Πρόταση περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου σε περιοχές εκτός σχεδίου στην πόλη της Κορίνθου για την

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 2/20-03-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                  Αριθμός Απόφασης  14/2018
 
ΘΕΜΑ 6o Η.Δ.: Πρόταση περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου σε περιοχές εκτός σχεδίου στην πόλη της Κορίνθου για την τοποθέτηση υπέργειων Μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.»
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 9436/16-03-2018 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και για το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
        «Οι διατάξεις του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 29 «Δικαιώματα Διέλευσης» και 69Α «Μεταβατικές Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3534/07.
         Η αίτηση της εταιρείας ηλεκτρονικών επικοινωνιών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν/Α ΠΕΛ/ΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με αρ. πρωτ.: 2536/18-01-2018 (73/18-01-2018 δικό τους).
         Η Τεχνική έκθεση, οι προδιαγραφές και τα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση.
         O Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων Καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 29 παρ.6 του Ν 3431/2006 (ΦΕΚ 1375/10-07-2009). 
         Η Υ.Α. με αρ.52716/20.11.2001 «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινοχρήστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής».
        Οι διατάξεις του Ν. 4463 / Α’ / 30-3-2017 περί «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»
Η εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών “ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.” με την υπ’ αριθμ.: 2536/18-01-2018 αίτησή της, στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»  ζητά την άδεια εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή και τοποθέτηση οχτώ (08) καμπίνων μαζί  με τα φρεάτια εξυπηρέτησής τους (εισαγωγή – εξαγωγή  καλωδίων  σε  αυτές),  (φρεάτιο – εξυπηρετούμενη  καμπίνα  θεωρούνται ως μία  ευκολία  σύμφωνα  με  την  Α.Π:  528/075/23-6-2009 της Ε.Ε.Τ.Τ.), σε Κοινόχρηστους Χώρους στα πεζοδρόμια και οδοστρώματα των οδών του Δήμου μας, στις συμβολές των οδών ,όπως φαίνονται στο συνημμένο πίνακα 1.
Από  τις τοποθετούμενες καμπίνες:
       – Οι τέσσερις (04) τοποθετούνται σε θέσεις παλαιών καμπίνων που αναβαθμίζονται.
– Από τις υπόλοιπες τέσσερις (04), η μία (01)είναι καμπίνα που τοποθετείται σε νέα θέση                                         καταργώντας το παλιό ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ, ενώ
– Οι υπόλοιπες τρείς (3) καμπίνες (τύπου Γ4) θα τοποθετηθούν σε νέες θέσεις σε κοντινή απόσταση από το παλιό ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ, χωρίς την κατάργησή του .
Η βάση της καμπίνας τύπου Γ4 (σε μέτρα) είναι διαστάσεων: 0,90(Μ) Χ 0,35(Π) Χ 1,00(Β) , της καμπίνας τύπου Γ2: 1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β) ενώ της καμπίνας τύπου Γ3 : 1,30(Μ) Χ 0,50(Π) Χ 1,20(Β). 
Οι προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των καμπίνων, και οι διαστάσεις τους, σύμφωνα με τα σκαριφήματα και τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται με την αίτηση του “ΟΤΕ Α.Ε.”, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΕΡΓΟΥ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
Α/Α
ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
Κ.Κ.
ΘΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (m)
1
55Η
61Η (406796.345, 4197909.802)
Γ4C-902
171
ΝΕΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
0,90(Μ) Χ 0,35(Π) Χ 1,00(Β)
2
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
Γ4C-903
178
ΝΕΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
0,90(Μ) Χ 0,35(Π) Χ 1,00(Β) 
3
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
408058.518, 4199913.718
Γ2L
187
ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ 
1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β) 
4
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
4Η ΠΑΡΟΔΟΣ
Γ2L
189
ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ  
1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β)  
5
65Η
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Γ3
191
ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ  
 1,30(Μ) Χ 0,50(Π) Χ 1,20(Β) 
6
ΑΡΓΟΥΣ
405319.794, 4197414.358
Γ2L
259
ΝΕΑ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β)  
7
ΑΡΓΟΥΣ
404607.860, 4196461.259
Γ4C-905
265
ΝΕΑ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ
0,90(Μ) Χ 0,35(Π) Χ 1,00(Β) 
8
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ2R
280
ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΦΑΟ   
1,60(Μ) Χ 0,60(Π) Χ 0,70(Β)  
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:
8
4 ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ
4 ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΦΑΟ 
 
Οι προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των δέκα (10) φρεατίων, διαστάσεων σε μέτρα: 1,40(Μ) Χ 1,00(Π) Χ 1,00(Β), σύμφωνα με τα σκαριφήματα και τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται με την αίτηση του “ΟΤΕ Α.Ε.”, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΡΓΟΥ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
Α/Α
ΟΔΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ
ΦΡΕΑΤΙΑ
1
55Η
CAB 171
61Η (406797.264, 4197909.411)
1
2
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
CAB Γ4C-903 178
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
1
3
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
CAB 187
408057.030, 4199914.966
1
4
4Η ΠΑΡΟΔΟΣ
CAB 189
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
1
5
ΑΘΗΝΩΝ
 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
1
6
65Η
CAB 191
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
1
7
65Η
ΠΛΗΣΙΟΝ CAB 191
ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ
1
8
ΑΡΓΟΥΣ
CAB Γ4C-905 265
404607.860, 4196461.259
1
9
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
CAB 280
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
1
10
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΛΗΣΙΟΝ CAB  280
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
1
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:
10
H συνολική επιφάνεια κατασκευής της καμπίνας και των φρεατίων, υπολογίζεται ως εξής:
 
·                                 Συνολική επιφάνεια Βάσεων των καμπίνων:                                              =  5,44 m2
·                                 Συνολική επιφάνεια των 10 φρεατίων διαστάσεων 1,40(Μ) Χ 1,00(Π)   = 14,0 m2
 
                                                                                                                                 Σύνολο: 19,44 m2
Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην διαδικασία της παροχής άδειας για τις παραπάνω εργασίες πρέπει το Συμβούλιο της Δ.Κ. Κορίνθου να αποφασίσει πρώτα για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στις ανωτέρω περιοχές εκτός σχεδίου της πόλεως της Κορίνθου, συνολικής επιφάνειας 19,44 m2 στην εταιρεία “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.”, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
Συνημμένα:
            Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 2536/18-01-2018 (73/18-01-2018 δικό τους) αίτηση της εταιρείας ηλεκτρονικών επικοινωνιών “Ο.Τ.Ε. Α.Ε.” περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Α/Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» 
            Σχέδια Ο.Τ.Ε. λεπτομερειών θέσεων καμπίνων και μικροσωληνώσεων (8 σελ).
            Υπόμνημα συμβολισμών.
Φωτογραφίες των θέσεων και των οκτώ (8) εν λόγω καμπίνων».
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου σε περιοχές εκτός σχεδίου στην πόλη της Κορίνθου για την τοποθέτηση Υπέργειων Μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.»  όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   2/14/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 26-03-2018
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment