Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για δημόσια σύμβαση προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 31-07-2018

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 25578

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                Διακηρύττει ότι

  Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, είτε για το σύνολο των τμημάτων της αριθμ. 25577/2018 διακήρυξης είτε για λιγότερα του συνόλου τμήματα, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 25577/2018 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως ισχύει, -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), όπως ισχύει -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), όπως ισχύει, -Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014), όπως ισχύει -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016), όπως ισχύει.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια :

1)τροφίμων,

2)γάλακτος εργαζομένων και

3)γευμάτων για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου

για το Δήμο Κορινθίων και τα Νομικά του πρόσωπα, για τα έτη 2018 και 2019.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι: α) ο Δήμος Κορινθίων, β) το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ), γ) το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων , δ) η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ε) η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία αποστολής: 03/08/2018).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

03-08-2018

06-08-2018 και ώρα 10:00

14-09-2018 και ώρα 14:00

 

  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 τμήματα: Τμήμα 1 (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, ΕΛΑΙΑ, ΑΛΕΥΡΑ –ΣΙΤΗΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ, ΟΣΠΡΙΑ, ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΛΙΠΗ, ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ, ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ), Τμήμα 2 (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ), Τμήμα 3 (Έτοιμα γεύματα για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου).  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών ενός ή και περισσότερων τμημάτων.  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3). Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, και ειδικότερα αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και θα αφορά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος της προμήθειας και για τα δύο έτη (2018-2019). 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή:

ΤΜΗΜΑΤΑ

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (€)

Ολογράφως

ΤΜΗΜΑ1

5.373,84

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ2

501,64

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 3

734,80

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

 

  Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 25577/2018 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού και τα οριζόμενα στην αριθμ. 26/2018 μελέτη (όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παραρτήματος Ι).

  Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδια υπάλληλος: Καμτσιώρα Έλλη, τηλ. 27413-62809, Fax. 27413-62830, email: e.kamtsiora@korinthos.gr

  Το πλήρες κείμενο της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

  Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment