Συμμετοχή του Δήμου στην 8η και 9η Εθνική Έκθεση μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 195/2018
 
Θέμα 53ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην 8η και 9η Εθνική Έκθεση μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.        Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.        Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.        Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην 8η και 9η Εθνική Έκθεση μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 13285/20-04-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10371/23.3.2018 έγγραφo, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην 8η  και 9η Έκθεση μορφολογίας που διοργανώνει στο λιμάνι του Φλοίσβου στις 19 και 20 Μαΐου 2018.
Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας (Ο.Κ.Κ.) ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό σύλλογο, αναγνωρισμένο από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας. Σκοπός του συλλόγου είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και ευζωία των καθαρόαιμων φυλών σκύλων στην Κορινθία, καθώς και η ανάπτυξη και προβολή των ελληνικών φυλών σκύλων με σκοπό τη διεθνή τους αναγνώριση.
Η 8ηη και 9ηη Έκθεση μορφολογίας που διοργανώνει ο Ο.Κ.Κ. στην πόλη μας, περιλαμβάνει την επιλογή και επιβράβευση των καλύτερων δειγμάτων κάθε φυλής σκύλου, αλλά και την ενημέρωση του κοινού. Στόχος της Έκθεσης είναι η προώθηση της υπεύθυνης κυνοφιλίας και η ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.Η Έκθεση αναμένεται να υποδεχτεί περίπου 2.000 επισκέπτες, όπως εκθέτες, κριτές και θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής μας, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες στην Έκθεση θα συνδυάσουν την επίσκεψη τους με διακοπές στην πόλη μας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της 8ης και 9ης Εθνικής Έκθεσης μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας, με την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια επάθλων στους νικητές κάθε κατηγορίας, ήτοι 168 κύπελλα και 8 ξύλινες πλακέτες.
H ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.926,09€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση που διοργανώνει ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.926,09€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6474.0001   προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 13285/20-04-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.926,09 με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση της 8ης και 9ης Εθνικής Έκθεσης μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας,που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στο λιμάνι του Φλοίσβου, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018.
       
      
       Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί δαπάνη για την προμήθεια επάθλων στους νικητές κάθε κατηγορίας, ήτοι 168 κύπελλα και 8 ξύλινες πλακέτες. 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.926,09€με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων»
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού1.926,09€ με Φ.Π.Α.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 195/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος