Γνωμοδότηση σχετικά με τους προτεινόμενους χώρους διεξαγωγής των υφιστάμενων λαϊκών αγορών στην πόλη

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                       
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
Από το Πρακτικό 4/26-04-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                 Αριθμός Απόφασης  17/2018
ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.: Γνωμοδότηση σχετικά με τους προτεινόμενους χώρους διεξαγωγής των υφιστάμενων λαϊκών αγορών στην πόλη της Κορίνθου.
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  26 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 13728/25-04-2018 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.   Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
7. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και για το  ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών  του Συμβουλίου την εισήγηση του τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Το με αρ. Πρωτ.10144/02-03-2018 Έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τα σχέδια των Λαϊκών Αγορών  της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου. Πρόκειται για 4 σχέδια που αποτυπώνουν τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου  την Θερινή και την Χειμερινή Περίοδο.
Το με αρ. Πρωτ. 1016/20/42-Α’ έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τροχαίας Κορίνθου (αρ. Πρωτ. Εισερχομένου 8452/08-03-2018 ) με το οποίο η Τροχαία συνηγορεί στo με αρ. 4254/31-01-2018 έγγραφό μας  που αφορά τις λαϊκές αγορές του Δήμου Κορινθίων .
 αρ.  Πρωτ.  Οικ.4929/05-12-2017 έγγραφό της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
Το με αρ. Πρωτ. 11727/03-04-2018 Έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους  και του αριθμού των  θέσεων για όλες τις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κορινθίων .
 Στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου ως προς τους χώρους διεξαγωγής των Λαϊκών Αγορών , τον  αριθμό των θέσεων  (παραγωγών και  επαγγελματιών) που προσδιορίστηκαν  σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών του δήμου, των σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, της σύμφωνης γνώμης της Ελληνικής Αστυνομίας (έγγραφο 8452/08.03.2018) αλλά και τα προβλεπόμενα στον Ν. 4497/2017 προτείνονται τα εξής :
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κορίνθου
 ΚΑΙ ΘΕΣΗ
 ΑΔΣ 409/2016 ΆΡΘΡΟ 3 πλαίσιο λειτουργίας)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ & ΕΜΠΟΡΟΙ
(ΑΔΣ 409/2016)
ΑΡΙΘΜΌΣ ΘΕΣΕΩΝ
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11727/03-04-2018 Εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών )
ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝ (ΑΔΣ 314/2017)
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
(ΑΔΣ 409/2016)
 
 
 
 
 
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 
Η λαϊκή αγορά ΚΟΡΙΝΘΟΥ θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κέντρο της Κορίνθου για τους χειμερινούς μήνες, ως εξής: επί της οδού Αποστόλου Παύλου από Κωστή Παλαμά έως Αχιλλέως κάθε Σάββατο.
Αρχή Τροποποίησης της ΑΔΣ 409/2016 ΆΡΘΡΟ 3 (πλαίσιο λειτουργίας):
Από
“Για τους θερινούς μήνες (από 1ης Μαίου έως 31ης Οκτωβρίου) στην οδό Κολιάτσου από Κροκιδά έως τέρμα Κολιάτσου (θάλασσα) κάθε Σάββατο”
σε:
Για τους θερινούς μήνες (από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου) στην οδό Κολιάτσου από Κροκιδά έως Σισύφου.
Οι θέσεις των εμπόρων βιομηχανικών ειδών  (περίπτωση α’) θα αναπτύσσονται από την συμβολή των οδών Κολιάτσου και Στεφάνου και επί της οδού Στεφάνου( με ελάχιστη ανάπτυξη επί της οδού Αδειμάντου ) έως το σημείο που διασχίζει η οδός Στεφάνου τον Χείμαρρο Ξηριά
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κάθε Σάββατο.
 
(περίπτωση β’)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 
168
 
3 τ.μ.
 
52 ημέρες
 
(περίπτωση α’)
 ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΙΔΏΝ
 
60
 
6 τ.μ.
 
52 ημέρες
 
 
 
 
2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
Η λαϊκή αγορά ΙΩΝΙΑΣ (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ) θα συνεχίσει να λειτουργεί εκ περιτροπής, ως εξής: Για τους χειμερινούς μήνες (από 1ης Νοεμβρίου έως 30ης Απριλίου), στις οδούς:-Απόλλωνος (όπισθεν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, ήτοι από Άρεως έως Έβρου), -Σμύρνης(από Απόλλωνος έως πλατεία Χρ.Σμύρνης), -Περίμετρος πλατείας Χρ.Σμύρνης, -Νικομήδειας (από κυκλική πλατεία στην πλατεία Στ.Ηλιόπουλου έως Απ.Παύλου), κάθε Τετάρτη. Για τους θερινούς μήνες (από 1ης Μαϊου έως 31ης Οκτωβρίου), στις οδούς: -Σμύρνης (αρχή έως πλατεία Σμύρνης), -Περίμετρος πλατείας Χρ.Σμύρνης, -Νικομήδειας(από πλατεία Χρ.Σμύρνης έως Απ.Παύλου), -Απ.Παύλου(όσο η πρόσοψη του Δημοτικού Σχολείου), κάθε Τετάρτη.  Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.
(περίπτωση β’)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 
96
 
3 τ.μ.
 
52 ημέρες
περίπτωση α’
 ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΙΔΏΝ
 
50
 
6 τ.μ.
 
52 ημέρες
 
Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σύμφωνα  με το άρθρο 83 και άρθρο 84 του Ν.3852/10 σχετικά με τους προτεινόμενους χώρους διεξαγωγής των υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών στην πόλη της Κορίνθου  προκειμένου να εναρμονιστεί ο Κανονισμός Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων με τον Ν. 4497/2017 .
 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της, τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί για την τροποποίηση του χώρου διεξαγωγής της Λαϊκής αγορά Κορίνθου ως εξής:
Από
“Για τους θερινούς μήνες (από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου) στην οδό Κολιάτσου από Κροκιδά έως τέρμα Κολιάτσου (θάλασσα) κάθε Σάββατο”
σε:
Για τους θερινούς μήνες (από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου) στην οδό Κολιάτσου από Κροκιδά έως Σισύφου, θα αναπτύσσονται οι θέσεις εμπόρων νωπών προϊόντων και παραγωγών (περίπτωση  β’).
Οι θέσεις των εμπόρων βιομηχανικών ειδών  (περίπτωση α’) θα αναπτύσσονται από την συμβολή των οδών Κολιάτσου και Στεφάνου και επί της οδού Στεφάνου( με ελάχιστη ανάπτυξη επί της οδού Αδειμάντου ) έως το σημείο που διασχίζει η οδός Στεφάνου τον Χείμαρρο Ξηριά.
Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κάθε Σάββατο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   4/17/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 30-04-2018
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment