Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 170/2018
 
Θέμα 28ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 10/132/2018, 11/175/2018 &12/206/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και τις από 28-03-2018, 26/4/2018 & 02-05-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 10/132/2018, 11/175/2018 & 12/206/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α΄
 
Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:
Μειώνει :
·         την πίστωση του έργου (κ.ε: 1094) με K.A. 30/7311.0003 και τίτλο «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό» προϋπολογισμού 206.975,96€ κατά το ποσό των 85.355,21€ και τελική πίστωση 121.620,75€» (πηγή χρηματοδότησης: Πόροι Δήμου-σύμβαση11425/30-3-2018)
·         την πίστωση του έργου (κ.ε: 1112) με K.A. 30/7322.0009 και τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00€ κατά το ποσό των 135.631,54€ και τελική πίστωση 4.014.368,46€» (πηγή χρηματοδότησης: Πόροι Δήμου-ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάθεσης του έργου).
 
Ενισχύει:
·         την πίστωση του έργου με K.A. 30/7413.0006 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου» προϋπολογισμού 65.000,00€ με το ποσό των 181.081,26€ και τελική πίστωση 246.081,26€» (πηγή χρηματοδότησης: 65.000,00€ Πράσινο Ταμείο, 181.081,26€ Πόροι Δήμου)
 
 
 
 
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         τον K.A. 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 1.709.013,48€ κατά το ποσό των 5.500,00 € και τελική πίστωση 1.703.513,48€»
·         τον K.A. 10/6142.0028 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για εκκαθάριση των Κοινοφελών Επιχειρήσεων Κορινθίων, Σαρωνικού, Άσσου Λεχαίου, Σολυγείας και Δημοτικής Επιχ/σης Ανάπτυξης Σολυγείας και Δημοτική Κατασκευαστική Επιχ/σης Άσσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 4.000,00€ κατά το ποσό των 4.000,00 € και τελική πίστωση 0,00€»
·         τον K.A. 30/7311.0003 με τίτλο «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό» προϋπολογισμού 206.975,96€ κατά το ποσό των 85.355,21€ και τελική πίστωση 121.620,75€» (πηγή χρηματοδότησης: Πόροι Δήμου-σύμβαση11425/30-3-2018)
·         τον K.A. 30/7322.0009 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00€ κατά το ποσό των 135.631,54€ και τελική πίστωση 4.014.368,46€» (πηγή χρηματοδότησης: Πόροι Δήμου-ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάθεσης του έργου).
 
 Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 230.486,75€ και από εκεί μεταφέρουμε πίστωση 235.561,47€  και :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει:
·         τον K.A. 20/8111.0002 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 197.333,80€ με το ποσό των 5.500,00€ και τελική πίστωση 202.833,80€»
·         τον K.A. 00/8115.0006 με τίτλο «Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 10.748,66€ με το ποσό των 394,72 € και τελική πίστωση 11.143,38€»
·         τον K.A. 30/7413.0006 με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου» προϋπολογισμού 65.000,00€ με το ποσό των 181.081,26 € και τελική πίστωση 246.081,26€» (πηγή χρηματοδότησης: 65.000,00€ Πράσινο Ταμείο, 181.081,26€ Πόροι Δήμου)
·         τον K.A. 64/7323.0065 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» προϋπολογισμού 0,00€ με το ποσό των 7.855,49 € και τελική πίστωση 7.855,49€» (πόροι Δήμου) για την πληρωμή τόκων στον ανάδοχο
·         τον K.A. 30/7134.0002 με τίτλο «Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας» προϋπολογισμού 1.000,00€ με το ποσό των 2.050,00 € και τελική πίστωση 3.050,00€» (πόροι Δήμου για αγορά λογισμικού κτηματογράφησης)
 
Δημιουργεί:
·         τον K.A. 10/6142.0007 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων (κοινωφελείς, Αναπτυξιακές, κ.λ.π)» προϋπολογισμού 8.680,00€
·         τον K.A. 35/7135.0003 με τίτλο «προμήθεια μαρμάρων για την κατασκευή παγκακιών» προϋπολογισμού 22.000,00€
·         τον Κ.Α 35/7135.0004 με τίτλο “προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή παγκακιών” προϋπολογισμού 8.000,00€
 
Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 8.680,00€ σε βάρος του K.A. 10/6142.0007 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων (κοινωφελείς, Αναπτυξιακές, κ.λ.π)» προϋπολογισμού 8.680,00€
 
 
 
 
Β)
ΜΕΡΟΣ Α’
 
Αποδέχεται ποσό 750,20€ σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 43197/26-9-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων προς την Ασφαλιστική εταιρεία ALLIANZ εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε ζημία σε εγκαταστάσεις του Δήμου. Το γεγονός βεβαίωσε και το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου με το υπ΄ αρίθμ. 2514/9/8/9-a/9-8-2017 έγγραφό του και τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις.
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει :
·         τον Κ.Α 1699.0001 με τίτλο:”Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις”, προϋπολογισμού 3.000,00€ κατά το ποσό των 750,20€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 3.750,20€
                 
                      Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 750,20€ και από εκεί ενισχύει ισόποσα :
·   τον Κ.Α 30/6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 16.500,00€ με το ποσό των 750,20 ευρώ και τελική πίστωση 17.250,20€ προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε ιδιωτικό όχημα.
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Για την κάλυψη αναγκών,
Μειώνει :
·         την πίστωση 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 1.703.513,48€ κατά 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.702.513,48€
·         την πίστωση 10/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 1.133.292,12€ κατά 13.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.120.292,12€
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 14.000,00€ το οποίο προκύπτει από την μείωση και από εκεί μεταφέρει το ποσό των 14.000,00€ ως εξής :
Ενισχύει:
·         την πίστωση 20/6051.0008 «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν. 3918/11)» ποσού 830,59€ με 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.830,59€
·         την πίστωση 30/6051.0002 «ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 4.817,52€ με 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 7.817,52€
·         την πίστωση 40/6051.0005 «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» ποσού 6.418,61€ με 8.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 14.418,61€
·         την πίστωση 40/6051.0003 «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη) υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας» ποσού 1.362,38€ με 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 3.362,38€
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
Στον προϋπολογισμό είχαμε προεγγράψει στον Κ.Α 1214.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες” ποσό 80.500,00 €. Επειδή η επιχορήγηση για την ενίσχυση του συγκεκριμένου κωδικού ανέρχεται τελικά σε 80.100,00 (αρ. Γραμ. 1012/2018),
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Μειώνει :
·         K.A. 1214.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» προϋπολογισμού 80.500,00€ κατά το ποσό των 400,00 € και τελική πίστωση 80.100,00€» και μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό και μέσω αυτού:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         τον K.A. 00/6739.0024 με τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων απο κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» προϋπολογισμού 80.000,00€ κατά το ποσό των 400,00€ και τελική πίστωση 79.600,00€»
 
ΜΕΡΟΣ Δ’
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει:
·         τον K.A 30/7322.0009 έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.014.368,46€ κατά 2.388.000,00 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 1.626.368,46 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου). [είναι δυνατή η μείωση της πίστωσης του έργου διότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και έχει σταλεί σχέδιο σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο]
 
Καταργεί :
τον Κ.Α. 30/7323.0001 με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 300.000,00€
 
Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 2.688.000,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποση πίστωση συνολικά και :
Δημιουργεί:
·         τον Κ.Α 30/7323.0009 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.680.000,00€
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 21/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 4.600.000,00€.
Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 1.680.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 2.920.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
·         τον Κ.Α 30/7323.00011 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» προϋπολογισμού 270.000,00€.
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 22/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 900.000,00€.
Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 270.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 630.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .
·         τον Κ.Α 30/7323.0012 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»  προϋπολογισμού 255.000,00€.
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 850.000,00€.
Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 255.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 595.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .
·         τον Κ.Α 30/7323.0013 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»  προϋπολογισμού 255.000,00€.
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 850.000,00€.
Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 255.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 595.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .
·         τον Κ.Α 30/7323.0014   με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 228.000,00
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 28/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 760.000,00€.
Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 228.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 532.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .
 
Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης των ανωτέρω πέντε νέων έργων θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17), για κάθε ένα από αυτά.
Τροποποιεί αντίστοιχα το Τεχνικό Πρόγραμμα και
Δεσμεύεται για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2019.
 
Γ)
 ΜΕΡΟΣ Α’
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         τον K.A. 00/6121.0002 με τίτλο «Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄) (7 άτομα)» προϋπολογισμού 155.667,37€ κατά το ποσό των 265,35€ και τελική πίστωση 155.402,02€»
·         τον K.A. 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 157.848,00€ κατά το ποσό των 1.957,09€ και τελική πίστωση 155.890,91€»
·         τον Κ.Α. 45/7132.0003 με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 111.436,00€ κατά 43.612,66€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 67.823,34€
·         τον Κ.Α. 10/6273.0001 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες» προϋπολογισμού 350.000,00€ κατά 70.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 280.000,00€
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 115.835,10€ και από το αποθεματικό μεταφέρει συνολικά ποσό 136.335,10€ και από εκεί 
 
Ενισχύει :
·         τον K.A. 10/6232.0002 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ» προϋπολογισμού 18.836,64€ με το ποσό των 5.500,00 € και τελική πίστωση 24.336,64€»
·         τον K.A. 35/8111.0002 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 22.759,12€ με το ποσό των 265,35 € και τελική πίστωση 23.024,47€»
·         τον K.A. 20/8111.0002 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 202.833,80€ με το ποσό των 1.957,09€ και τελική πίστωση 204.790,89€»
 
Δημιουργεί:
·         τον Κ.Α 45/7134.0002 με τίτλο: «Προμήθεια Εφαρμογής Οργάνωσης και Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων» προϋπολογισμού 43.612,66€
·         τον Κ.Α 15/7112.0002 με τίτλο: «Αγορά οικοπέδου στην Τ. Κ Στεφανίου για τη δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 50.000,00€
·         τον Κ.Α 15/7112.0003 με τίτλο: «Αγορά οικοπέδου στην Δ. Κ Σοφικού για την κατασκευή κτιρίου στέγασης υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 35.000,00€.
 
ΜΕΡΟΣ B
Στην υπ΄ αρίθμ. 5/110/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μέρος 1ο, αναγράφεται:
1) μεταφορά ποσού από το αποθεματικό 313.750,14€ αντί του ορθού που είναι 314.550,14€
2) ενίσχυση πίστωσης του Κ.Α 20/6662.0002 με τίτλο: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ “ με το ποσό των 132.819,13€ αντί του ορθού 132.519,13€.
Τροποποιεί αντίστοιχα την απόφαση 5/110/2018 ως προς τα ανωτέρω σημεία.
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
Από την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ προκύπτουν οι κάτωθι ανάγκες :
Στον ΚΑ 60/6117.0002 με τίτλο : «Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» είχε εγγραφεί ποσό 32.040,00€ .
Ενισχύει :
·         τον ΚΑ 60/6117.0002 ποσού 32.040,00€, με το ποσό των 9.576,92 με αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 60/6474.0002 με τίτλο: «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» κατά το ποσό των 9.576,92 ευρώ, στα πλαίσια λειτουργίας του προγράμματος σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης και εφαρμογής του ΤΕΒΑ .
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         τον K.A. 60/6474.0002 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 13.378,45€ κατά το ποσό των 9.576,92€ και τελική πίστωση 3.801,53€»
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό 9.576,92€ και από εκεί ενισχύει ισόποσα :
·         τον K.A. 60/6117.0002 με τίτλο «Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 32.040,00€ με το ποσό των 9.576,92€ και τελική πίστωση 41.616,92€»
 
ΜΕΡΟΣ Ε’
 
Με το υπ΄ αρίθμ. 13151/18-4-2018 έγγραφο του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας κοινοποιήθηκε η υποχρέωση ανάθεσης σχετικής εργασίας για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GRPR του Δήμου Κορινθίων. Για το λόγο αυτό:
 
 Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μεταφέρει από το αποθεματικό πίστωση 24.800,00€ και από εκεί   ενισχύει ισόποσα :
 
·         τον Κ.Α 00/6142.0002 με τίτλο «Υπηρεσίες εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GRPR του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 24.800,00€ .
 
ΜΕΡΟΣ Δ’
Με την υπ΄ αρίθμ. 5/110/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου, παρέμενε στο αποθεματικό αδιάθετη πίστωση 122.878,97€ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων . Θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση για την απορρόφηση του ως άνω ποσού και για την εξόφληση δαπανών που πληρούν τις προϋποθέσεις ως εξής:
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         τον Κ.Α 10/8121.0006 με τίτλο: ”Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 20.875,43€ κατά το ποσό των 7.821,03€ (επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 13.054,40€
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 7.821,03€ (επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και από εκεί μεταφέρει συνολικά πίστωση ποσού 122.878,97€ και ποσό 7.821,03€, σύνολο:130.700,00€ (επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) καθώς και πίστωση 7.821,03€ (τακτικά)- Γενικό σύνολο μεταφοράς:138.521,03€ και:  
 
Ενισχύει:
·         τον Κ.Α 30/7111.0008 με τίτλο: ”Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως ” προϋπολογισμού 350.000,00€ με το ποσό των 3.700,00€(επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 353.700,00€
·         τον Κ.Α 30/7111.0003 με τίτλο: ”Απαλλοτριώσεις ακινήτων ” προϋπολογισμού 1.582.000,00€ με το ποσό των 127.000,00€(επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 1.709.000,00€
·         τον Κ.Α 10/8121.0006 με τίτλο: ”Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 13.054,40€ με το ποσό των 7.821,03€ (τακτικά) και τελική πίστωση 20.875,43€ (6.938,97€ επιχορήγηση και 13.936,46€ τακτικά).
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 170/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment