Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) έργου

  

                                                                                                             
         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 162/2018

 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου ‘’ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρωθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου ‘’ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
 
1.       την αριθμ. 142/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου “Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου”, προϋπολογισμού 467.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2.       την αριθμ. 22/458/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       τα από 19-11-2013 και 27-11-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.       την αριθ. 26/553/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία “Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.”,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 10157/12-03-2015 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 211.681,53 € πλέον ΦΠΑ,
6.       τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει
7.       την αριθ. 502/2015 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
8.       την αριθ. 356/2017 Α.Δ.Σ. περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
9.       τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του ανωτέρω έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει
10.    την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουίνη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η “Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε.” δυνάμει της με Αριθ. Πρωτοκόλλου 10157/2015 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ” για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 142/2013 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών βάση των τελικών επιμετρήσεων και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 507,98€.
Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» ποσού 259.860,30€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας “Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε.”, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων και παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 507,98€, σύμφωνα με την αριθμ. 142/2013 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 162 / 2018.
                                 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment