Απόφαση αριθμ. 22/355/2018

Ορθή επανάληψη

(ως προς τον προϋπολογισμό της προμήθειας στο σημείο Α του αποφασιστικού μέρους) 

Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  31-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 25296/27-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ.

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 355η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης») προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/229/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 30/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 06-07-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 59197.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 24-07-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης κατατέθηκε μία προσφορά, του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 101214.

       Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στην καταγραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕΕ υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.  Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

       Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ως προς την πληρότητα σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 30/2018 μελέτης και τους όρους της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης για την Ομάδα 1 «Συστήματα ζύγισης» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», από την οποία διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης.  Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της διακήρυξης και, αφού αξιολόγησε τον διαγωνιζόμενο ανά κριτήριο, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα 1 του από 12-07-2018 πρακτικού της.  Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 100 έως 120, όπου 100 σημαίνει ότι οριακά και επαρκώς καλύπτονται οι απαιτήσεις των τευχών, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει ότι υπερκαλύπτονται.

Στον ακόλουθο πίνακα υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης:

Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ

Κριτήριο (i)

Συντελεστής βαρύτητας (σi)

Βαθμός (Ki)

Βαθμός ανά κριτήριο

i X Kί)

Κ1

10%

100

10

Κ2

50%

100

50

Κ3

10%

100

10

Κ4

2%

100

2

K5

8%

100

8

K6

5%

100

5

K7

10%

100

10

K8

5%

100

5

Σύνολο

100%

 

100

 

  Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την προώθηση της προσφοράς της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της διακήρυξης στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης».

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση του από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 24-07-2018, πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και β)την προώθηση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, λόγω της κατάθεσης μίας μοναδικής προσφοράς στον εν θέματι διαγωνισμό)

 

   Α.- Εγκρίνει το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 24-07-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης, της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 59197 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος 101214 για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 24-07-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/355/2018.-

                          

 

Επισυνάπτεται το από 12-07-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΟΜΑΔΑ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ»

 

Στην Κόρινθο, την 12-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 59197 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 19140/12-6-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την Ομάδα 1 «Συστήματα ζύγισης» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 19140/12-6-2018  διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 59197. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 06-7-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 12-07-2018 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 59197 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

 

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

06/07/2018, 11:58:26

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

101214

 

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ως εξής:

 

·         Εγγυητική επιστολή με αρ.6537004923/29-6-2018 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 300,00€

·         ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο από κα Αλεξίου Μαρία, νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

·         Δήλωση συμμόρφωσης CE για το ζυγιστικό όργανο με τύπο MSZ 30S

·         Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από κα Μαρία Αλεξίου (Παρ.1.7.α της Διακήρυξης)

·         Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από κα Μαρία Αλεξίου (Παρ.1.7.β και γ της Διακήρυξης)

·         Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από κα Μαρία Αλεξίου (Παρ.2.2.3.4. (ζ) και (η) της Διακήρυξης)

·         Φύλλα συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακά υπογεγραμμένο.

·         Τεχνική Προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη

·         Τεχνικά χαρακτηριστικά πλατφόρμας ψηφιακά υπογεγραμμένα

·         Τεχνικό φυλλάδιο (Transdutec S.A.)

·         Τεχνικό φυλλάδιο (Flintec)

·         Περιγραφή του ηλεκτρονικού ζυγιστηρίου τύπου MSZ ψηφιακά υπογεγραμμένο

·         Τεχνικό φυλλάδιο του εκτυπωτή EPSON LX-350 ψηφιακά υπογεγραμμένο

·         Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ισχύος έως 14-9-2018

·         Πιστοποιητικό διαπίστευσης με αρ.473-3 του εργαστηρίου διακριβώσεων της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ισχύος έως 13-11-2020.

·         Πιστοποιητικό CE-256 ισχύος έως 06-9-2019

·         Προφίλ εταιρείας ψηφιακά υπογεγραμμένο

·         Πελατολόγιο των τελευταίων 15 ετών της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ψηφιακά υπογεγραμμένο

·         Τεχνική Προσφορά συστήματος ψηφιακά υπογεγραμμένη

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 6537004923/29-6-2018 από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Υποκατάστημα Μάνδρας) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή επί του εγγράφου του Δήμου Κορινθίων με αρ. 24274/20-7-2018.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε η ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

22720/10-7-2018

 

Διαπιστώνεται ότι η ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου ταυτίζεται με τα παραπάνω έγγραφα.

Η ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕΕ υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση της  τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης.

 

Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ είναι πλήρης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης με αρ.30/2018.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια προέβη βαθμολόγηση της τεχνικής  προσφοράς της εταιρίας: ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2.3.1 «Κριτήρια ανάθεσης» της διακήρυξης. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:

 

Πίνακας 1. Κριτήρια βαθμολόγησης

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Γενικά Χαρακτηριστικά

10%

Κ2

Ειδικά Χαρακτηριστικά

50%

Κ3

Λοιπά Στοιχεία

10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α:

70%

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κ4

Χρόνος παράδοσης

2%

Κ5

Εγγύηση καλής λειτουργίας

8%

Κ6

Εκπαίδευση

5%

Κ7

Τεχνική υποστήριξη

10%

 

Εμπειρία (προμήθεια, ή

 

 

Κ8

εγκατάσταση και θέση σε

 

5%

λειτουργία ανάλογου εξο­πλισμού)

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β:

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ:

100%

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού αξιολόγησε τον διαγωνιζόμενο ανά κριτήριο, υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία, με την χρήση των συντελεστών βαρύτητας του Πίνακα 1.

Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 100 έως 120, όπου 100 σημαίνει ότι οριακά και επαρκώς καλύπτονται οι απαιτήσεις των τευχών, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία σημαίνει ότι υπερκαλύπτονται.

Η αναλυτική βαθμολογία ανά κριτήριο για τον διαγωνιζόμενο, καθώς και η αιτιολόγηση αυτής, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2:

 

Πίνακας 2. Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ

 

Κριτήριο βαθμολόγησης

Τεχνική Προσφορά

Τεχνικές απαιτήσεις

Κ1

Γενικά χαρακτηριστικά

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ1 : 100

 

Κ2

Ειδικά χαρακτηριστικά

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ2: 100

 

Κ3

Λοιπά στοιχεία

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ3: 100

 

Τεχνική Υποστήριξη

Κ4

Χρόνος παράδοσης

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ4: 100

 

Κ5

Εγγύηση καλής λειτουργίας

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ5: 100

 

Κ6

Εκπαίδευση

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ6: 100

 

Κ7

Τεχνική υποστήριξη

 

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ7: 100

 

Κ8

Εμπειρία (προμήθεια, ή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ανάλογου εξοπλισμού)

·         Βαθμολογία βάσει κριτηρίου Κ8: 100

 

 

Στον Πίνακα 3 υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕΒΕ. λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της Διακήρυξης (Σελ. 28 και 29).

 

Πίνακας 3. Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ

 

Κριτήριο (i)

Συντελεστής βαρύτητας (σi)

Βαθμός (Ki)

Βαθμός ανά κριτήριο

i X Kί)

Κ1

10%

100

10

Κ2

50%

100

50

Κ3

10%

100

10

Κ4

2%

100

2

K5

8%

100

8

K6

5%

100

5

K7

10%

100

10

K8

5%

100

5

Σύνολο

100%

 

100

 

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 12-7-2018 έως και τις 24-7-2018, εισηγείται:

 

(Α) την προώθηση της προσφοράς της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕE. στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς για την Ομάδα 1.

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

Leave a Comment