Απόφαση αριθμ. 22/356/2018

 Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 31-07-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 25296/27-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 356η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 79.232,78€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 14/184/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 17-07-2017, καθώς και την αριθμ. 28/360/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-07-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.», και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, για την οποία ορίστηκε ημερομηνία η 14-11-2017.

Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 31/439/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 14-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι ανά είδος του ανωτέρω διαγωνισμού οι α)«Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», β)«Β. Καυκάς Α.Ε.» και γ)«Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω διαγωνισμός για ορισμένα είδη της αρ. 13/2017 μελέτης, ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τα είδη για τα οποία ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης και ενσωμάτωση σε αυτούς των τροποποιήσεων στο Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, επανεγκρίθηκαν τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του άγονου τμήματος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 79.232,78€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και επανακαθορίστηκαν οι όροι διαγωνισμού. Ορίστηκε δε, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 02/01/2018 και ώρα 14:00. Ο ως άνω επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 50419.

Στην συνέχεια με την αριθμ. 8/107/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 08-01-2018, που κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 05-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού, αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Τζιβελέκας Α.Ε.» στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, και κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω διαγωνισμός για την προμήθεια των ειδών με α/α του επαναληπτικού τμήματος της αρ. 13/2017 μελέτης 5, 6, 7, 9, 13 και 31, διότι δεν κατατέθηκε προσφορά για αυτά. Οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν μέσω του συστήματος για την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών με το αρ. 14423/30-04-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων.

Ακολούθως, με την αριθμ. 14/222/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 03-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς: α) “Β.Καυκάς Α.Ε.” για τα είδη με α/α 17 και 19, με σύνολο ανάθεσης ποσού 90,30€ προ ΦΠΑ, β)“Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου” για τα είδη με α/α 11 και 12 με σύνολο ανάθεσης ποσού 12.954,00€ προ ΦΠΑ και γ)“ Τζιβελέκας Α.Ε.” για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 και σύνολο ανάθεσης ποσού 16.092,80 € προ ΦΠΑ, και ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τα είδη με α/α 5, 6, 7, 9, 13 και 31 του επαναληπτικού τμήματος της αρ. 13/2017 μελέτης, για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος.

Οι ως άνω προσωρινοί ανάδοχοι για την προμήθεια των επιμέρους ειδών της αριθμ. 13/2017 μελέτης του εν λόγω διαγωνισμού κλήθηκαν με το υπ’ αριθμ. 19978/19-06-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 05-07-2018 το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-07-2018, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού για τα επιμέρους είδη της αριθμ. 13/2017 μελέτης, για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των ανωτέρω προσωρινών αναδόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις και έως την 23-07-2018 προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπίστωσε τα εξής :

α) Όσον αφορά στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., δεν υπέβαλλε τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης και η Επιτροπή απέστειλε το υπ’αριθμ. 21961/06-7-2018 έγγραφο με προθεσμία πέντε (5) ημερών για την ορθή κατάθεση αυτών. Ακολούθως, ο οικονομικός φορέας Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. υπέβαλλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 09/7/2018 και κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 22726/10-7-2018, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην επιτροπή αξιολόγησης.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω οικονομικού φορέα προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης και γίνονται αποδεκτά από την επιτροπή.

β) Όσον αφορά στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης και η Επιτροπή απέστειλε το υπ’αριθμ. 21980/06-07-2018 σχετικό έγγραφο με προθεσμία πέντε (5) ημερών για την ορθή κατάθεση αυτών. Ακολούθως ο οικονομικός φορέας ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ υπέβαλλε ηλεκτρονικά με ημερομηνία υποβολής 09-07-2018 και 12-07-2018 και κατέθεσε σε φυσικό φάκελο, με αριθμ. Πρωτ. 23786/18-7-2018 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω οικονομικού φορέα προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης και γίνονται αποδεκτά από την επιτροπή.

γ) Όσον αφορά στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.,τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή, δεν ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης και η Επιτροπή απέστειλε το υπ’ αριθμ. 21979/06-07-2018 σχετικό έγγραφο με προθεσμία πέντε (5) ημερών για την ορθή κατάθεση αυτών. Ακολούθως ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε ηλεκτρονικά με ημερομηνία υποβολής 09-07-2018, 12-07-2018 και 13-07-2018 και κατέθεσε σε φυσικό φάκελο, με αριθμ. Πρωτ. 23407/16-7-2018, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε από την επιτροπή ότι αυτά δεν είχαν υποβληθεί πλήρη και η Επιτροπή απέστειλε το υπ’ αριθμ. 24157/20-07-2018 σχετικό έγγραφο με προθεσμία πέντε (5) ημερών για την ορθή κατάθεση αυτών.

Ακολούθως, ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε., υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 20-7-2018 και κατέθεσε σε φυσικό φάκελο, με αριθμ. Πρωτ. 24448/23-07-2018 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνισμού εισηγείται την κήρυξη των οικονομικών φορέων :

 1. Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙV

 

Πίνακας ΙV

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Β. Καυκάς Α.Ε.

Μερικό σύνολο

17

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

1,80

54,00

19

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

3,63

36,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

90,30

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

21,67

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

111,97

 

 1. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα V

Πίνακας V

 

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Μερικό σύνολο

11

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

43,80

3.504,00

12

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

37,80

9.450,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

12.954,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.108,96

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.062,96

 

 

 1. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα VI

 

Πίνακας VI

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Τζιβελέκας Α.Ε.

Μερικό σύνολο

1

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

4,75

47,50

2

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

13,40

134,00

3

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

18,50

92,50

4

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

9,70

48,50

8

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W (Ε27)

τεμ

5181

5,00

2,20

11.398,20

10

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

13,80

690,00

14

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

23,75

1.662,50

15

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

2,70

351,00

16

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

2,00

20,00

18

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

11,50

115,00

20

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

40,00

320,00

21

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

30,00

240,00

22

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

20,00

160,00

23

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

3,60

72,00

24

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

3,95

39,50

25

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

5,90

59,00

26

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

5,90

300,90

27

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

0,80

48,00

28

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

0,82

49,20

29

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

0,85

85,00

30

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

16,00

160,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.092,80

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.862,27

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

19.955,07

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 05-07-2018 το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-07-2018 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και την κήρυξη των ως άνω οικονομικών φορέων σε αναδόχων της προμήθειας των επιμέρους ειδών της αριθμ. 13/2017 μελέτης, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 05-07-2018 το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-07-2018 Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 50419, για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 79.232,78€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των επιμέρους ειδών της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων, τους οικονομικούς φορείς:

1) Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (1o Χλμ.Λεωφ.Μαρκοπούλου, Θέση Πουσι Χατζη, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, Α.Φ.Μ. 094251730, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με αριθμό προσφοράς συστήματος 85055, για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 17 και 19 της αρ. 13/2017 μελέτης με σύνολο ανάθεσης ποσού 90,30€ προ ΦΠΑ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 05-07-2018 το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-07-2018 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,

2) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Ερμού 104, Τ.Κ.34300, Λουτρά Αιδηψού, Α.Φ.Μ. 121208903, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας) με αριθμό προσφοράς συστήματος 84655, για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 11 και 12 της αρ. 13/2017 μελέτης με σύνολο ανάθεσης ποσού 12.954,00€ προ ΦΠΑ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 05-07-2018 το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-07-2018 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και

3) ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.(Μπελογιάννη 66, Τ.Κ.18542, Πειραιάς, Α.Φ.Μ. 095042178, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) με αριθμό προσφοράς συστήματος 85519, για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 της αρ. 13/2017 μελέτης με σύνολο ανάθεσης ποσού 16.092,80 € προ ΦΠΑ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 05-07-2018 το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-07-2018 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

-ΚΑ 20/6662.0002 ποσού 141.396,11€ (ΑΑΥ 417/2018) με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.»,

-ΚΑ 20/6661.0001 ποσού 19.999,53€ (ΑΑΥ 411/2018) με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικών κτιρίων»,

-ΚΑ 20/6662.0007 ποσού 9.920,00€ (ΑΑΥ 418/2018) με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικών κτιρίων», (Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/356/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 03-08-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Επισυνάπτεται το από 05-07-2018 το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-07-2018

πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Στην Κόρινθο, την 05-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 50419 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 56401/30-11-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη:

 1. της Καυκάς Α.Ε.

 2. κου Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου

 3. της Τζιβελέκας Α.Ε.

ως προσωρινών αναδόχων. Με την υπ΄αριθ. 14/222/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους ανωτέρω προσωρινούς αναδόχους, πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Ο προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 04-7-2018 και ώρα 10:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 05-7-2018 και ώρα 10:00.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 50419 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από όλους τους προσωρινούς αναδόχους.

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

 

Η επιτροπή σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις και έως την 23η-7-2018 προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:

 

Α. Για την ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

Ο οικονομικός φορέας δεν υπέβαλλε τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή αποστέλλει το με αρ.21961 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 06-7-2018, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο Καυκάς Α.Ε. ορθώς το σύνολο των αποδεικτικών μέσα του άρθρου 2.2.9.2 εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης (Σελίδα 30).

 

Η Καυκάς Α.Ε. υπέβαλλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 09/7/2018 ως εξής:

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.182082/23-04-2018 ΛΗΞΗ 22-10-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.333492/28-07-2017 ΛΗΞΗ 26-01-2018

ΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.741283/11-6-2018 ΛΗΞΗ 30-11-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΥΚΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.5787/3-1-2018 ΛΗΞΗ 30-6-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΥΚΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.1407554/27-10-2017 ΛΗΞΗ 31-12-2017

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΙΑΧΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.741271/11-6-2018 ΛΗΞΗ 30-11-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΑΧΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.5861/3-1-2018 ΛΗΞΗ 30-6-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.741334/11-6-2018 ΛΗΞΗ 30-11-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.5603/3-1-2018 ΛΗΞΗ 30-6-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.1407190/27-10-2017 ΛΗΞΗ 31-12-2017

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.741309/11-6-2018 ΛΗΞΗ 30-11-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.5705/3-1-2018 ΛΗΞΗ 30-6-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.1407353/27-10-2017 ΛΗΞΗ 31-12-2017

ΕΦΚΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.65070256/26-6-2018 ΛΗΞΗ 26-8-2018

ΑΑΔΕ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.64151314/4-12-2017 ΛΗΞΗ 4-1-2018

ΑΑΔΕ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΦΚΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.204121/1-6-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΙΑΧΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.7394/1-6-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.26522/12-6-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.216999/12-6-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΡΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.204121/1-6-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΙΑΧΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΝΑΙ

9/7/2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡ.8 ΠΑΡ.4Ν.1599/1986

ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΌ ΤΟ Σ.ΕΠ.Ε Της ΠΑΡ.2Γ ΤΟΥ ΑΡΘ.73Ν.4412/2016 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΝΑΙ

ΑΡ.44703-7-2-2018

Σ.ΕΠ.Ε

ΕΝΟΡΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΠΕΣΕΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.3.712 25-6-2018

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.3629/25-4-2018 ΛΗΞΗ 31-12-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.779349/10-3-2017

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΜΑΕ18584/04/Β/89/003 20-2-2017

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΑΥΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 12/5-1-1989

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 4233/18-10-1991

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1154/4-4-1994

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 6713/5-12-1994

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ7632/21-11-1996

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 6084/21-8-1997

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 616/4-2-1998

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 8893/5-11-1999

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 296/14-1-2000

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2156/22-3-2000

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1972/7-3-2003

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1973/7-3-2003

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 12433/7-10-2004

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 796/31-1-2006

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 8342/28-7-2006

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 841/2-2-2007

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 15/5-1-2009

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 14964/30-12-2010

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 6969/13-7-2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΜΑΕ18584/04/Β/89/003/1-9-2015

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΑΥΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΜΑΕ18584/04/Β/89/003/8-12-2014

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΜΑΕ18584/04/Β/89/003/13-7-2015

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΑΥΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΜΑΕ18584/04/Β/89/003/23-9-2012

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΜΑΕ18584/04/Β/89/003/11-1-2016

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΑΙ

7/3/2017

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΑΡ.613571.875539/21-6-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

ΝΑΙ

ΑΡ.8408/29-12-2015

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.613571.875540/21-6-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 22726/10-7-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο ταυτίζονται με τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από την ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Β. Για τον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 20/6/2018 είναι τα εξής:

Πίνακας ΙΙ

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

1764/2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.617/2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ.74 ΤΟΥ 4412/16

ΝΑΙ

ΗΜΕΡ.19-6-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡ8.Ν.1599/1986

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΩΣ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΝΑΙ

ΗΜΕΡ.19-6-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡ8.Ν.1599/1987

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΩΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.3.4

ΝΑΙ

ΗΜΕΡ.19-6-2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡ8.Ν.1599/1987

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.180305/14-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.2803/31-5-2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.1558780/30-11-2017 ΛΗΞΗ 31-3-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.162637/1-2-2018 ΛΗΞΗ 30-6-2018

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.665/4-12-2017 ΛΗΞΗ 1-6-2018

ΕΦΚΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΝΑΙ

ΑΡ. 64090100/22/11/2017 ΛΗΞΗ 22-01-2018

ΑΑΔΕ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.343/31-5-2018 ΛΗΞΗ 30-11-2018

ΕΦΚΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΝΑΙ

ΑΡ.64840040/10-5-2018 ΛΗΞΗ 10-7-2018

ΕΦΚΑ

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 20476/21-6-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο ταυτίζονται με τα προαναφερόμενα έγγραφα.

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Συγκεκριμένα, δεν υποβλήθηκαν τα κατωτέρω έγγραφα:

1. Ποινικό μητρώο έκδοσης εντός ενός (1) μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.

2. Βεβαίωση –ασφαλιστική ενημερότητα από Τμήμα Μη Μισθωτών σε ισχύ κατά την ημερομηνία συμμετοχής στον διαγωνισμό.

3. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έκδοσης εντός ενός (1) μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.

 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή αποστέλλει το με αρ.21980 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 06-7-2018, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου να προσκομίσει ορθώς τα παραπάνω έγγραφα εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης (Σελίδα 30).

 

Ο κος Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου υπέβαλλε στις 09-7-2018 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ την βεβαίωση –ασφαλιστική ενημερότητα από Τμήμα Μη Μισθωτών σε ισχύ κατά την ημερομηνία συμμετοχής στον διαγωνισμό, δηλαδή έκδοσης 30/11/2017 και με ισχύ έως τις 31-3-2018 [το οποίο ζητήθηκε εκ παραδρομής, αφού περιλαμβάνεται στον Πίνακα ΙΙ], καθώς και έγγραφο με το οποίο ενημερώνει την επιτροπή ότι υπέβαλλε αιτήσεις για το ποινικό μητρώο και τα πιστοποιητικά του πρωτοδικείου.

 

Στις 12-7-2018 ο κος Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου υπέβαλλε μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ το ποινικό μητρώο με αρ. 250526/11-7-2018, το πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με αρ.1097/09-7-2018 και το πιστοποιητικό αφερεγγυότητας με αρ. 3520/09-7-2018.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης απεστάλησαν και σε φυσικό φάκελο, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 23786/18-7-2018.

 

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Γ. Για την Τζιβελέκας Α.Ε.

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 25/6/2018 είναι τα εξής:

Πίνακας ΙΙΙ

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

ΈΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΝΑΙ

ΑΡ.5.856 23-5-2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ.ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.607830.867178/19-6-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ&ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΝΑΙ

607830.867179/20-6-2018

ΕΜΠΟΡΙΚΟ&ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.148908/19-4-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΑΙ

ΑΡ.392179/20-3-2018 ΛΗΞΗ 31-7-2018

ΕΦΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.96010/19-1-2018 ΛΗΞΗ 30-6-2018

ΕΦΚΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΖΙΒΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΑΙ

ΑΡ.192814/23-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ.223959/15-5-2018 ΛΗΞΗ 14/11/2018

ΕΦΚΑ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΕ

ΝΑΙ

ΑΡ.64914661/25-5-2018 ΛΗΞΗ 24-7-2018

ΑΑΔΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.252/2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.642/2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.2028/2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΝΑΙ

ΑΡ.2030/2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΝΑΙ

ΑΡ.2029/2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 21061/27-6-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο ταυτίζονται με τα προαναφερόμενα έγραφα.

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Συγκεκριμένα, δεν υποβλήθηκαν τα κατωτέρω έγγραφα:

1. Ποινικό μητρώο έκδοσης εντός ενός (1) μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης των: ΡΟΓΑ ΕΛΕΟΥΣΑ & ΤΖΙΒΕΛΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

2. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έκδοσης εντός ενός (1) μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.

3. Πιστοποιητικό προς απόδειξη μη επιβολής προστίμου της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή άλλο αποδεικτικό μέσο σε αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική υποβληθείσα 5856/2018 Ένορκη Βεβαίωση δεν γίνεται αποδεκτή λόγω λαθών.

 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή αποστέλλει το με αρ.21979 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 06-7-2018, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο Τζιβελέκας Α.Ε. να προσκομίσει ορθώς τα παραπάνω έγγραφα εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης (Σελίδα 30).

 

Η Τζιβελέκας Α.Ε. υπέβαλλε στις 09-7-2018 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ:

 • Αντίγραφο ποινικό μητρώου της κας Μαρίας Τζιβελέκα με αρ. πρ.: 192814/23-5-2018

 • Αντίγραφο ποινικό μητρώου του κου Νικόλαου Τζιβελέκα με αρ. πρ.: 221084/15-6-2018

 • Αντίγραφο ποινικό μητρώου της κας Ελεούσας Ρόγα με αρ. πρ.: 233496/26-6-2018

 • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης με αρ.1922/09-7-2018.

 • Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης με αρ.: 657/09-7-2018

 • καθώς και μήνυμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο ενημερώνει την επιτροπή ότι λοιπά πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου θα εκδοθούν την Πέμπτη 12/7/2018.

 

Η Τζιβελέκας Α.Ε. υπέβαλλε στις 12/7/2018 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ:

 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης με αρ. πρ.: 5923/10-7-2018

 • Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης με αρ. πρ.: 5925/10-7-2018

 • Πιστοποιητικού περί μη διορισμού εκκαθαριστή με αρ. πρ.: 5924/10-7-2017

 

Η Τζιβελέκας Α.Ε. υπέβαλλε στις 13/7/2018 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ:

 • Ένορκη βεβαίωση με αρ.5912

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης απεστάλησαν και σε φυσικό φάκελο, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 23407/16-7-2018.

 

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστώθηκε από την επιτροπή ότι δεν είχαν υποβληθεί τα κατωτέρω έγγραφα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (Σελ. 22 της διακήρυξης).

 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι για τις περιπτώσεις α,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ της παραγράφου 2.2.3.4 δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οικονομικού φορέα οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4 λόγοι αποκλεισμού (Σελ.22 της διακήρυξης).

 3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/16 (Σελ. 22 της διακήρυξης).

 4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, προς απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) (Παρ. Β2 της σελ.22 της διακήρυξης).

 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή αποστέλλει το με αρ.24157 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στις 20-7-2018, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο Τζιβελέκας Α.Ε. να προσκομίσει ορθώς τα παραπάνω έγγραφα εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης (Σελίδα 30).

 

Η Τζιβελέκας Α.Ε. υπέβαλλε στις 20-7-2018 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ:

 • Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (Σελ. 22 της διακήρυξης).

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι για τις περιπτώσεις α,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ της παραγράφου 2.2.3.4 δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οικονομικού φορέα οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4 λόγοι αποκλεισμού (Σελ.22 της διακήρυξης).

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/16 (Σελ. 22 της διακήρυξης).

 • Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με αρ.5839/20-7-2018 για την Τζιβελέκας Α.Ε.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης απεστάλησαν και σε φυσικό φάκελο, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 24448/23-7-2018.

 

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από την Τζιβελέκας Α.Ε., αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της οικονομικής επιτροπής με αρ. 14/222/2018, εισηγείται:

 

(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

 

(Β) την κήρυξη

 

 1. της ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα ΙV

Πίνακας ΙV

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Β. Καυκάς Α.Ε.

Μερικό σύνολο

17

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

1,80

54,00

19

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

3,63

36,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

90,30

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

21,67

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

111,97

 1. του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα V

Πίνακας V

 

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Μερικό σύνολο

11

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

43,80

3.504,00

12

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

37,80

9.450,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

12.954,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.108,96

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.062,96

 

 1. της Τζιβελέκας Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα VI

Πίνακας VI

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Τζιβελέκας Α.Ε.

Μερικό σύνολο

1

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

4,75

47,50

2

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

13,40

134,00

3

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

18,50

92,50

4

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

9,70

48,50

8

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W (Ε27)

τεμ

5181

5,00

2,20

11.398,20

10

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

13,80

690,00

14

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

23,75

1.662,50

15

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

2,70

351,00

16

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

2,00

20,00

18

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

11,50

115,00

20

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

40,00

320,00

21

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

30,00

240,00

22

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

20,00

160,00

23

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

3,60

72,00

24

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

3,95

39,50

25

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

5,90

59,00

26

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

5,90

300,90

27

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

0,80

48,00

28

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

0,82

49,20

29

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

0,85

85,00

30

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

16,00

160,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.092,80

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.862,27

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

19.955,07

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

 

 

 

Leave a Comment