφαση, το είπα επί προεδρίας μου το 2008, ’10 κάπου εκεί, να κάνουμε το κλειστό γυμναστήριο, δεν έχει αλλάξει αυτή η απόφαση. Μάλιστα είχαμε παραχωρήσει το χώρο στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων για να γίνει με το ΣΔΙΤ. Η απόφαση αυτή δεν έχει αλλάξει, υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν σήμερα να ‘ρθούμε και να συναινέσουμε στην εγκατάσταση της επένδυσης;
Και επειδή η απόφαση του Σώματος είναι καθαρά πολιτική απόφαση, δε μπαίνω εγώ στα διαδικαστικά αν έχω εισήγηση της Υπηρεσίας, αν ήταν έτσι, δε χρειαζόταν να έρθει το θέμα καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας πει η Υπηρεσία, να απαντήσει και να πει, ναι παίρνετε την άδεια εισόδου-εξόδου για την κυκλοφοριακή σύνδεση. Είναι πολιτική απόφαση και την επεκτείνω εγώ τουλάχιστον με την έγκριση ή μη της συγκεκριμένης επένδυσης. Λέω ξεκάθαρα ότι στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη τοποθεσία είναι αδύνατον εγώ να συνηγορήσω να λειτουργήσει τέτοια επιχείρηση. Και δεν το λέω για να χαϊδέψω αφτιά, το έχω κάνει κόντρα και σε τέτοιες και με προσωπικό κόστος. Δε μπορεί, πρέπει να το καταλάβουμε. Και καλό θα είναι η επιχείρηση τώρα που είναι στα σπάργανα η εταιρεία και έχει αρχίσει τις εγκαταστάσεις, να σταματήσει και να βρει ένα νέο χώρο και να πάρει και την έγκριση του Σώματος και να έχει καλή συνεργασία με το Δήμο.
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ:Με βάση τα λεγόμενα του κ. Κοσμά η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι και θεωρείται εγκατάσταση Α’ κατηγορίας, που σημαίνει ότι για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπάρχει το Βασιλικό Διάταγμα 465/1970, που ρυθμίζει και προβλέπει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις χορήγησης σχετικών αδειών. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μία περίπτωση όπου θα πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί κυκλοφοριακή σύνδεση, έτσι; Εδώ στην περίπτωσή μας το αίτημα όπως έρχεται, το θέμα όπως έρχεται μιλάει για άδεια διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου και όχι κυκλοφοριακή σύνδεση. Για να πάμε λοιπόν σε κυκλοφοριακή σύνδεση ως εγκατάσταση Α κατηγορίας, θα πρέπει να προβλεφθεί κυκλοφοριακός κόμβος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την οποία έχω, είναι η 3638/2015, που προβλέπει ακριβώς και λέει, αναφέρεται ακριβώς στις περιπτώσεις και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται όσον αφορά τη χορήγηση της σχετικής άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης. Δε χρειάζεται νομίζω να αναφέρω, το λέει ξεκάθαρα ότι στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται κυκλοφοριακή σύνδεση, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ανεξάρτητα από αυτό, έχω να πω το εξής. Οτι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που συνεδρίασε στις 22/10/2017, δεδομένου ότι είχε ανακληθεί τότε η οικοδομική άδεια, έχουν κριθεί όλα τα κτίσματα μέσα στο χώρο, όσα έχουν κατασκευαστεί, ως αυθαίρετα, μη νόμιμα. Τότε λοιπόν ανεβλήθη η λήψη απόφασης το 2017,
λέω συνεδρίαση στις 22/10/2017, ανεβλήθη η έκδοση απόφασης, προκειμένου η εταιρεία να νομιμοποιήσει τα κτίσματα, τα οποία είχαν, κηρύχτηκαν μη νόμιμα, λόγω του ότι ανακλήθηκε η άδεια, η άδεια δομήσεως, η άδεια
 
κατασκευής. Κατά συνέπεια αυτό δεν έχει αλλάξει απ’ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, δε νομιμοποιήθηκαν ποτέ και δεν κατεβλήθη το παραμικρό πρόστιμο ή η παραμικρή δαπάνη όσον αφορά τη νομιμοποίησή τους. Κατά συνέπεια το θέμα είναι σε εκκρεμότητα όσον αφορά την απόφαση που είχαμε πάρει 22/10/2017, ανεξάρτητα το ότι έχω πειστεί απόλυτα ότι αυτή η εγκατάσταση ως εγκατάσταση Α κατηγορίας χρειάζεται κυκλοφοριακή σύνδεση. Η άδεια αυτή η οποία εισάγεται σήμερα, είναι άσχετη και δεν… όχι μόνο δεν εξυπηρετεί, είναι μη νόμιμη λήψη αδείας απ’το Δημοτικό Συμβούλιο για άδεια εισόδου-εξόδου, διαμόρφωση άδειας εισόδου-εξόδου στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.                 Γι’αυτό η πρότασή μου και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να απορριφθεί το σχετικό αίτημα.
ΝΤΙΓΚΙΡΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Εδώυπάρχει μια εισήγηση, είναι, ό,τι έχει φέρει η Ποιότητα Ζωής. Τώρα από ‘κει και πέρα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα αποφασίσει.
Για εμένα λοιπόν το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό. Δε μπαίνουμε στη λογική ούτε αν θέλει κυκλοφοριακή σύνδεση ούτε αν θέλει είσοδο-έξοδο. Το θέμα είναι αν συμφωνούμε, γιατί πρώτη φορά, εμάς εδώ δε μας ήρθε άδεια εγκατάστασης, έτσι δεν είναι; Εδώ έχει έρθει μια άδεια εγκατάστασης κι εμάς μας λένε δώστε είσοδο-έξοδο. Ποτέ δε ρωτήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο αν συμφωνεί με το να δημιουργηθεί μία τέτοια εγκατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο, ποτέ. Αρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εκείνο που καλούμαστε να αποφασίσουμε δεν είναι τόσο η είσοδος-έξοδος, αλλά αν συμφωνούμε να γίνει μια τέτοια εγκατάσταση δίπλα σε ένα χώρο που τον έχουμε χαρακτηρίσει ότι θέλουμε να γίνει χώρος αθλοπαιδιών, θέλουμε να γίνει κλειστό γυμναστήριο, ότι υπάρχουνε σπίτια, ότι υπάρχουνε χίλια δυο πράγματα. Αυτό αποφασίζουμε σήμερα.
Και δε χρειάζεται, έτσι, γιατί ακούστηκε και αυτό εδώ πέρα, έτσι, μέσα εδώ αποφασίζουμε κατά συνείδηση. Δίνουμε ή δε δίνουμε, εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε, έτσι και υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό από πίσω. Και το πολιτικό σκεπτικό λέει, θέλουμε να γίνει μια τέτοια εγκατάσταση εκεί ή δε θέλουμε; Είναι πάρα πολύ απλό. Η τοποθέτηση η δική μου είναι όχι κατηγορηματικά και τελειώνει η ιστορία εκεί. Δε μπαίνουμε σε λεπτομέρειες.       
Τώρα το αν θέλει κυκλοφοριακή σύνδεση ή θέλει είσοδο-έξοδο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θέλει, είναι λεπτομέρεια, δε μας αφορά. Απ’τη στιγμή που δε συμφωνούμε με κάτι τέτοιο να γίνει εκεί πέρα, δε μας αφορούν αυτές οι λεπτομέρειες, απορρίπτεται το όποιο αίτημα και τελειώνει η ιστορία εκεί. Και δε μπορεί κανείς να καταλογίσει την οποιαδήποτε καθυστέρηση σε οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Και δεν υπάρχει το παραμικρό. Γιατί όποιος πήγε στο συγκεκριμένο χώρο, έπρεπε να ρωτήσει, έπρεπε να δει, έπρεπε να ενημερώσει, έπρεπε χίλια δυο πράγματα.
ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Επισημαίνω ότιτο Δημοτικό Συμβούλιο είναι πιο ώριμο από την προηγούμενη φορά, που εδώ μετά βίας έτσι αποφασίσαμε την αναβολή της συζήτησης και χαίρομαι γι’αυτό. Ισως αυτή έτσι η δημοκρατική έκφραση απελευθερώνει συνειδήσεις, απελευθερώνει έτσι δυνάμεις, οπότε θα καταλήξουμε σε καλύτερα έτσι συμπεράσματα.
Από την άποψη αυτή νομίζω ότι εδώ πέρα μιλάμε για μία νέα μονάδα μεγάλης επικινδυνότητας, δίπλα σε κατοικίες και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δε μιλάμε λοιπόν για οποιαδήποτε επένδυση και εκτός βιομηχανικής περιοχής, που ακόμα και στη βιομηχανική περιοχή δεν ξέρω αν αυτή η εγκατάσταση μπορεί να πάρει άδεια, η οποία μάλιστα διαβάζω, γιατί τυχαίνει λόγω επαγγέλματος να ξέρω δυο πράγματα παραπάνω, ότι έχει απαλλαγεί και από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μία, ποια μονάδα, η μονάδα η οποία έχει σχέση με πόσο, 135.000 τόνοι, πόσοι είναι το υγραέριο και το προπάνιο; 375. Επομένως λοιπόν νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να βάλουμε τους κατοίκους και την ευρύτερη περιοχή σε αυτή τη διαδικασία, του 1 στα χίλια, ένα στο ένα εκατομμύριο, δεν έχει σημασία, αυτού του κινδύνου, δεν υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Ηδη υπάρχουν και άλλες μονάδες τέτοιας παρόμοιας φύσης με πολύ μικρότερες δεξαμενές στην ευρύτερη περιοχή.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η μονάδα δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου, πολιτικά βλέποντας το θέμα και από άποψη ασφάλειας των κατοίκων και της περιοχής και του Προαστιακού και της Εθνικής Οδού και ό,τι άλλο. Και μια περιοχή γενικά που έχει, αναπτύσσεται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Απ’αυτή την άποψη κακώς νομίζω ακόμα και η πρώτη άδεια η οποία δόθηκε, κακώς είχε δοθεί, έβαλε και την εταιρεία σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω τώρα, ούτε θα κάνουμε το ψυχόγραμμα της εταιρείας, γιατί προφανώς το βασικό είναι ότι θέλει με αυτή τη διαδικασία να αποκομίσει ένα κέρδος, όπως είναι όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Εμείς θέλουμε το κέρδος όμως των κατοίκων της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής και αυτό είναι το κριτήριο. Νομίζω λοιπόν ότι έχει εμπλακεί ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να απεμπλακεί. Δεν πρέπει να δοθεί κατά τη γνώμη μου η άδεια εισόδου-εξόδου σε μια τέτοια μονάδα με τέτοια επικινδυνότητα στην περιοχή. Να μην εμπλακούμε άλλο σε αυτή τη διαδικασία. Ηδη νομίζω κακώς μέχρι τώρα έχουμε εμπλακεί με αυτό τον τρόπο. Νομίζω ότι πέρασε ξώφαλτσα, δεν ξέρω πώς είχε περάσει, με ποιο τρόπο μεθοδεύτηκε, χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια μονάδα να είναι στα πλαίσια. Και δε βάζω τις άλλες παραμέτρους που έβαλε και ο κ. Κοσμάς όσον αφορά έτσι τα αρχαιολογικά κωλύματα, το θέμα των ρεμάτων και ό,τι άλλο κώλυμα υπάρχει, που κι εκεί φαίνεται να υπάρχουν κωλύματα συγκοινωνιακής σύνδεσης, όλα αυτά τα οποία είναι κωλύματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και αυτά σοβαρά, αλλά το βασικό είναι αυτό.
 
 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αυτό το οποίο σίγουρα θέλουμε εμείς να αποφασίσουμε, δεν είναι η άδεια εισόδου και εξόδου ουσιαστικά, είναι αν θα λειτουργήσει ή όχι η υπηρεσία, η επιχείρηση. Αυτά θα μπορούσαν να ‘χαν αποφευχθεί, με δύο τρόπους. Αν το Γενικό Πολεοδομικό προέβλεπε ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις. Και αν η Περιφέρεια διάβαζε τα ψιλά γράμματα του νόμου. Γιατί το ότι δεν το απαγορεύει τη χρήση γης, η επιτρεπόμενη χρήση γης τη δημιουργία αυτής της επιχείρησης, υπάρχουν και κάποιες παράγραφοι που λέει, εκτός και… και μέσα εκεί είναι και η επικινδυνότητα. Η Περιφέρεια από μόνης της εφόσον της πήγε το θέμα, θα ‘πρεπε να το παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να ειπωθεί τότε η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου και να αποφευχθούν είτε τα έξοδα είτε περαιτέρω τέτοιες ενέργειες. Ενα πράγμα το οποίο θα ‘θελα να ρωτήσω λίγο τις πλευρές, θα μου επιτρέψουνε, όσον αφορά το υδατόρεμα. Ακουσα ότι έχει διευθετηθεί.  Όχι, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, έτσι; Αυτή τη στιγμή έχετε στα χέρια σας εσείς κάποια έγκριση για υδατόρεμα; Εχετε εσείς στα χέρια σας κάποια έγκριση για τη διαχείριση του υδατορέματος; Υπάρχει; Θεωρώ τότε ότι δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο κύριος λόγος ο οποίος μας επιτρέπει, να μην εγκρίνουμε την είσοδο και την έξοδο, πέρα απ’το ότι προσωπικά διαφωνώ πλήρως με τη λειτουργία. Διαφωνώ, διαφωνώ πλήρως. Η εταιρεία το ήξερε ότι είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, όφειλε να παρουσιάσει αυτή την απόφαση εφόσον υπάρχει, εδώ στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή δεν την έχετε στα χέρια σας, δεν τη βλέπω, δεν υπάρχει, για μένα είναι ανύπαρκτη αυτή τη στιγμή. Επομένως θεωρώ ότι έχω κάθε νόμιμο δικαίωμα να μην εγκρίνω την έγκριση της εισόδου και εξόδου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης. Πέρα από το ότι προσωπικά και εγώ είμαι αντίθετος στη λειτουργία αυτής της επιχείρησης στο συγκεκριμένο σημείο.
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Περίμενα να ακούσω από τον κ. Δήμαρχο την εισήγηση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές. Αλλά η δική μου η τοποθέτηση είναι η ίδια που είχε προηγηθεί. Η θέση, η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας σταθερά από την αρχή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήτανε αντίθετη με την πρόταση της Υπηρεσίας του Δήμου, δηλαδή λέμε όχι στην άδεια εισόδου-εξόδου στην επιχείρηση και αυτό γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, σε αυτό ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε σήμερα αν θέλουμε ή δε θέλουμε να γίνει η εγκατάσταση και η λειτουργία της επιχείρησης εκεί. Βεβαίως λειτουργεί στο μυαλό μας και το τι θέλουμε. Και σε εκείνη την περιοχή εμείς λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις των κατοίκων. Δεν είναι δυνατόν σε μια κατοικημένη περιοχή όπου υπάρχουν σπίτια τα οποία λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια, να βάλουμε μια μονάδα υψηλής επικινδυνότητας, η οποία αλλάζει και τη φυσιογνωμία της περιοχής. Και καταλαβαίνετε ότι και αν θα συνεχιστεί η δημιουργία κατοικιών εκεί ή όχι, εξαρτάται και από τη λειτουργία ή όχι της μονάδας.
Λάβαμε σοβαρά υπόψη από την αρχή τις ενστάσεις των κατοίκων, τις οποίες θεωρούμε πολύ σοβαρές. Ακούσαμε τα νομικά επιχειρήματα και των δύο πλευρών, γιατί έχει και νομική διάσταση το θέμα και μας έπεισε ο κ. Κοσμάς με τα επιχειρήματά του. Γι’αυτό κι εμείς είμαστε αντίθετοι και θα ψηφίσουμε όχι και σήμερα στην έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου. Και θεωρώ ότι υπάρχει και το πρόβλημα από τη μεριά του Δήμου ότι στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο -θυμάστε το ‘χαμε συζητήσει και εδώ- δεν υπήρξε η περιβαλλοντική μελέτη που έπρεπε. Και αυτό όταν πήγα και στην Περιφέρεια και το συζήτησα, ήταν ένα σοβαρό κώλυμα επίσης.
Λαμβανομένων λοιπόν όλων αυτών και επειδή με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο καθορίζει κανείς τι θέλει να κάνει σε εκείνη την περιοχή, έτσι και τι δε θέλει να κάνει και αυτό δεν είναι σαφές, υπάρχει και εκεί ένα θέμα λοιπόν. Το ένα θέμα είναι οι επιπτώσεις στους κατοίκους, που για εμάς είναι μεγάλο και σημαντικό. Το δεύτερο είναι το νομικό. Το τρίτο είναι το κώλυμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Και για όλα αυτά εμείς από την αρχή είχαμε τη συγκεκριμένη θέση την οποία και διατηρούμε και λέμε και σήμερα όχι στο αίτημα για την άδεια εισόδου-εξόδου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η άποψη που εκφράστηκε από τον κ. Νανόπουλο όσον αφορά το Γενικό Πολεοδομικό και την υποχρέωση του Δήμου να είχε κάνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι μια επικίνδυνη άποψη, που θεωρώ ότι βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου. Ο Δήμος Κορινθίων κατά την εκπόνηση και την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Γενικού Πολεοδομικού, έκανε ό,τι ήταν νόμιμο. Ακολούθησε πιστά τις οδηγίες, το νόμο, τις εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Γι’αυτό λοιπόν και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρχε υποχρέωση, το ‘χουμε ξαναπεί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Γενικά Πολεοδομικά, τα οποία έχουν ξεκινήσει από μία χρονολογία και πριν. Και μάλιστα υπάρχει και νεότερη αλληλογραφία των τελευταίων ημερών με τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες, που επιβεβαιώνει αυτή την άποψη, δε θυμάμαι τώρα ή με το Υπουργείο είναι ή με τη Διεύθυνση την αντίστοιχη που εδρεύει στην Τρίπολη. Δεν είναι καθόλου θέμα. Εδώ κουβεντιάζουμε ένα άλλο θέμα.
Υπάρχουν λοιπόν -για να τοποθετηθώ και εγώ- υπάρχουν εισηγήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία. Εγώ δε μπορώ να αξιολογήσω αν υπήρξαν λανθασμένες εισηγήσεις νόμιμες ή παράνομες. Υπήρχαν συγκεκριμένες εισηγήσεις και πάντα οι εισηγήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία και να ξέρετε ότι κανείς δεν επιβάλλει τις εισηγήσεις στην Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει εισηγητές, έχει τμηματάρχες, έχει διευθυντές και κανείς δεν επιβάλλει την άποψή του κόντρα στο νόμο. Αυτές τις απόψεις σας θυμίζω ότι και με την προηγούμενη Διεύθυνση που υπήρχε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και με τη νέα Διεύθυνση τις είχαν υποστηρίξει κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις είχαν υποστηρίξει. Τις είχαν
 
υποστηρίξει και ήταν αυτές που είχαν επηρεάσει αν θέλετε και τις απόψεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Τώρα, το θέμα έχει έρθει αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και υπάρχουν και εξελίξεις και με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τα δύο μέρη, αλλά και με βάση την εισήγηση που κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από πλευράς του Μιχάλη του Χατζή, τον οποίο εγώ τον είχα ειδοποιήσει έγκαιρα να προχωρήσει σε μία εισήγηση με βάση το νομικό σκεπτικό, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, για να οδηγηθεί το Σώμα σε μία απόφαση.      Αν λοιπόν θέλετε κ. Νανόπουλε την άποψη λοιπόν τη δική μου, σας λέω λοιπόν ότι η τοποθέτηση του κ. Χατζή ήταν μια τοποθέτηση που του ζήτησα να γίνει με βάση τις νομικές του γνώσεις, με βάση το φάκελο που υπάρχει σήμερα και όπως έχει διαμορφωθεί.
Οι απόψεις διαμορφώνονται συνεχώς με βάση τα νέα στοιχεία που υπάρχουν. Αλλιώς τι νόημα είχε η αναβολή του θέματος όταν είχε έρθει πάλι για συζήτηση; Και τότε είχαμε ακούσει επιχειρήματα και επειδή δεν πειστήκαμε δεν πήγαμε σε ψηφοφορία. Τότε αν θυμάστε υπήρχε διαμορφωμένη μια άλλη πλειοψηφία, έτσι; Υπήρχε διαμορφωμένη μια άλλη πλειοψηφία, θα πέρναγε το θέμα, θα πέρναγε σε διαφορετική κατεύθυνση. Πιστεύετε εσείς ότι τότε δεν το έλαβα υπόψη μου εγώ αυτά που ακούστηκαν, για να ζητήσουμε την αναβολή, να ξαναέρθει με νέα στοιχεία, για να έρθει η σημερινή συνεδρίαση; Και δε σας κρύβω ότι πιθανόν με ευθύνη των επενδυτών το θέμα να ξαναεπανέλθει, μπορεί να ξαναεπανέλθει, έτσι; Ομως η εισήγηση του κ. Χατζή είναι αυτή που εκφράζει και τις δικές μου απόψεις. Η δική μας η εισήγηση είναι η εισήγηση όπως κατατέθηκε από τον κ. Χατζή.
Και θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση κ. Πρόεδρε, να περάσουμε στην ψηφοφορία του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Ακούγοντας τις εισηγήσεις και του κ. Δημάρχου και του κ. Αντιδημάρχου αλλά και όλων, θέλω να τονίσω και θα συμφωνήσω με τον κ. Ντιγκιρλάκη ότι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι καθαρά πολιτική αυτοδιοικητική. Δηλαδή πραγματικά νομίζω κανείς από ‘δω μέσα και από τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και όλους τους άλλους δεν είναι αντίθετος με τις επενδύσεις. Ομως θα πρέπει να δούμε πού θα πρέπει να γίνονται οι επενδύσεις, πώς πρέπει να γίνονται, αν είναι στη χωροθετημένη συγκεκριμένη περιοχή. Και βέβαια εμείς εδώ είμαστε για να υπηρετούμε τα συμφέροντα των δημοτών μας και των πολιτών μας. Αρα λοιπόν η τοποθέτηση πρέπει να είναι καθαρά πολιτική. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Και βεβαίως έχουμε και μέσα από τη φαρέτρα τη νομική όλα αυτά τα όπλα να δικαιολογήσουμε και την πολιτική μας απόφαση, που πιστεύω ότι είναι όμως καθαρά πολιτική.
 Τέλος ο Πρόεδρος διατύπωσε την πρόταση: «Χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση ΄΄Μπαθαρίστρα –Παπαλεονάρδου΄΄ της Δ.Ε. Κορίνθου»  και κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα τόσο της Εταιρείας σύμφωνα με την αιτηθείσα άδεια και την προφορική τοποθέτησή της, όσο και των κατοίκων της περιοχής σύμφωνα με τις προφορικές τοποθετήσεις των εκπροσώπων τους, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, την με αριθμ. 1/3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και την γενόμενη ψηφοφορία,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
 
 Απορρίπτει το αίτημα της Εταιρείας «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην ειδική θέση ΄΄Μπαθαρίστρα –Παπαλεονάρδου΄΄ της Δ.Ε. Κορίνθου» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 151 / 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος N. Κοντογιώργος

Leave a Comment