Απόφαση αριθμ. 22/357/2018

 Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 31-07-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 25296/27-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 357η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2018) προϋπολογισμού μελέτης 58.260,80€», υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 14/230/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.27/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 21-06-2018.

Ο Πρόεδρος κατόπιν, θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 21-06-2018 Πρακτικό για την Αποσφράγιση και τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, κατατέθηκε μία μοναδική προσφορά για τον εν θέματι διαγωνισμό, από τον οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε..

Ακολουθως, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα και διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζει η σχετική διακήρυξη και συνεπώς η προσφορά του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Κατά τον έλεγχο της Τεχνικής προσφοράς η επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.Β. της διακήρυξης και κατά συνέπεια η προσφορά προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Κατά την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, προέκυψε ότι η οικονομική προσφορά του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε., ποσού δαπάνης 57.628,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με σχετικό πίνακα, είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, οι τιμές της προσφοράς κρίθηκαν συμφέρουσες σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενο διαγωνισμό και η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε., ως προσωρινου αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ» προϋπολογισμού μελέτης 58.260,80€.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 21-06-2018 Πρακτικό για την Αποσφράγιση και τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2018) προϋπολογισμού μελέτης 58.260,80€.

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. για την προμήθεια των ειδών της αριθμ. 27/2018 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (57.628,80€), συμπ/νου Φ.Π.Α. όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 21-06-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

 

Α/Α

Περιγραφή είδους

Μονάδα μέτρησης

ποσότητα

Τιμή μονάδας

Κόστος δαπάνης

 

Α.ΥΛΙΚΑ

 

 

 

 

1

Φάκελος προπληρωμένος11Χ23 εκ. περίπου εσωτερικού χωρίς παράθυρο χωρίς επιτύπωση

Τεμ.

10.000

0,796

7.960,00

2

Φάκελος προπληρωμένος11Χ23 εκ. περίπου εσωτερικού με δεξί παράθυρο χωρίς επιτύπωση (με τριγωνικό κλείσιμο ως τεχνικές προδιαγραφές)

Τεμ.

40.000

0,808

32.320,00

3

Φάκελος προπληρωμένος11Χ23 εκ. περίπου εσωτερικού χωρίς παράθυρο χωρίς επιτύπωση

Τεμ.

14.000

0,812

11.368,00

4

Φάκελος προπληρωμένος11Χ23 εκ. περίπου εσωτερικού χωρίς παράθυρο χωρίς επιτύπωση ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΣ

Τεμ.

1.200

3,00

3.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 1

38.500,00

4

ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

Επιτύπωση (των φακέλων με α/α 1 και 2 της ομάδας Α.

Τεμ.

64.000

0,03

1.920,00

ΦΠΑ 24%

460,80

ΣΥΝΟΛΟ 2

2.380,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

57.628,80

 

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/357/2018.-

 

Leave a Comment