Τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης ράμπας κολύμβησης καθώς και κατασκευή ξύλινου διαδρόμου για ΑΜΕΑ σε παραλ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
   Από το Πρακτικό 6/24-07-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής                                           Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                        Αριθμός Απόφασης  19/2018
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.: Τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης ράμπας κολύμβησης καθώς και κατασκευή ξύλινου διαδρόμου για ΑΜΕΑ  σε παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σήμερα την  24 Ιουλίου 2018 Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 24446/23-07-2018 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1.  Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5.  Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
 
 
4. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
5. Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
6.Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
 
 
 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα  μέλη του συμβουλίου ότι με το αριθμ. 28982/27-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μας γνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση συμβουλίου δημοτικής κοινότητας διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις ώρες (24), στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχει αριθμός τακτικών η αναπληρωματικών μελών τουλάχιστον ίσος προς το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του και πάντως όχι λιγότερα των τριών.
Στη συνέχεια ανέφερε τα παρακάτω:
Η προσβασιμότητα σε κοινά αγαθά, όπως η θάλασσα, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμελιώδης υποχρέωση μιας οργανωμένης και συνεκτικής κοινωνίας.
Η Δημοτική Κοινότητα διαθέτει το προνόμιο να έχει πληθώρα ακτών και παραλιών, καθαρές θάλασσες και ιδανικά νερά κολύμβησης.
Ο Δήμος πρέπει να  προχωρήσει στην τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης ράμπας κολύμβησης σε μία παραλία, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα καθώς και στην κατασκευή ξύλινου διαδρόμου.
Με την τοποθέτηση της ηλεκτροκίνητης ράμπας στις παραλίες της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, παραλίες με ασφαλές βάθος, οι συμπολίτες αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου μας θα μπορούν να χαίρονται το κοινό αγαθό, της θάλασσας, με ελεύθερη πρόσβαση και τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να διασφαλίζεται στο μέτρο του δυνατού η αυτονομία τους. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις υποδομές ώστε να απολαμβάνουν όλοι το δικαίωμα στο καλοκαίρι, το δικαίωμα να απολαμβάνουν το μπάνιο τους στις παραλίες της Δημοτικής Κοινότητας, σεβόμενοι τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας και λειτουργώντας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
Πρόκειται για μια κίνηση ευαισθησίας και ανθρωπιάς καθώς όλοι έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τη θάλασσα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η θαλασσοθεραπεία και το κολύμπι αποτελεί τον καλύτερο και πλέον ενδεδειγμένο τρόπο αποκατάστασης ασθενών με κινητικά προβλήματα.
 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Την τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης ράμπας κολύμβησης καθώς και στην κατασκευή ξύλινου διαδρόμου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   6/19/2018.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 01-08-2018
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment