Έλεγχος συμβολής δημοτικής οδού με αγροτική για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου οχημάτων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 182/2018
 
Θέμα 40ο Η.Δ.: «Έλεγχος συμβολής δημοτικής οδού με αγροτική για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας logistics της εταιρείας Π. ΚΟΥΪΝΗΣ –Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε. με διακριτικό τίτλο «FRIGOCATOETE “ στη θέση ΛΟΥΤΣΑ –ΠΑΠΠΑ».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έλεγχος συμβολής δημοτικής οδού με αγροτική για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας logistics της εταιρείας Π. ΚΟΥΪΝΗΣ –Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε. με διακριτικό τίτλο «FRIGOCATOETE “ στη θέση ΛΟΥΤΣΑ –ΠΑΠΠΑ» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 10399/1064/23-03-2018 αίτησή της η εταιρεία ‘Π.ΚΟΥΙΝΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε.’ με διακριτικό τίτλο ‘‘FRIGOCAT OETE’’ προς το Δήμο, αιτήθηκε την διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας logistics στην θέση ‘ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ’ του Δήμου Κορινθίων με δημοτική ασφαλτοστρωμένη οδό.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 4/19/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση της αιτούμενης από την εταιρεία ‘Π.ΚΟΥΙΝΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε.’με διακριτικό τίτλο ‘‘FRIGOCAT OETE’’ άδειας εισόδου – εξόδου. Έπειτα από αυτοψία, της Τεχνικής Υπηρεσίας και αφού έλαβε υπόψη της τα κάτωθι:
1.     Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93, Π.Δ. 118/06, και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού και το Ν. 4512/2018 άρθρο 159 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) .
2.     Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.
3.     Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.
4.     Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07,   Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.
5.     Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).
6.     Την αρ. πρωτοκ.   10399/1064/23-03-2018   αίτηση της «FRIGΟCAT Ο.Ε.Τ.Ε.»
7.     Την από 23-03-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της  «FRIGΟCAT Ο.Ε.Τ.Ε.»’ (συνοδεύει την αρ. πρωτοκ.  10399/1064/23-03-2018 προαναφερόμενη αίτηση)  με την οποία δηλώνει:
Ø      έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου
Ø      η εγκατάσταση θα έχει χρήση  logistics.
Ø      σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη τη είσοδο-έξοδο προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας.
Ø      θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου, προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν έχω την αποκλειστική ευθύνη.
Ø      με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση θα φροντίσω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου.
Ø      με την φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης, των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.
Ø      ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι μικρότερος των 30 οχημάτων 
Ø      δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης.
Ø      σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων, θα προβώ σε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου.
Ø      όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν ή θα πληρούν μετά από έκδοση αδείας τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
 
8. Το από Μάρτιο 2018 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέντα από τον   Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ που συνοδεύει την προαναφερόμενη αίτηση που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου.
9. Το αγροτεμάχιο που έχει πρόσωπο σε αγροτική, ασφαλτοστρωμένη οδό που συμβάλλει σε δημοτική ασφαλτοστρωμένη οδό  και επομένως απαιτείται έλεγχος της συμβολής ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και ορατότητα βάσει του Π.Δ. 118/2006.
10. Την ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό που είναι αδιέξοδη μήκους 41,50μ.
11.Ότι εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικοπέδου της εγκατάστασης σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη εισόδου εξόδου, η προτεινόμενη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση χωρίς εμπόδια ορατότητας σε όλο το μήκος (41,50μ) της αγροτικής οδού προς την συμβολή με την δημοτική οδό και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της συμβολής των άνω οδών κρίνονται επαρκή για την κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων καθώς το πλάτος των οδών είναι: της μεν αγροτικής μ.πλάτους 10,50μ, της δε δημοτικής κυμαίνεται από 8,00μ – 10,00μ
12.Ότι δεν προκαλείται πρόσθετος κυκλοφοριακός φόρτος σύμφωνα με την από Μάρτιο 2018 τεχνική έκθεση μελέτης εισόδου – εξόδου συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ
 
Συναινεί να δοθεί η αιτούμενη άδεια διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας logistics στην θέση ‘ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ’ επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού του Δήμου Κορινθίων στην εταιρεία ‘Π.ΚΟΥΙΝΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε.’με διακριτικό τίτλο ‘‘FRIGOCAT OETE’’ όπως απεικονίζεταιστο από Μάρτιο 2018    τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1.       Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου- εξόδου θα είναι έντεκα μέτρα (11,00μ).
2.       Θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου οι απαιτούμενες εργασίες για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου και την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.
3.       Η είσοδος- έξοδος θα γίνεται μόνο από την θέση που βρίσκεται στην αγροτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και η δημιουργία άλλης θέσης για την είσοδο -έξοδο οχημάτων δεν επιτρέπεται.
4.       Θα κατασκευαστεί η   είσοδος -έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 
5.       Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
6.       Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οδών, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.
7.       Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις μονάδας logistics. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
8.       Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ., Πολιτικού Μηχανικού.
9.       Ηπαρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την αδειοδοτούμενη εγκατάσταση. 
 
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (4) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών.
Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 10399/1064/2018 αίτηση της εταιρείας ‘Π.ΚΟΥΙΝΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε.’ την αριθμ. 4/19/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10399/1064/2018 αίτηση της εταιρείας ‘Π.ΚΟΥΙΝΗΣ Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε.’ με διακριτικό τίτλο ‘‘FRIGOCAT OETE’’ που βρίσκεται στην θέση ‘ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ’ επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού του Δήμου Κορινθίων.
 
Β. Να δοθεί άδεια για την είσοδο – έξοδο οχημάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η δημιουργούμενη είσοδος – έξοδος, δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
 
1.        Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου- εξόδου να είναι έντεκα μέτρα (11,00μ).
2.        Να εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου οι απαιτούμενες εργασίες για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου και την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.
3.        Η είσοδος- έξοδος να γίνεται μόνο από την θέση που βρίσκεται στην αγροτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και η δημιουργία άλλης θέσης για την είσοδο -έξοδο οχημάτων δεν επιτρέπεται.
4.        Θα κατασκευαστεί η   είσοδος -έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια 
5.        Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
6.        Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οδών, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.
7.        Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις μονάδας logistics. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
8.        Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ., Πολιτικού Μηχανικού.
9.        Ηπαρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την αδειοδοτούμενη εγκατάσταση. 
10.      Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (4) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών.
Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.
11.      Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 182/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος N. Κοντογιώργος

 

Leave a Comment