Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ

  

                                                                                                             
         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 161/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην από 4-5-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
 
<<΄Έχοντας υπόψη το άρθρο 32 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α΄) σύμφωνα με το οποίο ΄Εντάλματα προπληρωμής εις άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ΄ ονόματι μονίμου υπαλλήλου του Δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.
Σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να προβούμε στη λήψη απόφασης για άνοιγμα «ειδικού λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής» στην Τράπεζα Πειραιώς, με την οποία και έχουμε συνάψει σύμβαση συνεργασίας προκειμένου να διενεργούνται οι συναλλαγές (οι μεν πιστώσεις από τον Δημοτικό Ταμία και οι χρεώσεις από τον υπόλογο του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής).
Συγκεκριμένα, λόγω της διαδικασίας καταβολής χρημάτων στην ΔΕΔΔΗΕ με εντάλματα προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού στα διοικητικά όρια του Δήμου, ορίζεται με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπόλογος η Δημοτική Υπάλληλος κα Καμπόσου Μαρίνα, προκειμένου να διενεργήσει την πληρωμή και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό της διαχείρισης των χρημάτων.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε την κα Καμπόσου Μαρίνα του Παναγιώτη να διενεργεί τις πληρωμές των ενταλμάτων από τον ειδικό λογαριασμό προσκομίζοντας στην Τράπεζα την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ορίζει κάθε φορά και το ακριβές ποσό της πληρωμής.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής στην Τράπεζα Πειραιώς, με την οποία έχουμε συνάψει σύμβαση συνεργασίας, προκειμένου να διενεργούνται οι συναλλαγές (οι μεν πιστώσεις από τον Ταμία, οι δε χρεώσεις από τον υπόλογο του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής), λόγω της διαδικασίας καταβολής χρημάτων στην ΔΕΔΔΗΕ με εντάλματα προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού στα διοικητικά όρια του Δήμου.
Β. Εξουσιοδοτεί την κα Καμπόσου Μαρίνα του Παναγιώτη, δημοτική υπάλληλο να διενεργεί τις πληρωμές των ενταλμάτων από τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό, προσκομίζοντας στην Τράπεζα την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα ορίζει κάθε φορά και το ακριβές ποσό της πληρωμής.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 161 / 2018.
                                 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος