Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τις 10-08-2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμήμα Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                          Κόρινθος, 06-08-2018

Κολιάτσου 32 – 20131Κόρινθος                                  Αριθμ. Πρωτ.: 26486

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

1]Κων. Ζήμο

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

Έχοντας υπ’όψιν τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

  2. Προέλεγχος Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015 Δήμου Κορινθίων και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση Απολογισμού –Ισολογισμού Οικονομικού έτους 2015.

  3. Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 21/341/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

  4. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΣΟΥ, προϋπολογισμού μελέτης 82.000,00€.

  5. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.

  6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment