Διάθεση πιστώσεων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                ορθή επανάληψη
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 192/2018

 
Θέμα 50ο Η.Δ.:  «Διάθεση πιστώσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.Λαμπρινός Παναγιώτης
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάθεση πιστώσεων»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
Α. << Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά  καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.                      
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.
Έχοντας υπόψη    α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 16079/23-1-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίουβ) την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη του Δικηγόρου γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν. 
.
 
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
1.
00/6111.0001
Σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 51434/4626/2017 αίτηση του Ιωάννη Μπαλασινού του Χαραλάμπου για πραγματοποίηση εξώδικου συμβιβασμού. A.O.E 33/494/2017
198,40 €
2.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ »
Παράσταση την 28/3/2018 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατάθεση προτάσεων (έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης αρίθμ. 155/ΑΠ/ 155/2016) που έχουν ασκήσει εναντίον οι Σοφία σύζ. Ιωάννου Μπικάκη και άλλοι A.O.E 8/132/2017
238,08 €
3.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ»
Παράσταση και προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 19-3-2018 απ’ την ημερομηνία κατάθεσης αγωγής 7-12-2017 των Επαμεινώνδα Ευσταθίου και Γεωργίας συζ. Επαμεινώνδα, κατά Δημητρίου Ροντζιώκου, Δήμου Κορινθίων και άλλοι A.O.E 3/29/2018
366,16 €
4.
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ »
Παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Ακυρωτική Διαδικασία) την 20/3/2018, αίτηση ακύρωσης (αρ. Καταχώρισης 66/215) του Γεωργίου Πολυχρονοπούλου του Νικολάου κατά της υπ. Αρίθμ. 11491/2015 απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων A.O.E 35/514/2017
422,84 €
5.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΓΚΟΤΣΗ »
Παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, αγωγή της Χάιδως Παπαδοπούλου και ΣΙΑ Ε.Ε. A.O.E35/509/2017
378,20 €
6
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ»
Παράσταση ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου την Τρίτη 27/3/2018 υπόθεση του πρώην Αντιδημάρχου καθαριότητας Βατουσιάδη Νικόλαο, υπ’ αρίθμ. 307/07-07-2017          AOE 29/406/2017
608,84 €
7
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ »
Παράσταση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και κατάθεση υπομνήματος, κατά των: της υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 8697/4445/16-03-2010 και λοιποί    AOE 25/323/2017
422,84 €
8
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Παράσταση ενώπιον Μον. Εφετείου Ναυπλίου, κατά την συζήτηση της έφεσης με την επωνυμία «Β. ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ »
ΑΟΕ 20/253/2016
2450,17 €
9
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Σύνταξη & κατάθεση έφεσης κατά της «Β. ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ » & της υπ΄αριθμ.180/2017 αποφάσεως του Μον.Πρωτ.Κορίνθου. ΑΟΕ 20/253/2016
172,36 €
10
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Παράσταση ενώπιον Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, υποστήριξη προσφυγής κατά της 16506/426 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ΑΟΕ 5/82/2012
184,76
11
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Υποστήριξη προσφυγής ενώπιον Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά της 48469/1107 απόφασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου                 ΑΟΕ 12/256/2012
184,76
12
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Σύνταξη και κατάθεση της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της υπ’ αρίθμ. 10562/154/23-01-2018 απόφασης του Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας ΠελοποννήσουAOE 3/24/2018
105,40
13
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Έφεση κατά της υπ’ αρίθμ. 295/2017 έφεση και κατά του Βασιλείου Κων. Τσαβαλιά     AOE 9/74/2016
483,60
14
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της 1019/3/227-δ απόφασης του Διοικητή Α.Τ. Κορίνθου AOE 21/248/2011
184,76
15
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Παράσταση Εφετείου Ναυπλίου για άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης κατά των Σωτηρίου Κοντάρα του Χρήστου και άλλων AOE 6/84/2018
259,16
16
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Παράσταση και Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της 35977/883 απόφασης του Περιφεριάρχη Πελοποννήσου                   AOE 11/230/2012
184,76
17
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Κορίνθου και Αθώωση του Αντιδημάρχου Χρήστου Μελέτη                 AOE 27/350/2015
463,76
18
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ »
Παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Κορίνθου και Αθώωση του Αντιδημάρχου Χρήστου Μελέτη                 AOE 3/23/2018
463,76
19
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΜΑΡΙΑ Κ.ΓΙΩΤΗ»
Παράσταση και προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 7.3.2018 για την έφεση των κληρονόμοι .του Αριστείδη Μαγγιώρου. AOE 3/28/2018
322,40 €
20
00/6116.0001
Αμοιβή Δικαστικής Επιμελήτριας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ»
Επίδοση στον Τζοάνο Χρήστο κάτοικο Κορίνθου (αρ.επιδ.8654Β/03.04.2018)
43,40 €
21
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΑΥΛΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ»
Σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αίτημα της Αργυρώς συζ.Ιιωάννη Τζελέπη.         A.O.E 7/98/2018
198,40 €
22
00/6111.0001
Σύνταξη γνωμοδότησης για την επίλυση διαφοράς με τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ
297,60€
23
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»
Παράσταση & Υπόμνημα στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στην συζήτηση της αγωγής ΄ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ε-ΛΙΝΑΡΔΟΣ
517.08€
24
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡ.ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ»
Σύνταξη & κατάθεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου της από 2/4/2018 αίτησης εκουσίας διδαιοδοσίας του κοινόχρηστου χώρου ΚΧ 305 (χώρου στάθμευσης & παιδικής χαράς)
324,70€
25
00/6116.0001
Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή «ΑΝΔΡΕΑΣ Ι.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»
Εξι (6) επιδόσεις στην Αθήνα, Ζώνη Α
260,40€
 
 
Β.
Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν :
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.
β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.
γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων.
δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας»». Έχοντας υπόψη    α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 16079/23-1-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου β) το με αρ. Εισερχόμενο Πρωτ. 10747/26-03-2018 του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την κάλυψη των δαπανών:
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
00/6431.0006
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θέματα Τουρισμού, Μάρκετινγκ
15.000 ευρώ
00/6431.0007
Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου
11.720 ευρώ
 
Γ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα:
1.       Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
2.       Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι:
“Για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).
3.       Την υπ΄ αριθμ. 166/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εισηγείται τον καθορισμό αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κ. Κουνέλη Βασιλείου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διότι θα απαιτηθούν αρκετές μεταβάσεις στο Εφετείο Αθηνών και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και αντίστοιχες ενέργειες των απαιτούμενων πράξεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης των χρηματικών ποσών για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων , έξοδα φωτοαντιγράφων δικογραφίας , πράξεων κ.λ.π. για την ολοκλήρωση της υπόθεσης των εταιρειών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ENERGAPOWERTRADINGA.E. και HELLASPOWERA.E. σύμφωνα με την αριθμ. 1115/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.   
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αμοιβή των δικηγόρων για υποθέσεις που αφορούν το Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση, έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου, κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει το ύψος αμοιβής του δικηγόρου-εγκληματολόγου κ. Κουνέλη Βασιλείου., η οποία (αμοιβή) ανέρχεται σε 1.748,40 € .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3δ του Ν. 3463/2006, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α΄
1. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #198,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΠ. ΓΙΑΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
2. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #238,08#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
3. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #366,16#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
4. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
5. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #378,20#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΤΣΗ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
6. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #608,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
7. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
8. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #2.450,17#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
9. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #172,36#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
10. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #184,76#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
11. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #184,76#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
12. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #105,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
13. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #483,60#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
14. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #184,76#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
15. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #259,16#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
16. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #184,76#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
17. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #463,76#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
18. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #463,76#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
19. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #322,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΓΙΩΤΗ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
20. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #43,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», για την αμοιβή της δικαστικής επιμελήτριας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ για διάφορες επιδόσεις υποθέσεων του Δήμου Κορινθίων..
21. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #198,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΠΑΥΛΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
22. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #297,60#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
23. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #517,08#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
24. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #324,70#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
25. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #260,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗ για διάφορες επιδόσεις υποθέσεων του Δήμου Κορινθίων.
 
Β’ 
 α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης 11.720,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00/6431.0007 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Έξοδα Ενημέρωσης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου» ποσού 44.000,00€.
 β. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00/6431.0006 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θέματα Τουρισμού Μάρκετινγκ» ποσού 15.000,00€.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασιλείου)
Γ.                                                    
1.        Εγκρίνει τις ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ 166/2018) του Δήμου Κορινθίων για την ολοκλήρωση της υπόθεσης των εταιρειών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ENERGAPOWERTRADINGA.E. και HELLASPOWERA.E. σύμφωνα με την αριθμ. 1115/2017 απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
2.        Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης 1.748,40€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για την ανωτέρω υπόθεση η οποία περιγράφεται στην αριθμ. 10/166/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 1.748,40€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 192/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment