Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου βαφείου-συνεργείου αυτοκινήτων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 181/2018

 
Θέμα 39ο Η.Δ.: «Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου βαφείου-συνεργείου αυτοκινήτων επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος  - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου βαφείου-συνεργείου αυτοκινήτων επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 8052/06-03-2018 αίτησή του ο κ. Μπαχαντούρης Πέτρος του Αντωνίου προς το Δήμο, αιτήθηκε την χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στο βαφείο – συνεργείο αυτοκινήτων που βρίσκεται στην οδό Ιφιγένειας & Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 3/11/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση της αιτούμενης από τον κ. Μπαχαντούρη Πέτρο άδειας εισόδου – εξόδου. Έπειτα από αυτοψία, της Τεχνικής Υπηρεσίας και αφού έλαβε υπόψη της τα κάτωθι:
1.       Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού.
2.       Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.
3.       Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.
4.       Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07,   Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.
5.       Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).
6.       Την αρ. πρωτοκ.   8052/2018 αίτηση 
7.       Την προσκομιζόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου (συνοδεύει την αρ. προαναφερόμενη αίτηση)  με την οποία δηλώνει:
Ø      έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου
Ø      η εγκατάσταση θα έχει χρήση Συνεργείο – Βαφείο Αυτοκινήτων
Ø      σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη τη είσοδο-έξοδο προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας.
Ø    θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου, προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν έχω την αποκλειστική ευθύνη.
Ø      με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση θα φροντίσω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου.
Ø      με την φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης, των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.
Ø      ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι της τάξης των 2 οχημάτων ανά ημέρα
Ø      δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης
Ø       σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων, θα προβώ σε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου.
Ø      όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν ( ή θα πληρούν μετά από έκδοση αδείας) τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
8.       Το από Φεβρουάριο 2018 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/100 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη που συνοδεύει την προαναφερόμενη αίτηση 
9.       Την από Φεβρουάριο 2018 τεχνική έκθεση συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό   Παναγιώτη Κουίνη που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου
10.     Το υπόψη  γήπεδο έχει πρόσωπο σε δημοτική, ασφαλτοστρωμένη οδό (οδός Ιφιγένειας)   και επομένως η χορήγηση της έγκρισης εισόδου – εξόδου άπτεται της αρμοδιότητας του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού δηλαδή του Δήμου Κορινθίων βάσει του Π.Δ. 118/2006
11.     Δεν υπάρχει εμπόδιο εντός της προβλεπόμενης απόστασης των 70μ. κι επομένως εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 70μ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ.118/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό
12.    Η απόσταση του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού είναι μεγαλύτερη των 50μ. όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1189/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό
13.    Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της αίτησης (οικοδ. άδεια, κλπ)
 
Συναινεί να δοθεί η αιτούμενη άδεια διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε βαφείο- συνεργείο   αυτ/των επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο» όπως απεικονίζεταιστο Φεβρουάριο 2018    τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/100 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και υπό τις εξής προϋποθέσεις :
 
1.         Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου θα είναι πέντε και πενήντα (5,50 ) μέτρων  όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.
2.       Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων (βαφείο- συνεργείο   αυτ/των)   είναι υπεύθυνος για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων έμπροσθεν και κατά μήκος της πρόσοψης του γηπέδου της μονάδας ώστε να αποφεύγονται λιμνάζοντα ύδατα στην ασφαλτοστρωμένη οδό.
3.      Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την είσοδο –έξοδο στην ασφαλτοστρωμένη οδό (οδός Ιφιγένειας) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.
4.      Η είσοδος-έξοδος θα κατασκευαστεί με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 
5.      Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
6.      Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.
7.      Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων για τις οποίες δίνεται η παρούσα άδεια ως βαφείο – συνεργείο αυτ/των οχημάτων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
8.      Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια διαμόρφωσης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων.
9.      Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τέσσερα (4) έτη  για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 8052/2018 αίτηση του κ. Μπαχαντούρη Πέτρου, την αριθμ. 3/11/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8052/2018 αίτηση του κ. Μπαχαντούρη Πέτρου του Αντωνίου, για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων, στο βαφείο – συνεργείο αυτοκινήτων που βρίσκεται στην οδό Ιφιγένειας & Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο.
 
Β. Να δοθεί άδεια για την είσοδο – έξοδο οχημάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η δημιουργούμενη είσοδος – έξοδος, δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
 
1.    Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου θα είναι πέντε και πενήντα (5,50 ) μέτρων όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.
2.       Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων (βαφείο- συνεργείο   αυτ/των) είναι υπεύθυνος για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων έμπροσθεν και κατά μήκος της πρόσοψης του γηπέδου της μονάδας ώστε να αποφεύγονται λιμνάζοντα ύδατα στην ασφαλτοστρωμένη οδό.
3.      Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την είσοδο –έξοδο στην ασφαλτοστρωμένη οδό (οδός Ιφιγένειας) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.
4.      Η είσοδος-έξοδος θα κατασκευαστεί με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 
5.      Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
6.      Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.
7.      Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων για τις οποίες δίνεται η παρούσα άδεια ως βαφείο – συνεργείο αυτ/των οχημάτων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
8.      Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια διαμόρφωσης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων.
9.      Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
10.   Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τέσσερα (4) έτη  για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.
11.   Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 181/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος N. Κοντογιώργος

Leave a Comment