Διοργάνωση του 9ου αγώνα δρόμου ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2018 στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 194/2018

 
Θέμα 52ο Η.Δ.: «Διοργάνωση του 9ου αγώνα δρόμου ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2018 στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.        Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.        Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.        Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση του 9ου αγώνα δρόμου ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2018 στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 13201/19-04-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει για 9η συνεχή χρονιά τον αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2018» στη μνήμη του Σωτηρίου Διδασκάλου, δωρητή του Πνευματικού Κέντρου των Αθικίων, καθώς φέτος συμπληρώνονται δεκατρία χρόνια από το θάνατό του.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 με αφετηρία και τερματισμό το Πνευματικό Κέντρο Αθικίων «Ελένης Σ. Διδασκάλου». Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου δέκα (10) χιλιομέτρων για τους ενήλικες της γενικής κατάταξης και παιδικός αγώνας τριών (3) χιλιομέτρων.
 
Για τη διοργάνωση του αγώνα, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
   1. Προμήθεια επάθλων ως εξής:
·           12 κύπελλα (2 μικρά ύψους 26 εκ., 8 μεσαία ύψους 30 εκ. και 2 μεγάλα ύψους 39 εκ. ) για τους τρεις πρώτους αθλητές και τις τρεις πρώτες αθλήτριες της γενικής κατάταξης των δέκα χιλιομέτρων, καθώς και για τα τρία πρώτα αγόρια και τα τρία πρώτα κορίτσια του παιδικού αγώνα των τριών χιλιομέτρων,
·           300μετάλλια για τους ενήλικες και τα παιδιά που θα συμμετέχουν στον αγώνα δρόμου,
·           300 αναμνηστικά καπέλα και
·           2 τιμητικές πλακέτες,
 ποσού έως 1.659,12€ με Φ.Π.Α.
2.      Προμήθεια αφισών (50 τεμάχια) και ειδών συσκευασίας πακέτων συμμετοχής αθλητών (300 τεμάχια), ποσού έως 228,16€ με Φ.Π.Α.
3.      Παροχή υπηρεσιών catering με χυμούς 250ml (300 τεμάχια), νερά 500ml (600 τεμάχια) και μπανάνες (300 τεμάχια), για τους συμμετέχοντες στον αγώνα,   ποσού έως 1.178,00€ με Φ.Π.Α.
4.      Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 248,00€ με Φ.Π.Α.
5.      Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης αθλητών, ποσού έως 496,00€ με Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 3.809,28€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση του 9ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Διδασκάλεια 2018» β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 3.809,28€ σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. >>
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία αθλητική εκδήλωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα αθλητικά, πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 13201/19-04-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων του 9ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2018», που θα πραγματοποιηθεί στα Αθίκια, της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού με αφετηρία και τερματισμό το Πνευματικό Κέντρο Αθικίων «Ελένης Σ. Διδασκάλου». Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00.
Εγκρίνει ποσό 3.809,28€ συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
1. Προμήθεια επάθλων ως εξής:
·           12 κύπελλα (2 μικρά ύψους 26 εκ., 8 μεσαία ύψους 30 εκ. και 2 μεγάλα ύψους 39 εκ. ) για τους τρεις πρώτους αθλητές και τις τρεις πρώτες αθλήτριες της γενικής κατάταξης των δέκα χιλιομέτρων, καθώς και για τα τρία πρώτα αγόρια και τα τρία πρώτα κορίτσια του παιδικού αγώνα των τριών χιλιομέτρων,
·           300μετάλλια για τους ενήλικες και τα παιδιά που θα συμμετέχουν στον αγώνα δρόμου,
·           300 αναμνηστικά καπέλα και
·           2 τιμητικές πλακέτες,
 ποσού έως 1.659,12€ με Φ.Π.Α.
2.       Προμήθεια αφισών (50 τεμάχια) και ειδών συσκευασίας πακέτων συμμετοχής αθλητών (300 τεμάχια), ποσού έως 228,16€ με Φ.Π.Α.
3.       Παροχή υπηρεσιών catering με χυμούς 250ml (300 τεμάχια), νερά 500ml (600 τεμάχια) και μπανάνες (300 τεμάχια), για τους συμμετέχοντες στον αγώνα,   ποσού έως 1.178,00€ με Φ.Π.Α.
4.       Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 248,00€ με Φ.Π.Α.
5.       Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης αθλητών, ποσού έως 496,00€ με Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης 3.809,28€ με Φ.Π.Α..
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 194/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος N. Κοντογιώργος