Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού

  

 
 
                                                                                                             
         
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 168/2018
 
Θέμα 27ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σπαθοβουνίου, στην περιοχή Αγ. Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων και στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
Χασικίδης Χρήστος
Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
Παππάς Αντώνιος
Σταυρέλης Νικόλαος,
Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
Φαρμάκης Γεώργιος
Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
Μουρούτσος Γεώργιος
Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
Νανόπουλος Βασίλειος
Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
Πανταζής Βασίλειος,
Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
Σούκουλης Ανδρέας
Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
1.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
2.       Λαμπρινός Παναγιώτης
3.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
4.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.   Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.   Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.   Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.   Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.   Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.   Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
0Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
1Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
6Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
9Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σπαθοβουνίου, στην περιοχή Αγ. Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων και στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 27-04-2018 εισήγηση του Δημοτικού Υπαλλήλου Χρήστου Ζαφειρόπουλου, συνυπογραφόμενη από τον Αν. Προϊστάμενο κ. Ιωάννη Καραΐσκο και τον Αντιδήμαρχο κ. Καμπούρη Χαράλαμπο, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
Τις παραγράφους 1 και 2β’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και
Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010,
Σας διαβιβάζουμε:
1. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 49099/26-10-2017 αίτηση του Προέδρου της Τ. Κ. Κουταλά με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της Τ.Κ. Σπαθοβουνίου.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 49099/6-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 7742/02-03-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 1454/02-03-2018) ποσού 9.830,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Α) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 3138/24-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Αγ. Γεωργίου του Δ. Κορινθίων.
Β) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 11232/29-03-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 2146/28-03-2018) ποσού 2.314,83€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 33521/31-07-2017 αίτηση της Προέδρου του οικισμού Αγ. Παρασκευής της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού εντός του ανωτέρω οικισμού.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 33521/13-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 11227/29-03-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 2131/27-03-2018) ποσού2.314,83€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με τ΄ ανωτέρω 1Γ, 2Β και 3Γ απαντητικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, για την υλοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σπαθοβουνίου, στην περιοχή Αγ. Γεωργίου του Δ. Κορινθίων και στον οικισμό Αγ. Παρασκευής της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων, απαιτείται συνολικά η καταβολή ποσού 14.460,16 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%,
 
 
και παρακαλούμε
για την έκφραση γνώμης περί της αναγκαιότητας Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σπαθοβουνίου, στην περιοχή Αγ. Γεωργίου του Δ. Κορινθίων και στον οικισμό Αγ. Παρασκευής της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων, για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού>>.
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την από 15-03-2018 εισήγηση    
 του Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2β’ του άρθρου   
   32 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την αναγκαιότητα των ανωτέρω Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σπαθοβουνίου, στην περιοχή Αγ. Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων και στον οικισμό Αγ. Παρασκευής της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 14.460,16€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
 
Η διάθεση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄ του Ν. 3852/2010.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 168 / 2018.
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                            Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 

Leave a Comment