Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας Τ.Ε.Ι., για πρακτική άσκηση στο Δήμο

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 200/2018
 
Θέμα 58ο Η.Δ.: «Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας Τ.Ε.Ι., για πρακτική άσκηση στο Δήμο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.Λαμπρινός Παναγιώτης
6.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας Τ.Ε.Ι., για πρακτική άσκηση στο Δήμο» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην από 26-04-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<<Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄), “Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” οι οποίες αναφέρουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα ΝΠΔΔ κ.λ.π., έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
2. Την υπ’ αριθμ. 13911/25.04.2018 αίτηση, της Θεοδώρας – Μαρίας Τσιράογλου του Ιωάννη, σπουδάστριας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ζητά να εγκρίνουμε την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στο Δήμο μας, το χρονικό διάστημα από 01-06-2018 έως 30-11-2018.
3. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ.500/18/Ε5/34610 Κ.Υ.Α., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2585/07.11.2011/τ.Β΄, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Κορινθίων.
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη για την αμοιβή της ανωτέρω σπουδάστριας θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 10/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών» στην οποία έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού ποσού 2.112,96€.
 
Εισηγούμαστε την αποδοχή του αιτήματος της σπουδάστριας Θεοδώρας – Μαρίας Τσιράογλου του Ιωάννη, σπουδάστριας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας, το χρονικό διάστημα από 01-06-2018 έως 30-11-2018.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του Ν. 1351/83
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                 
Αποδέχεται την αριθ. πρωτ. 13911/25.04.2018 αίτηση, της Θεοδώρας – Μαρίας Τσιράογλου του Ιωάννη, σπουδάστριας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής άσκησής της στο Δήμο μας, για το χρονικό διάστημα από 01-06-2018 έως 30-11-2018.
Η δαπάνη για την αμοιβή της ανωτέρω σπουδάστριας θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με Κ.Α. 10/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» στην οποία έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού ποσού 2.112,96€ .
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 200/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment