Λειτουργία εμποροπανηγύρεων στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                       
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 4/26-04-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                               Αριθμός Απόφασης  16/2018
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.: Λειτουργία εμποροπανηγύρεων στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  26 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 13728/25-04-2018 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και για το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 26 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):
«1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι.
Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.
2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση
Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕ 171/13.11.2017 τεύχος Α’):
 «1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/17 λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς […]»
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη
1. την υπ’ αριθμ ΑΔΣ182/2015/15-06-2015  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017, με την η οποία εγκρίθηκε η λειτουργία και ο κανονισμός λειτουργίας εμποροπανηγύρεων προτείνουμε τη διατήρηση της λειτουργίας των πανηγυριών Αποστόλου Παύλου, Κοίμησης της Θεοτόκου (Συνοικισμός) και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο χώρο και τις ημέρες που ήδη διεξάγεται.
 
Κατόπιν τούτων, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’)
2.       Το άρθρο 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’)
3.       την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ,την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010
4.       Την υπ’ αριθμ. ΑΔΣ182/2015/15-06-2015όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 351/05-10-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
5.       την ανάγκη διατήρησης λειτουργίας των πανηγυριών Αποστόλου Παύλου, Κοίμησης της Θεοτόκου (Συνοικισμός)  και Μεταμόρφωσης του  Σωτήρος στο χώρο και τις ημέρες που ήδη διεξάγεται
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη διατήρηση λειτουργίας  των εμποροπανηγύρεων Αποστόλου Παύλου, Κοίμησης της Θεοτόκου (Συνοικισμός) και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Κόρινθο στο χώρο και τις ημέρες που ήδη διεξάγεται.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   4/16/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 30-04-2018
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment