Απόφαση αριθμ. 11/176/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2018 και εφεξής (Περίπτερα)» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση του τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα “Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί καθορισμού του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2018 & εφεξής”

Έχοντας υπ’ όψιν :

  1. Την παρ.10 του άρθρου 76 του Ν.4257/14-04-2014 “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”, σύμφωνα με την οποία “Από 01/01/2014 οι δικαιούχοι υφιστάμενων διοικητικών αδειών λειτουργίας περιπτέρων υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20/10/1958 Β.Δ. Η ίδια υποχρέωση ορίζεται και για αυτούς που τους παραχωρούνται θέσεις περιπτέρων με δημοπρασία (παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν.4257/14-04-2014).

  2. Το γεγονός ότι για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του χώρου που καταλαμβάνει το περίπτερο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20/10/1958 Β.Δ. ( ΥΠ.ΕΣ.εγκ.38/23463/06.06.2014)

  3. Το άρθρο 13 του από 20/10/1958 Βασιλικού Διατάγματος.

  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010

  5. Τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Κορινθίων.

  6. Την αναγκαιότητα βεβαίωσης νομοθετημένων τελών ώστε να μην υπάρχει απώλεια εσόδων.

Εισηγούμαστε τον καθορισμό τέλους κατάληψης ανά τετραγωνικό μέτρο από το 2018 & εφεξής, για τα κουβούκλια των περιπτέρων & το χώρο που καταλαμβάνει η τοποθέτηση ψυγείων & σχαρών ως εξής:

1.Για την ζώνη (α) που περιλαμβάνει το κέντρο της Κορίνθου & περικλείεται από τις οδούς Αδειμάντου, Δαμασκηνού, Ερμού & Απ.Παύλου στην τιμή των 80,00€/τμ ετησίως.

2.Για την ζώνη (β) που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές της ΔΚ Κορίνθου, της ΔΚ Αρχαίας Κορίνθου & της ΔΚ Λεχαίου στην τιμή των 60,00€/τμ ετησίως.

3. Για την ζώνη (γ) που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Κορινθίων, στην τιμή των 40,00€/τμ ετησίως.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει να εισηγηθεί η Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2018 & εφεξής σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων έτους 2018 και εφεξής, για τα κουβούκλια των περιπτέρων και τον χώρο που καταλαμβάνει η τοποθέτηση ψυγείων & σχαρών ως εξής:

1.Για την ζώνη (α) που περιλαμβάνει το κέντρο της Κορίνθου & περικλείεται από τις οδούς Αδειμάντου, Δαμασκηνού, Ερμού & Απ.Παύλου στην τιμή των 80,00€/τμ ετησίως.

2.Για την ζώνη (β) που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές της ΔΚ Κορίνθου, της ΔΚ Αρχαίας Κορίνθου & της ΔΚ Λεχαίου στην τιμή των 60,00€/τμ ετησίως.

3. Για την ζώνη (γ) που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Κορινθίων, στην τιμή των 40,00€/τμ ετησίως.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/176/2018.-

 

 

Leave a Comment