Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης κ.λ.π. του Δημάρχου

  

                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/07.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 203/2018
 
Θέμα 60ο Η.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης κ.λ.π. του Δημάρχου»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 07η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14712/03-05-2018 σε ορθή επανάληψη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος,
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
25.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
1. Δράκος Παναγιώτης
2. Οικονόμου Γεώργιος
3. Κεφάλας Σταύρος
4.       Βλάσσης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
7.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΘΗΔ
8.       Κορδώσης Χρήστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης κ.λ.π. του Δημάρχου», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
– Τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: “Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”.
– Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός μετακινήθηκε :
α) στις 26/03/2018 στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Βουλευτή Κορινθίας Τσόγκα Γεωργίου για συμμετοχή σε πολιτική εκδήλωση,
β) στις 4/4/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με τον Γ.Γ. Υποδομών με σκοπό την προώθηση έργων του Δήμου Κορινθίων,
γ) στις 13/4/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με θεσμικούς παράγοντες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
δ) το διήμερο 17 και 18/4/2018 στην Αθήνα με καθημερινή μετακίνηση για συμμετοχή σε συνέδριο της ΚΕΔΕ. 
Η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στους ανωτέρω προορισμούς ήταν επιβεβλημένες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και την ταχύτερη διευθέτηση των ζητημάτων του.
– Το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά με ένα και μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και αντιτίθεται στην προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου ως επιβεβλημένες.
– Το γεγονός ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν προσκομίστηκε εισήγηση εγκαίρως για την έγκριση των ανωτέρω μετακινήσεων του κ. Δημάρχου.
Την υπ΄ αριθμ. 486/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού στο Μονπελιέ της Γαλλίας.
– Τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
1. << Έγκριση οδοιπορικών εξόδων & ημερήσιας αποζημίωσης για αυθημερόν μετακινήσεις του Δημάρχου που πραγματοποιήθηκαν από 26/3/2018 έως 18/4/2018 ως εξής:
 α) στις 26/3/2018 στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Βουλευτή Κορινθίας Τσόγκα Γεώργιου για συμμετοχή σε πολιτική εκδήλωση,
β) στις 4/4/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με τον Γ.Γ Υποδομών με σκοπό την προώθηση έργων του Δήμου Κορινθίων
γ) στις 13/4/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με θεσμικούς παράγοντες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης
δ) το διήμερο 17 & 18/4/2018 στην Αθήνα με καθημερινή μετακίνηση για συμμετοχή σε συνέδριο της ΚΕΔΕ»
Θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με τα άρθρα 7,8 & 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του Κεφαλαίου Α’ του N.4336/2015, τις δαπάνες για τη καταβολή οδοιπορικών εξόδων, χιλιομετρικής αποζημίωσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση για υπηρεσιακούς λόγους του Δημάρχου, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΙΟΔΙΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
 
 26/3/2018
ΑΘΗΝΑ
        7,80 €
24,75 €
10 €
42,55 €
   4/4/2018
ΑΘΗΝΑ
        7,80 €
24,75 €
10 €
42,55 €
13/4/2018
ΑΘΗΝΑ
      13,40 €
24,75 €
10 €
48,15 €
17/4/2018
ΑΘΗΝΑ
      13,40 €
24,75 €
10 €
48,15 €
18/4/2018
ΑΘΗΝΑ
      13,40 €
24,75 €
10 €
48,15 €
 
ΣΥΝΟΛΟ:
       55,80 €
   123,75
        50 €
    229,55€
Η ημερήσια αποζημίωση & τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 229,55 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ: 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €. >>.
 
2. <<Έγκριση οδοιπορικών & ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Κορινθίων λόγω  μετάβασής του στο Μονπελιέ της Γαλλίας.   
Σύμφωνα με την με αρ. 486/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού στο Μονπελιέ (Γαλλία) προκειμένου να συμμετάσχει, κατόπιν πρόσκλησης, στον εορτασμό της Ελληνικής Εθνικής Επετείου από τις 15-03-2018 έως 20-03-2018.
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του Ν.4336/2015 για ημερήσια αποζημίωση και άρθρο 7 του Ν.4336/2015 για οδοιπορικά έξοδα :                                                                        

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 
200
 
 

 


                                                         : συνολικού ποσού
 
Ολόκληρη αποζημίωση : 100,00 € / ημέρα (Κατηγορία χώρας Α’, Θέση μετακινούμενου κατηγορία Ι το β)
 Αναλυτικά
 15/3 (ημέρα μετάβασης) : 100 €
 Από 16/3/2018 έως 19/3/2018 (καλυμμένα όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής) : μειωμένη κατά 75%, δηλαδή 25 € * 4 = 100 €
Πλαίσιο κειμένου:   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

28

 
 συνολικού ποσού                  

 

 
Αντίτιμο εισιτηρίου προαστιακού σιδηροδρόμου για τη διαδρομή
Κόρινθος – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος : 14 € * 2 = 28 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 200 € + 28 € = 228 €   
 Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου Κορινθίων συνολικού ύψους 228 € θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο
« Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €. >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, τις εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του                      
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Κρίνει επιβεβλημένες λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου και εγκρίνει τις πραγματοποιηθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις του Δημάρχου Κορινθίων, κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού οι οποίες έχουν ως εξής :
α) στις 26/3/2018 στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Βουλευτή Κορινθίας Τσόγκα Γεώργιου για συμμετοχή σε πολιτική εκδήλωση,
β) στις 4/4/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με τον Γ.Γ Υποδομών με σκοπό την προώθηση έργων του Δήμου Κορινθίων
γ) στις 13/4/2018 στην Αθήνα για συνάντηση με θεσμικούς παράγοντες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης
δ) το διήμερο 17 & 18/4/2018 στην Αθήνα με καθημερινή μετακίνηση για συμμετοχή σε συνέδριο της ΚΕΔΕ
Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 229,55 € και αναλύονται ως εξής:
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
 ΔΙΟΔΙΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
 26/3/2018
ΑΘΗΝΑ
        7,80 €
24,75 €
10 €
42,55 €
   4/4/2018
ΑΘΗΝΑ
        7,80 €
24,75 €
10 €
42,55 €
13/4/2018
ΑΘΗΝΑ
      13,40 €
24,75 €
10 €
48,15 €
17/4/2018
ΑΘΗΝΑ
      13,40 €
24,75 €
10 €
48,15 €
18/4/2018
ΑΘΗΝΑ
      13,40 €
24,75 €
10 €
48,15 €
 
ΣΥΝΟΛΟ:
       55,80 €
   123,75
        50 €
    229,55€
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 229,55 θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.   
Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 229,55 €
 
2. Εγκρίνει τις δαπάνες οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης μετάβασης του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού, στο Μονπελιέ της Γαλλίας, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 228,00 € και αναλύονται ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 
200
 
 

 


                                                         : συνολικού ποσού
 
Ολόκληρη αποζημίωση : 100,00 € / ημέρα (Κατηγορία χώρας Α’, Θέση μετακινούμενου κατηγορία Ι το β)
 Αναλυτικά
 15/3 (ημέρα μετάβασης) : 100 €
 Από 16/3/2018 έως 19/3/2018 (καλυμμένα όλα τα έξοδα διαμονής και διατροφής) : μειωμένη κατά 75%, δηλαδή 25 € * 4 = 100 €
Πλαίσιο κειμένου:   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

28

 
 συνολικού ποσού                  

 

 
 
Αντίτιμο εισιτηρίου προαστιακού σιδηροδρόμου για τη διαδρομή
Κόρινθος – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος : 14 € * 2 = 28 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 200 € + 28 € = 228 €   
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 228,00 θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 7.000,00 €.   
Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 228,00 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 203 / 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος N. Κοντογιώργος

Leave a Comment