Ανάκληση της απόφασης σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 205/2018

 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Ανάκληση της απόφασης της τριμερούς επιτροπής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία καθώς και της Κ.Υ.Α.»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.      Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.      Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Βλάσσης Δημήτριος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου ΘΗΔ
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.    Σούκουλης Ανδρέας
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον κ. Βασίλειο Νανόπουλο, επικεφαλή της μείζονος μειοψηφίας, ο οποίος πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος με τίτλο «Ανάκληση της απόφασης της τριμερούς επιτροπής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία» επειδή η εφαρμογή του ν. 4521/2018 στα Νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2018 -2019. Την πρόταση του κ. Νανόπουλου αποδέχθηκε ο Δήμαρχος και ζήτησε να συζητηθεί το θέμα και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης δήλωσε ότι απέχει της συζήτησης και της λήψης , λόγω απουσίας του κ. Παρτσινέβελου ,μέλους της τριμερούς επιτροπής, αρμόδιου για τη πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος. Με την τοποθέτηση του κ. Σταυρέλη συμφώνησε και ο κ. Γεώργιος Μουρούτσος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος: Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορά τα Νηπιαγωγεία.
                Μέχρι τώρα τα Νηπιαγωγεία τα ιδιωτικά αλλά και ο Δήμος έπαιρναν ένα σημαντικό ποσό χρημάτων από πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Κυβέρνηση αποφάσισε τον Φεβρουάριο με ένα νόμο για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση να πάνε όλα τα παιδιά 4 μέχρι 5 ετών σε δημόσια Νηπιαγωγεία και η εφαρμογή του νόμου μπορούσε να γίνει σε βάθος τριετίας. Ο Δήμος Κορινθίων και αρκετοί άλλοι Δήμοι βιαστικά και κατά τη γνώμη μου λάθος, αποφάσισε να εφαρμόσει το νόμο από τη φετινή χρονιά, ενώ μπορούσε να περιμένει μέχρι το 2020.
                Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 400 παιδιά από το Δήμο Κορινθίων περίπου κατά τις εκτιμήσεις των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, να στερηθούν το ποσό των 2.400 ευρώ κατά έτος που ήταν το voucher και το οποίο πληρώνανε στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Ο δε Δήμος Κορινθίων να στερηθεί το ποσό των 250.000 περίπου ευρώ.
                Η απόφαση αυτή δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις οικογένειες γιατί θεωρώ και απαντήστε μου, εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτά τα παιδιά άμεσα να εξυπηρετηθουν από τις υποδομές που υπάρχουν και εάν υπαρχουν και οι κατάλληλοι εκπαιδευτές νηπιαγωγοί κ.λπ., για να ανταποκριθουν σ’ αυτή την αυξημένη απαίτηση. Θεωρώ ότι ο Δήμος έπρεπε να περιμένει σταδιακά, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι Δήμοι και όπως προτείνει και η ΚΕΔΕ να εφαρμόσει σταδιακά το νόμο και εφόσον στο μεταξύ είχε τακτοποιήσει και την υλική υποδομή που χρειάζεται αλλά και τις προσλήψεις που χρειάζονται για να εξυπηρετηθούν τα παιδιά αυτά.
                Ετσι όπως έχει γίνει σήμερα η κατάσταση, θα αναγκαστούν τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά να μην πάνε στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, γιατί οι γονείς τους δεν θα έχουν τα χρήματα, θα αναγκαστούν τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, Ατσόγλου, Ναυτίλος, Πινόκιο, Αριστοτέλειο κ.λπ., να απολύσουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό από τους εργαζομένους τους και να δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο σήμερα να πάρουμε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ανατραπεί αυτή η απόφαση της επιτροπής που θέλει την άμεση εφαρμογή του νόμου και να ζητήσουμε να γίνει σταδιακή εφαρμογή του νόμου με ορίζοντα το 2020. Αυτό για να ωφεληθούν οι οικογένειες των 400 παιδιών, να πάρουν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, να τα πάρει και ο Δήμος και να μην έχουμε προβλήματα έλλειψης και υποδομών αλλά και εκπαιδευτών, νηπιαγωγών. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος, είναι αυτονόητο, είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
                Ο νόμος για τον οποίο αναφέρομαι, είναι ο 4521, άρθρο 33.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίουότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 §§ 3 & 4 του Ν. 4521/2-3-2018 «3.Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σ΄ αυτά νήπια , που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.» και «4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα. Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας , κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη τριμερούς Επιτροπής , η οποία συγκροτείται με απόφαση των ιδίων. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη.»
 
Για το Δήμο μας, η συσταθείσα 3μερή Επιτροπή με την αριθμ. 3264/2-4-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, συνεδρίασε την 30-3-2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
της 30/3/2018
«Στην Κόρινθο, σήμερα Παρασκευή 30/3/2018 και στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων, συνεδρίασε η τριμερής επιτροπή που συστάθηκε με την αριθμ. 3264/02-04-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ώστε να εισηγηθεί σχετικά με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Κορινθίων, σε εφαρμογή των παρ. 3β και 3γ του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α/02-03-2018).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη της επιτροπής σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:
1.       Αντωνίου Αλέξανδρος, Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας
2.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Κορινθίων
3.       Μαρδίκης Θεόδωρος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κορινθίας
Επίσης παρευρέθηκε η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης, κ. Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα
Ο Πρόεδρος , κος Αντωνίου αφού έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις περ. 3β και 3γ του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (Α΄38), σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται ότι «η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών»  και ότι «Η φοίτηση …..γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας..», κατέθεσε τα στοιχεία φοίτησης των προνηπίων του σχολικού έτους 2017 -2018, τα οποία θα φοιτήσουν ως νήπια το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και στοιχεία σχετικά με την χωρητικότητα των υπαρχόντων αιθουσών διδασκαλίας ανά νηπιαγωγείο και συγκεντρωτικά.
Ο εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, κος Παρτσινέβελος χορήγησε στην επιτροπή στοιχεία από το Δημοτολόγιο του Δήμου Κορινθίων σχετικά με τις γεννήσεις του 2014 , ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα φοίτησης των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία του Δήμου, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής,
Ομόφωνα γνωμοδοτούν
Να εισηγηθούν θετικά προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Πελοποννήσου ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Κορινθίων από το σχολικό έτος 2018-2019».
 
Η κ. Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα: Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα που έθεσε ο κ. Νανόπουλος όσον αφορά την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Και θα ήθελα να παρακαλέσω το σώμα να πάρουμε απόφαση ώστε να μην εφαρμοστεί στο Δήμο Κορινθίων, για τους εξής λόγους:
                1. Ο Δήμος Κορινθίων έχει υποδομή. Εχουμε 9 παιδικούς σταθμούς εκ των οποίων οι 7 είναι ιδιόκτητοι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχουν τον εξοπλισμό, έχουν το ανθρώπινο δυναμικό, οπότε θεωρώ ότι το να μην λειτουργήσουν οι παιδικοί μας σταθμοί, γιατί από μία έρευνα που έκανα από τα 400 περίπου παιδιά, μένουν μόνον 65. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και ενδεικτικά σας αναφέρω η Αρχαία Κόρινθος θα μείνει με 0 παιδιά. Ο 6ος Παιδικός Σταθμός με 2. Ασσος-Λέχαιο με 4. Η Τενέα με 7. Το Γαλατάκι με 5. Ο 1ος Δημοτικός Σταθμός εδώ στην Κόρινθο με 3. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι το χτύπημα δεν είναι μονο για τους γονείς, γιατί οι γονείς πηγαίνανε τα παιδάκια στις 7 η ώρα, τα ταϊζαμε, τα κοιμίζαμε, 4 η ώρα πηγαίνανε και τα παίρνανε. Το θέμα είναι και για τους υπάλληλους.
                2. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω εάν τα 200 παιδιά που θα φύγουν από τους Παιδικούς σταθμούς τους δικούς μας, δεν ξέρω από τους ιδιωτικούς, υπάρχει η υποδομή να φιλοξενηθούν σε νηπιαγωγεία του Δήμου μας.
                Γι’ αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρουμε μία απόφαση ώστε να μην εφαρμοστεί πιλοτικά στο Δήμο Κορινθίων και να δούμε το ’19 τι θα γίνει.
Εχουμε μόνιμους υπαλλήλους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι που δουλεύουν στους Παιδικούς Σταθμούς είναι 35 μόνιμοι υπάλληλοι και όταν λέω μόνιμοι υπάλληλοι εννοώ βρεφοκόμους, καθαριστές και μαγείρους. Πέντε ΙΔΑΧ και 16 ΣΟΧ. Οι ΣΟΧ είναι υπάλληλοι Ορισμένου Χρόνου και πληρώνονται από την ΕΕΤΑΑ, που σημαίνει ότι εάν εμείς δεν έχουμε παιδιά αυτομάτως οι 16 εργαζόμενοι θα βρεθούν εκτός δουλειάς. Αρα, έχουμε και πρόβλημα όσον αφορά τους εργαζόμενους.
                Τώρα θα έρθουμε στις υποδομές. Απ’ ό,τι ξέρω και πέρσι είχε τεθεί θέμα εδώ, ότι ο Δήμος μας δεν έχει υποδομή για να δεχθεί τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, τώρα περισσότερο που θα προκύψει μια καινούρια στρατιά παιδιών και συγκεκριμένα από μας θα φύγουν 158 παιδιά που θα παραμένανε στους Παιδικούς Σταθμούς συν 101. Δηλαδή 260 παιδιά θα φύγουν μόνον από τους δημόσιους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Εάν αθροίσουμε τα παιδιά είναι 600 καινούρια παιδιά που θα πάνε στο Νηπιαγωγείο και το ερώτημα για μένα είναι: υπάρχει υποδομή, υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό; Γιατί είναι και τα δύο προϋποθέσεις. Να έχουμε εκπαιδευτές και να έχουμε και υποδομή.
                 Αρα, ερχόμαστε σε μας και συγκεκριμένα χάνουμε παιδιά. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά που απομένουν είναι μόνον 63 και όπως σας ανέφερα αναλυτικά είναι παιδικοί σταθμοί με μηδέν παιδιά. Δηλαδή αυτοί οι υπάλληλοι πού θα πάνε αν δεν πάνε παιδιά; Και το πρόβλημα είναι και των γονέων γιατί άλλο το παιδί σου το οποίο είναι 3 χρονών να πηγαίνει στον Παιδικό Σταθμό και άλλο είναι να πηγαίνει στο Προνήπιο. Δεν ξέρω η κυβέρνηση πώς το σκέφτηκε. Είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί το παιδάκι των 3 χρόνων έχει ανάγκη. Δεν μπορεί να το πηγαίνουν στις 8 η ώρα και στις 12 η ώρα να φεύγει και να πηγαίνει στο σπίτι. Ποιος θα το κρατήσει, ποιος θα το ταϊσει; Εμείς τα παιδιά αυτά τα παραλαμβάνουμε στις 7 η ώρα..και ο γονέας σχολάει από τη δουλειά του στις 4 η ώρα και πηγαίνει το παίρνει..
 
Ο κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης: Εάν αυτό δημιουργεί θέματα στο Δήμο σε σχέση με την κάλυψη των παιδιών και των εργαζομένων, κι εγώ είμαι καθαρά υπέρ της αναστολής. Ωστόσο θα ήθελα, αυτή η πρόβλεψη η οποία υπάρχει για την προσχολική αγωγή, τι συνεπάγεται. Δηλαδή να είναι πιο αναλυτική, έτσι, η εξήγηση από την κα Λύτρα, ώστε να μην έχουμε θολές ζώνες όσον αφορά το θέμα αυτό. Αν όμως δημιουργεί προβλήματα και αφήνει ακάλυπτα και παιδιά και τους εργαζόμενους που υπάρχουν σ’ αυτές τις δομές, είμαι υπέρ του να υπάρξει αυτή η αναστολή με τον τρόπο, όπως είπε ο κ. Νανόπουλος, ώστε να προχωρήσουμε.
 
Ο κ. Δήμαρχος  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι αυτό το πρόβλημα με την εφαρμογή της διετής υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, όπως ορίζεται στο Νόμο 4521/2018 είναι το πιο σημαντικό που σήμερα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Υπήρξε ατυχής χειρισμός από τον απόντα σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ τον περίμενα να είναι εδώ, ως εκπρόσωπός μας στην αρμόδια επιτροπή, από τον κ. Παρτσινέβελο. Δεν ξέρω για ποιους λόγους στην επιτροπή, χωρίς να συνεννοηθεί με την κα Λύτρα ή με τον Δήμαρχο, την ίδια στιγμή που κεντρικό ζήτημα απο πλευράς ΚΕΔΕ ήταν να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, η ΚΕΔΕ το είχε ψηλά στην ατζέντα, κάποια στιγμή το είχε και πρώτο στην ατζέντα, ψήφισε στην αρμόδια επιτροπή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ας εφαρμοστεί ο νόμος για το Δήμο Κορινθίων από φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια των γεγονότων.
                Οταν διαπιστώθηκε με την έκδοση της απόφασης από την κυβέρνηση ότι στους 185 Δήμους ήταν και ο Δήμος Κορινθίων, αναζήτησα για ποιο λόγο είναι, συνεργάστηκα και με την κα Λύτρα και με τον κ. Παρτσινέβελο και μου αναφέρθηκε ότι στην αρμόδια επιτροπή με κάποια επιχειρήματα που του είπε ο κ. Αντωνίου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ψήφισε ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν κορυφαίο λάθος από πλευράς του, χωρίς καν να γίνει καμία επεξεργασία, χωρίς να ερωτηθεί τουλάχιστον η κα Λύτρα που είναι Πρόεδρος στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και να δούμε τι επιπτώσεις θα υπήρχαν, αλλά θα πάω και παραπέρα. Εγώ θεωρώ ότι παρ’ όλο ότι έληξαν σήμερα οι αιτήσεις για τα νηπιαγωγεία και για τα προνήπια, θεωρώ ότι και σήμερα ακόμα η εικόνα που έχει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν είναι η πραγματική. Δηλαδή, οι πιο πολλοί γονείς δεν έχουν ενημερωθεί για την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης και στα προνήπια και δεν έχουν εγγράψει τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυτό πιστεύω ότι θα γίνει γνωστό και τότε θα βρεθούν και τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου προ αδιεξόδου. Δηλαδή θα είναι τα παιδιά πολύ περισσότερα απ’ αυτά τα οποία μπορούν να καλύψουν κτιριακά, κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί από την κυβέρνηση.
                Είχα μιλήσει και με την κα Λύτρα μες στη βδομάδα και αυτό ως πρόταση να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι και το κυρίαρχο όργανο, ήταν και δική μου πρόταση να γίνει αυτό σήμερα. Δεν πειράζει
 
 
 
μας πρόλαβε ο κ. Νανόπουλος, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να παρθεί αυτή η απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παρθεί αυτή η απόφαση, να σταλεί στην κυβέρνηση και να γίνει προσπάθεια να ανατραπεί αυτή η
ΚΥΑ που αναφέρει την εφαρμογή αυτού του νόμου σε 185 Δήμους που δέχθηκαν μέσα από τις αποφάσεις των επιτροπών να υπάρξει αυτή η εφαρμογή του νόμου από φέτος και όχι από το 2020.
                Τα προβλήματα τα περιέγραψε η κα Λύτρα, με τον πιο απλό τρόπο αλλά σαφή. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πάρα πολλά στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και πιστεύω ότι θα πρέπει να παρθεί απόφαση και να δοθεί μάχη το προσεχές διάστημα να ανατραπεί.
                Θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα στοιχεία από το Δημοτολόγιο του Δήμου, τους γεννηθέντες, τις ημερομηνίες που έχουν κληθεί να πάνε προνήπια ή νήπια και να συνόδεύουν την σημερινή μας απόφαση τα οποια θα αποτελούν άλλο ένα επιπλέον στοιχείο ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη δυναμικότητα που δεν θα επαρκεί, των σημερινών νηπιαγωγείων, των σημερινών κτιριακών εγκαταστάσεων που έχει ο Δήμος και την αντίστοιχη στελέχωση που υπάρχει από πλευράς του κράτους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018), μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την ανάκληση – ανατροπή της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά την υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων τεσσάρων (4) ετών από το σχολικό έτος 2018-2019 στο Δήμο μας, όπως λήφθηκε μετά τη θετική εισήγηση της τριμερούς επιτροπής και την εφαρμογή του από το έτος 2020 διότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να φιλοξενήσουν τετρακόσια και πλέον νήπια για το έτος 2018 –2019.
 
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εσωτερικών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 205 / 2018.
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 
Επισήμανε ότι η ΚΕΔΕ είχε ζητήσει να μην εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος, ατυχώς ο εκπρόσωπος του Δήμου μας στην συνεδρίαση της τριμερούς επιτροπής εισηγήθηκε θετικά για την εφαρμογή του ν. 4521/2018 από τη φετινή σχολική χρονιά, χωρίς να ενημερωθεί η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας και ο Δήμαρχος. Όταν διαπιστώθηκε με την έκδοση της απόφασης της Κυβέρνησης ότι μεταξύ των Δήμων που θα εφαρμόσει το σχετικό νόμο ήταν και ο Δήμος μας, αναζήτησα πως συνέβη αυτό και μου γνωστοποιήθηκαν τα παραπάνω. Παρότι έληξε η προθεσμία εγγραφής στα προνήπια και νήπια , θεωρώ ότι η εικόνα που παρουσιάζει η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι η πραγματική. Επίσης οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν ενημερωθεί για την υποχρεωτικότητα της φοίτησης και στα προνήπια και δεν έχουν γράψει τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυτό θα γίνει πιο γνωστό και τα νηπιαγωγεία στα διοικητικά όρια του Δήμου θα βρεθούν σε αδιέξοδο, γιατί τα παιδιά θα είναι περισσότερα από αυτά που μπορούν να δεχθούν ,λόγω των κτιριακών εγκαταστάσεων και του διδακτικού προσωπικού και εν γένει των εργαζομένων. Αυτό η Κυβέρνηση δεν το έχει υπολογίσει. Είχα συζητήσει με την κα Λύτρα να εισάγουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το αρμόδιο όργανο που πρέπει να τεθεί το θέμα και ν΄ αποφασίσει, με πρόλαβε ο κ. Νανόπουλος, αλλά αποδέχομαι την πρόταση, πρέπει να συζητηθεί σήμερα και να αποφασίσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση σήμερα, να σταλεί στην Κυβέρνηση και να γίνει προσπάθεια ν΄ ανατραπεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναφέρει την εφαρμογή του νόμου σε 185 Δήμους που δέχθηκαν μέσα από τις αποφάσεις των τριμερών επιτροπών να ισχύσει η εφαρμογή του νόμου από φέτος και όχι από το 2020 . Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είναι πάρα πολλά και πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση και να δοθεί μάχη ανατροπής του νόμου.
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment