Παράταση της συμβατικής προθεσμίας έργου

  

                                                                                                             
         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 165/2018
 
Θέμα 24ο Η.Δ.: «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Κορίνθου»»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρωθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Κορίνθου»», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
 
1.       την αριθμ. 64/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2.       την αριθμ. 32/404/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθμ. 04/27/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 12-01-2017 πρακτικού της Ε.Δ.
4.       την αριθ. 08/104/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 92682/2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 32238/21-07-2017 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 218.565,36 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
6.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 5543/13-02-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα δύο (52) ημερολογιακές ημέρες,
7.       την αριθ. 87/2018 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
8.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 12624/13-04-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες,
9.       την από 04-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Η εργοληπτική εταιρεία «GEOGENESIS Α.Ε.», με την αριθμ. πρωτοκόλλου 32238/21-07-2017 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου του «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 64/2016 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 500.000 ΕΥΡΩ, με συμβατικό χρόνο περαίωσης οκτώ (8) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 3/87/2018 απόφαση χορήγησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 11-05-2018.
Ο ανάδοχος με την αριθμ. 12624/13-04-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 40 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 20-6-2018, λόγω καθυστέρησης μετατόπισης των στύλων της ΔΕΗ επί της Αγίου Γεωργίου και πολλών μεμονωμένων προβλημάτων από διέλευση δικτύων ΟΚΩ, τοπικές ανισοσταθμίες., οικοδομικές παρεμβάσεις σε εισόδους κατοικιών και χώρων στάθμευσης.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ΄ όψιν:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι το έργο είναι σε εξέλιξη και το ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η μετατόπιση των στύλων από την ΔΕΗ επί της Αγίου Γεωργίου όπου εκτελείται μεγάλο τμήμα της εργολαβίας κει των συνεχών προβλημάτων που προκύπτουν από την διέλευση αγωγών ΟΚΩ καθώς και πολλών προσαρμογών που προκύπτουν με ιδιοκτησίες λόγω του ότι το έργο εκτελείται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή (Αγιαννιώτικα).
Προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 40 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 20-06-2018 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 21-07-2017
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού: 21-07-2017
Προθεσμία εκτέλεσης έργου: 8 μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας: 27-02-2018
Λήξη 1ης παράτασης : 11-05-2018».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη προθεσμία περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου», εργολαβίας «GEOGENESIS Α.Ε.», κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 20-06-2018 με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 165 / 2018.
                                 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment