Συμμετοχή του Δήμου στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 196/2018
 
Θέμα 54ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.        Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.        Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.        Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ)» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 13770/25-04-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 12819/17.04.2018 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει, με την κάλυψη μέρους των δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του. 
Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση της ιδέας της αυτοκίνησης μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων, προβολής των κανόνων οδικής συμπεριφοράς, αγώνων αυτοκινήτων κλπ. Φέτος, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας διοργανώνει αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαΐου 2018 στην περιοχή του Αγ. Νικολάου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εν λόγω διοργάνωση με την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας επάθλων για τις ανάγκες του αγώνα, ήτοι δεκατρία (13) κύπελλα και επτά (7) πλακέτες. Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.202,80€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Παρακαλούμε α)για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Κορινθίας και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.202,80€ σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 13770/25-04-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει τη διεξαγωγή του «Αγώνα Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων» που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας και θα πραγματοποιηθεί την 26-27 Μαΐου 2018 στην Κόρινθο και στην περιοχή Αγίου Νικολάου.
Β) Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.202,80με Φ.Π.Α. για την συμμετοχή του Δήμου στον Αγώνα Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορίνθου(Α.Λ.Α.Κ.) και θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στην περιοχή του Αγ. Νικολάου, το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαΐου 2018.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες :
Προμήθεια επάθλων για τις ανάγκες του αγώνα, ήτοι δέκα τρία (13) κύπελλα και επτά (7) πλακέτες ποσού έως 1.202,80€ με Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.202,80€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.202,80
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 196/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος