Απόφαση αριθμ. 18/304/2018

 Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21273/28-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 304η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 26/2018 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ε. Καμτσιώρα, Μηχανολόγο Μηχανικό, και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων κ. Ι. Καραΐσκο, Πολιτικό Μηχανικό,  προτείνει δε  στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

                           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 26/2018 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 26/2018 μελέτης και ορίζει την με ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Καθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής αποκλειστικά, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ως εξής:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ)

 

Επωνυμία

Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κολιάτσου 32

Πόλη

Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός

20131

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR 253

Τηλέφωνο

2741362808

Φαξ

2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.kamtsiora@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καμτσιώρα Έλλη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα ΟΤΑ

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)         Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)         Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr

 

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της (συνολικής) σύμβασης φαίνεται παρακάτω :

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€)

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(σε € με ΦΠΑ)

2018

220.153,79

24.688,13

7.258,82

252.100,74

2019

440.874,49

50.696,29

12.216,64

503.787,42

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 2018 και 2019

661.028,28

75.384,42

19.475,46

755.888,16

 

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :

1.  Ο Δήμος Κορινθίων.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις με τους Κ.Α.:

Α/Α

ΚΑ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ

2018

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2019

1

15/6481.0003

ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

56.166,50                   

20.042,36

62.990,27

2

15/6481.0002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

52.062,56

52.057,47

124.433,07

3

10/6063.0002

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

732,35

189,84

339,00

4

15/6063.0001

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

6.449,99

6.074,88

10.848,00

5

20/6063.0001

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

15.811,74

15.187,20

27.120,00

6

30/6063.0001

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

32,34

0,00

5.763,00

7

35/6063.0001

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

449,99

0,00

5.085,00

8

45/6063.0001

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

977,94

949,20

1.695,00

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(με ΦΠΑ)

132.683,41

94.500,95

238.273,34

 

 

του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Δήμου Κορινθίων.

Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου (ετών : 2018 και 2019)

 

2.  το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής :

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2019

1

15-6481.001

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΣΣΙΤΟΥΝΤΩΝ

144.791,01

242.321,06

ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

3.316,78

6.243,02

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

148.107,79

248.564,08

 

3.  το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) :

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2019

1

15-6063.001

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1.898,40

3.390,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.898,40

3.390,00

 

4. τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2019

1

ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4.746,00

 

8.475,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.746,00

 

8.475,00

 

 

5. τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2019

1

ΓΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.847,60

 

5.085,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.847,60

 

5.085,00

 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3.1    Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια :

1)      τροφίμων,

2)      γάλακτος εργαζομένων και

3)      γευμάτων για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου

για το Δήμο Κορινθίων και τα Νομικά του πρόσωπα, για τα έτη 2018 και 2019.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ

1

1550000-3

Γαλακτοκομικά προϊόντα

2

15511100-4

Παστεριωμένο γάλα

3

15542300-2

Τυρί φέτα

4

15541000-2

Επιτραπέζιο τυρί

5

15544000-3

Σκληρό τυρί

6

15540000-5

Τυροκομικά προϊόντα

7

15543000-6

Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά

8

15542200-1

Μαλακό τυρί

9

15551300-8 

Γιαούρτι

10

15431100-9

Μαργαρίνη

11

15411100-3

Φυτικά έλαια

12

15411110-6 

Ελαιόλαδο

13

15612120-8

Κοινό αλεύρι αρτοποιίας

14

15625000-5

Σιμιγδάλι

15

15612210-6

Καλαμποκάλευρο

16

15612420-1

Μείγματα αρτοποιίας

17

15884000-8

Τροφές για μωρά

18

15821200-1

Γλυκά μπισκότα

19

15898000-9

Μαγιά

20

15880000-0

Ειδικά προϊόντα διατροφής

21

15821110-3

Φρυγανιές

22

03211300-6

Ρύζι

23

15613311-1

Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)

24

15850000-1

Προϊόντα ζυμαρικών

25

15331425-2

Τοματοπολτός

26

15331423-8

Τομάτες σε κονσέρβα

27

03212211-2

Φακές

28

3221210-1

Φασόλια

29

03212212-9

Ρεβίθια

30

15332290-3

Μαρμελάδες

31

15831600-8

Μέλι

32

15831000-2

Ζάχαρη

33

15830000-5

Ζάχαρη και συναφή προϊόντα

34

03222120-0

Καρύδες

35

15842200-4

Προϊόντα σοκολάτας

36

15833000-6

Ζαχαρώδη προϊόντα

37

15872400-5

Αλάτι

38

15872200-3

Μπαχαρικά

39

15872100-2

Πιπέρι

40

15872000-1

Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά

41

15871110-8

Ξίδι ή ισοδύναμο

42

15870000-7

Καρυκεύματα και αρτύματα

43

15865000-9

Αφεψήματα βοτάνων

44

15864100-3

Τσάι σε φακελάκια

45

15841000-5

Κακάο

46

15861000-1

Καφές

47

15842210-7

Ρόφημα σοκολάτας

48

15860000-4

Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα

49

03212100-1

Πατάτες

50

03221240-0

Τομάτες

51

03221270-9

Αγγούρια

52

03221113-1

Κρεμμύδια

53

15872300-4

Αρωματικά βότανα

54

03222210-8

Λεμόνια

55

03221310-2

Μαρούλι

56

03221112-4

Καρότα

57

03121100-6

Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα

58

03221410-3

Λάχανο, κράμβη

59

03221212-5

Φρέσκα φασόλια

60

03221000-6

Λαχανικά

61

03221250-3

Κολοκύθια

62

15331130-7

Φασόλια, αρακάς, πιπεριές, τομάτες και άλλα λαχανικά

63

03221340-1

Σπανάκι

64

03222220-1

Πορτοκάλια

65

03222321-9

Μήλα

66

03222111-4

Μπανάνες

67

03222240-7

Μανταρίνια

68

03222322-6

Αχλάδια

69

03222332-9

Ροδάκινα

70

15332180-9

Πεπόνια

71

03222000-3

Φρούτα και καρποί

72

03222341-5

Επιτραπέζια σταφύλια

73

03222331-2

Βερίκοκα

74

03222333-6

Κεράσια

75

03222313-0

Φράουλες

76

15981000-8

Μεταλλικό νερό

77

15982000-5

Αναψυκτικά

78

15982100-6

Φρουτοχυμοί

79

15131620-7

Κιμάς από βοδινό κρέας

80

15111200-1

Μοσχαρίσιο κρέας

81

15113000-3

Χοιρινό κρέας

82

15331170-9

Κατεψυγμένα λαχανικά

83

15851000-8

Αλευρώδη προϊόντα

84

15112130-6

Κοτόπουλα

85

03142500-3

Αυγά

86

03311000-2

Ψάρια

87

15894200-3

Έτοιμα γεύματα

 

 

 

 

         

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα 2018

Ποσότητα 2019

Τιμή ανά Μ.Μ.

ΦΠΑ 13% (2018)

ΦΠΑ 24% (2018)

Μερική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (2018)

Μερική Δαπάνη με ΦΠΑ  2018

ΦΠΑ 13%

(2019)

ΦΠΑ 24%

(2019)

Μερική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (2019)

Μερική Δαπάνη με ΦΠΑ 2019

Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (2018-2019)

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ (2018-2019)

 

Α.1

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.1.1

Γάλα εβαπορέ (410 γρ)

1550000-3

ΤΕΜ

1.200

5.000,00

1,00

156,00

 

1.200,00

1.356,00

650,00

 

5.000,00

5.650,00

6.200,00

7.006,00

 

Α.1.2

Γάλα εβαπορέ Βρεφικό (410 γρ)

15511000-3

ΤΕΜ

90

200,00

2,00

23,40

 

180,00

203,40

52,00

 

400,00

452,00

580,00

655,40

 

Α.2

ΕΛΑΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.2.1.

Ελαιόλαδο (1 λίτρο)

15411110-6

ΤΕΜ

1.600

5.500,00

6,20

1.289,60

 

9.920,00

11.209,60

4.433,00

 

34.100,00

38.533,00

44.020,00

49.742,60

 

Α.3

ΑΛΕΥΡΑ -ΣΙΤΗΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.3.1

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg)

15612120-8

ΤΕΜ

800

2.500,00

1,19

123,76

 

952,00

1.075,76

386,75

 

2.975,00

3.361,75

3.927,00

4.437,51

 

Α.3.2

Φρυγανιές σίτου πακέτο (255 γρ)

15821110-3

ΤΕΜ

1.000

1.800,00

0,90

 

216,00

900,00

1.116,00

 

388,80

1.620,00

2.008,80

2.520,00

3.124,80

ΤΜΗΜΑ 1

Α.4

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.1

Ρύζι γλασέ (500 gr)

03211300-6

ΤΕΜ

1.000

5.000,00

1,28

166,40

 

1.280,00

1.446,40

832,00

 

6.400,00

7.232,00

7.680,00

8.678,40

 

A.5

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5.1

Μακαρόνια Νο 6 (500 gr)

15850000-1

ΤΕΜ

1.050

4.900,00

0,88

120,12

 

924,00

1.044,12

560,56

 

4.312,00

4.872,56

5.236,00

5.916,68

 

A.5.2

Μανέστρα μέτρια (500 gr)

15850000-1

ΤΕΜ

1.000

2.000,00

0,88

114,40

 

880,00

994,40

228,80

 

1.760,00

1.988,80

2.640,00

2.983,20

 

A.5.3

Χυλοπίτες (500 γρ)

15850000-1

ΤΕΜ

1.600

2.000,00

1,98

411,84

 

3.168,00

3.579,84

514,80

 

3.960,00

4.474,80

7.128,00

8.054,64

 

A.5.4

Τραχανάς γλυκός (500 γρ)

15850000-1

ΤΕΜ

1.000

1.560,00

2,00

260,00

 

2.000,00

2.260,00

405,60

 

3.120,00

3.525,60

5.120,00

5.785,60

 

A.6

ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.6.1

Τοματοπολτός (πελτές ) διπλής συμπύκνωσης  (410 gr)

15331425-2

ΤΕΜ

1.500

5.000,00

1,38

 

496,80

2.070,00

2.566,80

 

1.656,00

6.900,00

8.556,00

8.970,00

11.122,80

 

A.7

ΟΣΠΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.7.1

Φακές ψιλές (500 gr)

03212211-2

ΤΕΜ

800

3.000,00

1,15

119,60

 

920,00

1.039,60

448,50

 

3.450,00

3.898,50

4.370,00

4.938,10

 

A.7.2

Φασόλια μέτρια ( 500 gr)

3221210-1

ΤΕΜ

1.300

3.000,00

1,37

231,53

 

1.781,00

2.012,53

534,30

 

4.110,00

4.644,30

5.891,00

6.656,83

 

A.7.3

Ρεβύθια χονδρά (500 gr)

03212212-9

ΤΕΜ

1.300

2.000,00

1,74

294,06

 

2.262,00

2.556,06

452,40

 

3.480,00

3.932,40

5.742,00

6.488,46

 

A.8

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1

A.8.1

Ζάχαρη (1 kg)

15831000-2

ΤΕΜ

1.500

2.000,00

1,00

 

360,00

1.500,00

1.860,00

 

480,00

2.000,00

2.480,00

3.500,00

4.340,00

 

A.9

ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.9.1

Καφές ελληνικός

15861000-1

ΚΙΛΟ

960

1.560,00

14,90

 

3.432,96

14.304,00

17.736,96

 

5.578,56

23.244,00

28.822,56

37.548,00

46.559,52

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α

 

 

 

 

 

3.310,71

4.505,76

44.241,00

52.057,47

9.498,71

8.103,36

106.831,00

124.433,07

151.072,00

176.490,54

Β.  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα 2018

Ποσότητα 2019

Τιμή ανά Μ.Μ.

ΦΠΑ 13% (2018)

ΦΠΑ 24% (2018)

Μερική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (2018)

Μερική Δαπάνη με ΦΠΑ  2018

ΦΠΑ 13%

(2019)

ΦΠΑ 24%

(2019)

Μερική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (2019)

Μερική Δαπάνη με ΦΠΑ 2019

Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (2018-2019)

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ (2018-2019)

 

Β.1

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.1.1

Γάλα εβαπορέ 410 γρ

1550000-3

ΤΕΜ

6000

8100

1,00

780,00

 

6.000,00

6.780,00

1.053,00

 

8.100,00

9.153,00

14.100,00

15.933,00

 

Β.1.2

Γάλα εβαπορέ βρεφικό 410 γρ

15511000-3

ΤΕΜ

500

569

2,00

130,00

 

1.000,00

1.130,00

147,94

 

1.138,00

1.285,94

2.138,00

2.415,94

 

Β.1.3

Γάλα φρέσκο (1 λίτρο)

15511100-4

ΤΕΜ

300

600

1,20

46,80

 

360,00

406,80

93,60

 

720,00

813,60

1.080,00

1.220,40

 

Β.1.4

Φέτα τυρί εγχώρια

15542300-2

ΚΙΛΟ

1000

1900

8,09

1.051,70

 

8.090,00

9.141,70

1.998,23

 

15.371,00

17.369,23

23.461,00

26.510,93

 

Β.1.5

Κασέρι εγχώριο

15541000-2

ΚΙΛΟ

300

850

10,00

390,00

 

3.000,00

3.390,00

1.105,00

 

8.500,00

9.605,00

11.500,00

12.995,00

ΤΜΗΜΑ 1

Β.1.6

Κεφαλοτύρι εγχώριο

15544000-3

ΚΙΛΟ

300

650

10,99

428,61

 

3.297,00

3.725,61

928,65

 

7.143,50

8.072,15

10.440,50

11.797,76

 

Β.1.7

Τυρί σε φέτες για τοστ

15540000-5

ΚΙΛΟ

500

800

8,40

546,00

 

4.200,00

4.746,00

873,60

 

6.720,00

7.593,60

10.920,00

12.339,60

 

Β.1.8

Μυζήθρα γραβιέρας ελληνική

15543000-6

ΚΙΛΟ

100

200

9,70

126,10

 

970,00

1.096,10

252,20

 

1.940,00

2.192,20

2.910,00

3.288,30

 

Β.1.9

Τυρί που λιώνει (τύπου Γκούντα)

 15542200-1

ΚΙΛΟ

50

170

7,20

46,80

 

360,00

406,80

159,12

 

1.224,00

1.383,12

1.584,00

1.789,92

 

Β.1.10

Γιαούρτι στραγγιστό 1000γρ. 3,5%

15551300-8 

ΤΕΜ

100

100

3,50

45,50

 

350,00

395,50

45,50

 

350,00

395,50

700,00

791,00

 

Β.1.11

Γιαούρτι με φρούτα παιδικά (145 γρ.)

15551300-8

ΤΕΜ

600

850

2,00

156,00

 

1.200,00

1.356,00

221,00

 

1.700,00

1.921,00

2.900,00

3.277,00

 

B.2

ΛΙΠΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1

Μαργαρίνη μαλακή για επάλειψη (250ΓΡ)

15431100-9

ΤΕΜ

750

1800

1,23

 

221,40

922,50

1.143,90

 

531,36

2.214,00

2.745,36

3.136,50

3.889,26

 

B.2.2

Αραβοσιτέλαιο 5 lt

15411100-3

ΤΕΜ

40

79

9,97

 

95,71

398,80

494,51

 

189,03

787,63

976,66

1.186,43

1.471,17

 

B.2.3

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5 λίτρων

15411110-6 

ΤΕΜ

323

720

28,00

1.175,72

 

9.044,00

10.219,72

2.620,80

 

20.160,00

22.780,80

29.204,00

33.000,52

 

B.3

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.1

Αλεύρι που φουσκώνει (500 gr)

15612120-8

ΤΕΜ

280

650

0,99

36,04

 

277,20

313,24

83,65

 

643,50

727,15

920,70

1.040,39

 

B.3.2

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  (1 kg)

15612120-8

ΤΕΜ

100

225

1,19

15,47

 

119,00

134,47

34,81

 

267,75

302,56

386,75

437,03

 

B.3.3

Σιμιγδάλι ψιλό  500 gr

15625000-5

ΤΕΜ

30

180

0,89

3,47

 

26,70

30,17

20,83

 

160,20

181,03

186,90

211,20

 

B.3.4

Σιμιγδάλι χονδρό 500 gr

15625000-5

ΤΕΜ

50

200

0,89

5,78

 

44,50

50,28

23,14

 

178,00

201,14

222,50

251,42

 

B.3.5

Κορν φλάουρ  200 gr

15612210-6

ΤΕΜ

80

80

0,89

9,26

 

71,20

80,46

9,26

 

71,20

80,46

142,40

160,92

 

B.3.6

Baking powder 20 gr 

15612420-1

ΤΕΜ

80

205

0,48

 

9,22

38,40

47,62

 

23,62

98,40

122,02

136,80

169,64

 

B.3.7

Μπισκότα Μιράντα (250 gr)

15821200-1

ΤΕΜ

500

630

1,10

 

132,00

550,00

682,00

 

166,32

693,00

859,32

1.243,00

1.541,32

ΤΜΗΜΑ 1

B.3.8

Μπισκότα Πτι- Μπερ (225 gr)

15821200-1

ΤΕΜ

180

220

1,10

 

47,52

198,00

245,52

 

58,08

242,00

300,08

440,00

545,60

 

B.3.9

Μαγιά φακελάκι (3 τεμ)

15898000-9

ΤΕΜ

60

70

0,70

 

10,08

42,00

52,08

 

11,76

49,00

60,76

91,00

112,84

 

B.3.10

Φαρίν Λακτέ 300 gr

15884000-8

ΤΕΜ

80

95

3,22

33,49

 

257,60

291,09

39,77

 

305,90

345,67

563,50

636,76

 

B.3.11

Φρουτόκρεμα 3 φρούτων (300 gr)

15884000-8

ΤΕΜ

60

70

4,95

38,61

 

297,00

335,61

45,05

 

346,50

391,55

643,50

727,16

 

B.3.12

Φρυγανιά τριμμένη (180 gr)

15821110-3

ΤΕΜ

100

120

0,75

 

18,00

75,00

93,00

 

21,60

90,00

111,60

165,00

204,60

 

B.3.13

Φρυγανιές πακέτο σίτου (255 gr)

15821110-3

ΤΕΜ

65

75

0,90

 

14,04

58,50

72,54

 

16,20

67,50

83,70

126,00

156,24