Απόφαση αριθμ. 22/358/2018

 Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  31-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 25296/27-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ.

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 358η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 23/278/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 48/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 20-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44278.  Με την αριθμ. 3/21/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 26-10-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ μόνο όσον αφορά στα είδη με α/α9, α/α10, α/α11, α/α17, α/α21 της αρ. 48/2017 μελέτης και 2)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ μόνο όσον αφορά στο είδος με α/α 11 της αρ. 48/2017 μελέτης , διότι για τα είδη αυτά οι προσφορές τους δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης, έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α10, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20 α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 2)Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10 της αρ. 48/2017 μελέτης, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 5)ΑριστεΙδης ΚλεμπετσΑνης και ΣΙΑ Ο.Ε. για τα είδη με α/α13, α/α14, α/α15, α/α25, α/α26, α/α27, α/α29, α/α30, α/α31, α/α32 της αρ. 48/2017 μελέτης και 6)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, οι οποίες ορίστηκε πως προχωρούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.  Τέλος, με την αριθμ. 11/179/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας οι οικονομικοί φορείς: 1)ΑριστεΙδης ΚλεμπετσΑνης και ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 78889 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.008.293,808€, 2)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 75617 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 7, 12, 18, 22 και 23 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.861,74€, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 76633 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 6, 11, 17, 20 και 21 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.224,62€, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 78639 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 5 και 24 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 2.944,65€, 5)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 75316 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 19 και 28 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.891,32€.  Οι ως άνω προσωρινοί ανάδοχοι για την προμήθεια των επιμέρους ειδών της αριθμ. 48/2017 μελέτης του εν λόγω διαγωνισμού κλήθηκαν με το αριθμ. 16059/15-05-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 07-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του εν λόγω διαγωνισμού για τα επιμέρους είδη της αριθμ. 48/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των ως άνω αναφερομένων προσωρινών αναδόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Όσον αφορά στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 17731/31-5-2018, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην επιτροπή αξιολόγησης.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω οικονομικού φορέα προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης και γίνονται αποδεκτά από την επιτροπή.  Όσον αφορά στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ, κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 17730/31-5-2018, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην επιτροπή. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω οικονομικού φορέα προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν είναι σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. 16059/15-5-2018 του Δήμου περί έκδοσης των απαιτούμενων από τη διακήρυξη αποδεικτικών μέσων κι έτσι η επιτροπή αξιολόγησης με το αριθμ. 21104/27-06-2018 έγγραφό της προς τον εν λόγω προσωρινό ανάδοχο, του παρείχε προθεσμία προσκόμισης των ορθών απαιτούμενων δικαιολογητικών.  Ακολούθως, ο προσωρινός ανάδοχος ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ υπέβαλε ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή τα επιπλέον ζητούμενα δικαιολογητικά.  Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης.  Όσον αφορά στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ, κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 18087/4-5-2018, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην επιτροπή αξιολόγησης.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω οικονομικού φορέα προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης.  Όσον αφορά στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 18014/1-6-2018, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην επιτροπή. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω οικονομικού φορέα προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν είναι σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. 16059/15-5-2018 του Δήμου περί έκδοσης των απαιτούμενων από τη διακήρυξη αποδεικτικών μέσων κι έτσι η επιτροπή αξιολόγησης με το αριθμ. 21105/27-06-2018 έγγραφό της προς τον εν λόγω προσωρινό ανάδοχο, του παρείχε προθεσμία προσκόμισης των ορθών απαιτούμενων δικαιολογητικών.  Ακολούθως, ο προσωρινός ανάδοχος ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. υπέβαλε ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή τα επιπλέον ζητούμενα δικαιολογητικά.  Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης.  Όσον αφορά στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δεν είναι σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. 16059/15-5-2018 του Δήμου περί έκδοσης των απαιτούμενων από τη διακήρυξη αποδεικτικών μέσων κι έτσι η επιτροπή αξιολόγησης με το αριθμ. 21102/27-06-2018 έγγραφό της προς τον εν λόγω προσωρινό ανάδοχο, του παρείχε προθεσμία προσκόμισης των ορθών απαιτούμενων δικαιολογητικών.  Ακολούθως, ο προσωρινός ανάδοχος ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλε ηλεκτρονικά τα επιπλέον ζητούμενα δικαιολογητικά.  Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά κατατέθηκαν και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου φακέλου 61616/3-7-2018.  Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι αυτά δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης κι έτσι η επιτροπή αξιολόγησης με το αριθμ. 24055/19-05-2018 έγγραφό της προς τον εν λόγω προσωρινό ανάδοχο, του παρείχε προθεσμία προσκόμισης των επιπλέον απαιτούμενων δικαιολογητικών.  Ακολούθως, ο προσωρινός ανάδοχος ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλε ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή τα επιπλέον ζητούμενα δικαιολογητικά.  Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προτείνει την κήρυξη:

1.  του οικονομικού φορέα «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε ανάδοχο για την προμήθεια των Τμημάτων 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32, με τιμές κατακύρωσης ως κάτωθι πίνακας:

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ A2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το Δήμο Κορινθίων

(μ/μ)Μονάδα μέτρησης

Προτεινό

μενο ποσοστό έκπτωσης (%)

Κόστος προσφοράς

“Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.”

13

Α.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00%

24.552,000

14

Α.2.2

Πετρέλαιο κίνησης

lt

-4,00%

422.811,260

15

A.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00°%

16.707,260

 

 

Σύνολο A2

 

 

464.070,520

 

 

 

 

 

 

 

 

Β2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

25

Β.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00°%

5.034,400

26

Β.2.2

Πετρέλαιο κίνησης

lt

-4,00%

1.671,528

27

Β.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00°%

71.891,820

 

 

Σύνολο Β2

 

 

78.597,748

 

 

Γ2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το ΚΚΠ

 

 

 

29

Γ.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00%

6.720,800

30

Γ.2.2

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

41.801,760

 

 

Σύνολο Γ2

 

 

48.522,560

 

 

Δ1. ΚΑΥΣΙΜΑ για τη Σχολική Επιτροπή Α’/Βάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

91

Δ.1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

121.212,000

 

 

Σύνολο Δ1

 

 

121.212,000

 

 

Ε1. ΚΑΥΣΙΜΑ για τη Σχολική Επιτροπή Β’/Βάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

31

Ε.1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

100.737,000

 

 

Σύνολο Δ1

 

 

100.737,000

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

813.140,168

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

195.153,640

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1.008.293,808

 

2. του οικονομικού φορέα «ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε ανάδοχο για την προμήθεια των Τμημάτων 7, 12, 18, 22 και 23 με τιμές κατακύρωσης ως κάτωθι πίνακας:

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(μ/μ)Μονάδα μέτρησης

Προτεινό μενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

Κόστος προσφοράς (€) ” ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ

Ε.Ε.”

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

7

Α.1.7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

lt

1,50

832

1.248,00

12

Α.1.12

Υγρά φρένων (Δοχείο 500 ml)

lt

2,50

50

125,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

1.373,00

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

18

Β.1.3

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Δοχείο 1 lt)

lt

2,85

24

68,40

22

Β.1.7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Δοχείο 1 lt)

lt

1,00

60

60,00

23

Β.1.8

Γράσο γενικής χρήσης (Δοχείο 4 kg)

kgr

1,67

8

13,36

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

128,40

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.501,40

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

360,34

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.861,74

 

3. του οικονομικού φορέα «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» σε ανάδοχο για την προμήθεια των Τμημάτων   6, 11, 17, 20 και 21 με τιμές κατακύρωσης ως κάτωθι πίνακας:

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(μ/μ)Μονάδα μέτρησης

Προτεινό μενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

Κόστος προσφοράς

(€)

“ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ “

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

6

Α.1.6

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

lt

1,60

416

665,60

11

Α.1.11

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)

lt

2,00

100

200,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

865,60

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

17

Β.1.2

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 4 lt)

lt

1,50

32

48,00

20

Β.1.5

Λάδι αλυσίδας (Δοχείο 1lt)

lt

1,20

40

48,00

21

Β.1.6

Υγρό υδραυλικών SAE 10W (Δοχείο 1 lt)

lt

1,30

20

26,00

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

122,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

987,60

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

237,02

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.224,62

 

4. του οικονομικού φορέα «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» σε ανάδοχο για την προμήθεια των Τμημάτων 5 και 24 με τιμές κατακύρωσης ως κάτωθι πίνακας:

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(μ/μ)Μονάδα μέτρησης

Προτεινό μενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

Κόστος προσφοράς

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣ

ΩΠΗ ΕΠ”

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

5

Α.1.5

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

lt

2,71

832

2.254,72

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

2.254,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

24

Β.1.9

Γράσο γραφίτη (Δοχείο 100 gr)

gr

0,03

4.000

120,00

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

120,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

2.374,72

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

569,93

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

2.944,65

 

5. του οικονομικού φορέα «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ» για την προμήθεια των Τμημάτων 1, 2, 3, 4, 8, 9 ,10 16, 19 και 28 με τιμές κατακύρωσης ως κάτωθι πίνακας:

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(μ/μ)Μονάδα μέτρησης

Προτεινό μενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

Κόστος προσφοράς (€) “ΙΜΠΕΞ

ΑΒΕΕ “

 

 

πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

 

 

 

 

3

Α.1.3

Λιπαντικό      κινητήρα      SAE      20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

lt

1,40

1248

1.747,20

4

Α.1.4

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

lt

1,05

3328

3.494,40

8

Α.1.8

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

lt

1,56

280

436,80

9

Α.1.9

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)

lt

1,40

420

588,00

10

Α.1.10

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Δοχείο 20 lt)

lt

1,50

360

540,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

15.579,84

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

16

Β.1.1

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Δοχείο 4 lt)

 

1,50

480

720,00

19

Β.1.4

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

 

1,56

20

31,20

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

751,20

 

 

Γ1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΚΠ

 

 

 

 

28

Γ.1.1

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για βενζινοκινητήρες (δοχείο 4lt)

lt

1,70

304

516,80

 

 

Σύνολο Γ1

 

 

 

516,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

16.847,84

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

4.043,48

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

20.891,32

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 07-06-2018 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εν θέματι προμήθεια των ειδών της αριθμ. 48/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη των ως άνω οικονομικών φορέων σε αναδόχων της προμήθειας των επιμέρους ειδών της αριθμ. 48/2017 μελέτης για την εν θέματι προμήθεια σύμφωνα με τους ως άνω πίνακες.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 07-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44278 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της αριθμ. 48/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων τους οικονομικούς φορείς: 1)ΑριστεΙδης ΚλεμπετσΑνης και ΣΙΑ Ο.Ε. (Εξαμιλίων 33, Κόρινθος, ΑΦΜ 999051657, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με αριθμό προσφοράς συστήματος 78889 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.008.293,808€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 07-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 2)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Θέση Πύργος, Κόρινθος, ΑΦΜ 082950200 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με αριθμό προσφοράς συστήματος 75617 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 7, 12, 18, 22 και 23 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.861,74€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 07-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ (Κορυτσάς 17, Αθήνα, ΑΦΜ 999643952, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) με αριθμό προσφοράς συστήματος 76633 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 6, 11, 17, 20 και 21 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.224,62€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 07-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Θέση Ξηροπήγαδο, Βιομηχανική Περιοχή Μάνδρας Αττικής, ΑΦΜ 800497675, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας) με αριθμό προσφοράς συστήματος 78639 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 5 και 24 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 2.944,65€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 07-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, και 5)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ (Μοναστηρίου 212, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 095368953, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) με αριθμό προσφοράς συστήματος 75316 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 19 και 28 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.891,32€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 07-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

  Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων και του κάθε νομικού προσώπου.

 

 Όσον αφορά στο Δήμο Κορινθίων θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για το ποσό των 644.593,60€ του προϋπολογισμού της αριθμ. 48/2017 μελέτης:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

10

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

7.099,10

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

20

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

246.736,52

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

30

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

38.615,87

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

35

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

42.724,70

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

45

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

15.599,10

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

10

6643.0001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

20.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

20

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

121.356,83

 

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

30

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

104.995,74

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

35

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

47.465,74

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

 

                 

 

(Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

 

  Όσον αφορά το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής η δαπάνη θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για το ποσό των 60.000,00€ του προϋπολογισμού της αριθμ. 48/2017 μελέτης:

-ΚΑ 60/6643.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» ποσού 50.000,00€.

-ΚΑ 15/6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 10.000,00€.

 

  Όσον αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) η δαπάνη θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για το ποσό των 100.000,00€ του προϋπολογισμού της αριθμ. 48/2017 μελέτης:

-ΚΑ 15/6643.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» ποσού 86.000,00€.

-ΚΑ 15/6644.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο και αμόλυβδη) για τη λειτουργία μηχανημάτων – πριονιών κλπ» ποσού 8.000,00€.

-ΚΑ 15/6641.002 με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» ποσού 3.000,00€.

-ΚΑ 15/6644.002 με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» ποσού 3.000,00€. 

Όσον αφορά τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των 144.980,80€ του προϋπολογισμού της αριθμ. 48/2017 μελέτης και θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Όσον αφορά τις Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των  120.490,80€ του προϋπολογισμού της αριθμ. 48/2017 μελέτης και θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/358/2018.-

Leave a Comment